Login

Term Of Use

Welkom op de Website van Ironhack

Datum van inwerkingtreding: (aangeven)

Welkom bij Ironhack. Bedankt voor uw bezoek, en veel plezier op onze website!

Ironhack, Inc. ( "Ironhack", "wij", "ons" of "onze") is een internationale aanbieder van Web Development en UX/UI Design cursussen, met campussen in verschillende delen van de wereld. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de website van Ironhack, https://www.ironhack.com, de locaties van Ironhack wereldwijd en zijn filialen en op de aangesloten instellingen. Deze voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ("u","uw") en ons; hierin is het gebruik geregeld van alle teksten, gegevens, informatie, software, afbeeldingen, foto's en andere zaken (hierna te noemen "Materialen") die wij of onze filialen en aangesloten instellingen aan u ter beschikking stellen, evenals van alle diensten (de "Diensten") die wij aanbieden op onze website (al het bovenstaande in deze voorwaarden verder te noemen: de "Website").

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U OP DEZE WEBSITE VERDER BROWSET. MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN GEACCEPTEERD. U MAG DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT. ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

NOOT: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BEPALING OVER GESCHILLENBESLECHTING EN ARBITRAGE, MET INBEGRIP VAN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN IN VERBAND MET UW RECHTEN UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN EN MET BETREKKING TOT ELK MOGELIJK GESCHIL DAT U MET DE ONDERNEMING ZOU KUNNEN HEBBEN. ZOALS HIERONDER UITEENGEZET, KUNT U AFZIEN VAN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN VAN HET AFZIEN VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN.

Ironhack behoudt zich het recht voor om delen van deze Voorwaarden naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig.

WIJZIGINGEN

Wij kunnen, geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de materialen en diensten die wij aanbieden wijzigen, of besluiten om deze Website te veranderen, te staken of te beëindigen. Van tijd tot tijd kunnen wij ook bepalingen uit deze Voorwaarden wijzigen, bijwerken, toevoegen of schrappen (gezamenlijk: "wijzigingen"). Duidelijkheid komt iedereen ten goede, dus we beloven u op de hoogte te zullen stellen van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden, en ze op deze Website te zullen publiceren.

Indien u niet akkoord gaat met onze wijzigingen, is het enige wat u kunt doen, stoppen met het gebruik van deze Website. Als u na kennisgeving van dergelijke wijzigingen deze Website blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u deze erkent en aanvaardt en dat u instemt met het bindende karakter daarvan. Houd er ook rekening mee dat deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door bepaalde kennisgevingen of juridische bepalingen die uitdrukkelijk kunnen worden geplaatst op concrete pagina's van deze Website. Dergelijke uitdrukkelijk geplaatste kennisgevingen of bepalingen zullen deel uit komen te maken van deze Voorwaarden en in de plaats komen van nader aangewezen bestaande bepalingen hierin.

ALGEMEEN GEBRUIK

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u nog geen 18 jaar oud bent, moet u toestemming hebben van een volwassene om deze Website te gebruiken en de Voorwaarden ervan te accepteren; die volwassene moet een ouder of wettelijke voogd zijn, die de aansprakelijkheid aanvaardt voor uw gebruik van deze Website.

Wij nodigen u uit om deze website te gebruiken voor persoonlijke consumentendoeleinden ("Toegestane Doeleinden"). Veel plezier!

Onder deze Voorwaarden verlenen wij u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik en de weergave van de Materialen. Uw recht om het materiaal te gebruiken is gebonden aan de naleving door u van deze Voorwaarden. U heeft geen enkel ander recht op deze Website noch op enig Materiaal daarvan, en u mag op deze Website of in het Materiaal niets wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, verwerken tot afgeleide producten, onderwerpen aan reverse-engineering, aanpassen, verbeteren of gebruiken voor enige vorm van exploitatie. Als u kopieën maakt van een onderdeel van deze website tijdens uw activiteit voor één van de Toegestane Doeleinden, raden wij u aan om kopieën te maken van al onze auteursrechten en andere eigendomsrechten zoals deze op de Website zijn gepubliceerd.

Indien u een van deze Voorwaarden niet naleeft, vervalt de boven genoemde licentie automatisch en moet u onmiddellijk overgaan tot vernietiging van alle gedownloade of uitgeprinte materialen (en alle kopieën daarvan).

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN VAN ONZE DIENSTEN

Dank u wel voor uw bezoek aan onze website. Onze deur staat wijd voor u open, om vrijblijvend en zonder registratie een kijkje te nemen.

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, onze instructeurs of specifiek cursusmateriaal, moet u zich echter eerst registreren en moet u vervolgens worden toegelaten tot een van onze Web Development of UX/UI Design Bootcamps of tot onze parttime trainingsprogramma's ("Ironhack Bootcamp").

Op bepaalde diensten of specifieke onderdelen en functies van de Website kunnen aanvullende bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn. Door u te registreren voor onze diensten gaat u met dergelijke bepalingen en voorwaarden akkoord.

INSCHRIJVING IRONHACK

Als u zich wilt registreren voor een Ironhack Bootcamp, dient u ons, na het aanklikken van Apply now (Registreren) op deze website, de volgende informatie toe te sturen: 

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • een actief e-mailadres;
 • geslacht;
 • kenmerk; en
 • een korte beschrijving van waarom u geïnteresseerd bent in Ironhack.
Tijdens het registratieproces kunt u ook aanvullende, optionele informatie verstrekken, zodat wij u bij uw bezoek aan de Website een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden, maar dat laten we geheel aan u over. Nadat u de gevraagde informatie hebt ingediend, zullen wij bepalen of we uw registratie al dan niet kunnen accepteren. Indien goedkeuring wordt verleend, ontvangt u een e-mail met de stappen die nodig zijn om het registratieproces te voltooien. Als u de hierboven vermelde informatie niet levert, kunnen wij uw registratieformulier niet verwerken, noch u op de meest geschikte manier onze diensten aanbieden.

Bij bezoek aan de Website bent u verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden. De beschikbaarheid en het onderhoud van de vereiste technische apparatuur en middelen voor de toegang tot en het gebruik van de Website komen, net als de desbetreffende kosten, voor uw eigen rekening. Ook bent u zelf aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt bij uw registratie bij Ironhack Bootcamp. Zodra u denkt dat uw persoonlijke informatie of de veiligheid met betrekking tot deze Website op enigerlei wijze is geschonden, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als u meer informatie wenst, bezoek dan de pagina Privacy policy.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het ontvangen van elektronische mededelingen van ons, met inbegrip van e-mailberichten. Deze elektronische mededelingen kunnen onder andere kennisgevingen bevatten van toepasselijke vergoedingen en kosten, transactiegegevens en andere informatie met betrekking tot de Website of onze cursussen. Deze elektronische mededelingen zijn onderdeel van uw relatie met ons. U gaat ermee akkoord dat met de toezending langs elektronische weg van elke kennisgeving, overeenkomst, bekendmaking en andere communicatie is voldaan aan alle wettelijke vereisten aangaande de communicatie, inclusief de vereiste van schriftelijke kennisgeving.

PRIVACYBESCHERMING

Wij respecteren de informatie die u ons verstrekt en willen ons ervan verzekeren dat u precies weet hoe wij deze informatie gebruiken. Lees ons "Privacybeleid", waarin alles wordt uitgelegd. Met het gebruik van deze website accepteert en erkent u dat overdrachten via het internet nooit absoluut veilig of privé zijn. Houd er altijd rekening mee dat alle informatie die via of naar de Website wordt verzonden, door derden kan worden onderschept en gelezen, zelfs wanneer deze gecodeerd is.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

U wilt ons misschien volgen, met ons in contact blijven via sociale netwerken, of doorbrowsen naar andere webpagina's waarnaar wordt verwezen op onze blog of website. Wij denken dat onze links nuttig zijn en soms bieden wij op deze Website links aan naar sites van derden. Als u deze links aanklikt, verlaat u onze Website. Wij zijn niet verplicht tot het checken van websites van derden die u vanaf onze Website bezoekt, wij hebben geen controle over websites van derden en wij zijn voor geen enkele website van derden (noch voor de daarop beschikbare producten, diensten of content) verantwoordelijk. We staan daarom op geen enkele wijze garant en treden geenszins op als vertegenwoordiger voor dergelijke websites van derden, noch voor de informatie, content, software, producten, diensten of materialen die op deze websites beschikbaar zijn, noch voor de resultaten die met het gebruik daarvan bereikt kunnen worden. Als u besluit om een van de websites die vanaf onze Website zijn gelinkt te bezoeken, doet u dit op eigen risico en bent u gehouden aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van dergelijke websites van derden.

VERZENDING

Bepaalde onderdelen van deze website (zoals de commentaren in onze blog) bieden u de mogelijkheid om uw mening te geven, of ons te verzoeken om meer informatie of gegevens, of om tekst of boodschappen en ander materiaal te versturen ("Gebruikersbericht"). U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor al uw Gebruikersberichten en dat dergelijke Gebruikersberichten gelden als niet-vertrouwelijk en dat daarop geen eigendomsrechten rusten. We garanderen dan ook niet dat u in staat zult zijn om de door u gedane Gebruikersberichten achteraf te bewerken of te verwijderen.

Wanneer u een Gebruikersbericht inzendt, belooft u ons dat:

 • u eigenaar bent van alle rechten over uw Gebruikersbericht (met inbegrip van, onder andere, alle betrokken reproductierechten en publicatierechten) of dat u alle noodzakelijke rechten voor uw Gebruikersberichten heeft verworven om u in staat te stellen om de betreffende rechten aan ons over te dragen, zoals beschreven in deze Voorwaarden;
 • u heeft gezorgd en zal ook in de toekomst zorgen voor de betaling van alle licentiekosten, douanekosten en andere financiële verplichtingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik en de exploitatie van uw Gebruikersberichten;
 • uw Gebruikersberichten niet leiden tot inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of wettelijke of morele rechten van derden;
 • u er vrijwillig mee instemt om afstand te doen van alle "morele rechten" die u heeft over uw Gebruikersberichten;
 • er, voor zover u bekend is, in uw Gebruikersberichten geen sprake is van valse, onjuiste of misleidende informatie;
 • uw Gebruikersberichten niet in strijd zijn met de wet (met inbegrip van, onder andere, de wetten inzake exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatiebeleid of valse reclame);
 • uw Gebruikersberichten niet lasterlijk, smadelijk, bedreigend, tendentieus of beledigend zijn uit racistisch, etnisch of religieus oogpunt, geen onwettige bedreiging of dwang vormen voor enige persoon, vereniging of genootschap en niet vulgair, pornografisch, obsceen of opdringerig zijn voor de privacy van anderen en in redelijkheid als zodanig ook niet kunnen worden beschouwd;
 • u op geen enkel moment enige vorm van vergoeding of waardering ontvangt van derden voor het inzenden van uw Gebruikersberichten;
 • uw Gebruikersberichten geen materiaal bevatten van websites van derden, noch postadressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers (anders dan die van uzelf);
 • uw Gebruikersberichten geen virussen, wormen, spyware, adware of andere potentieel schadelijke programma's of bestanden bevatten;
 • uw Gebruikersberichten geen vertrouwelijke, door eigendomsrechten beschermde of persoonlijke informatie bevatten; en
 • uw Gebruikersberichten geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame bevatten of vormen, noch promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideschema's of enige andere vorm van oproeping.
Met het inzenden van een Gebruikersbericht verleent u ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, internationale en royaltyvrije (op meerdere niveaus sublicentieerbare) licentie voor:

 • gebruik, distributie, reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling, openbare uitvoering en openbare weergave van uw gehele of gedeeltelijke Gebruikersberichten (of elke mogelijke wijziging daarvan), in welke vorm of op welke heden bekende of in de toekomst te ontwikkelen drager dan ook;
 • gebruik (en toestemming tot gebruik aan anderen) van uw Gebruikersberichten op welke manier en voor welk doel dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot commerciële doeleinden), die wij geheel naar eigen goeddunken passend achten (met inbegrip van, onder andere, de integratie van uw Gebruikersberichten of een wijziging daarvan, in zijn geheel of gedeeltelijk, in elke mogelijke vorm van technologie, product of dienst);
 • weergave van advertenties met betrekking tot uw Gebruikersberichten en gebruik van uw Gebruikersberichten voor reclame- en promotiedoeleinden.
Wij tolereren op onze website geen schadelijke of beledigende Gebruikersberichten. Hoewel daartoe niet verplicht, kunnen wij een voorselectie maken van de Gebruikersberichten, en controle uitoefenen op elke ruimte op deze Website vanaf waar Gebruikersberichten kunnen worden toegezonden. Wij zijn niet verplicht tot het hosten, publiceren of distribueren van enige Gebruikersbericht op of via deze Website, en kunnen te allen tijde een Gebruikersbericht om welke reden dan ook verwijderen of afwijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van welke aard dan ook van Gebruikersberichten. U stemt er verder mee in dat wij uw Gebruikersberichten vrijelijk kunnen verspreiden onder derden, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid van de zijde van de ontvanger.

ONGEOORLOOFDE ACTIVITEITEN

Om elke twijfel te voorkomen, geven wij u uitsluitend toestemming om deze website te gebruiken voor de Toegestane Doeleinden. Elk andere activiteit op deze Website die verder gaat dan de Toegestane Doeleinden is verboden en betekent een ongeautoriseerd gebruik van de site. Dit is omdat, wat u en ons betreft, alle rechten op deze Website bij ons berusten.

Ongeautoriseerd gebruik van deze Website kan leiden tot een schending van internationaal recht en van diverse staatswetten van de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van intellectueel eigendom. Omdat we onze relatie zo gezond mogelijk willen houden, geven we hier enkele voorbeelden van dingen die u dient te vermijden. Tenzij u toestemming van ons heeft in andere zin, mag u deze Website niet gebruiken (het volgende betreft slechts voorbeelden en biedt geen uitputtende lijst van alles wat u niet mag doen):

 • voor enig openbaar of commercieel doel dat het gebruik van deze website op een andere site of in een andere netwerkomgeving omvat;
 • op een zodanige manier dat er iets van deze Website wordt gewijzigd, openbaar weergegeven, openbaar uitgevoerd of verspreidt;
 • op een wijze die in strijd is met mogelijke voorschriften, reglementen, verordeningen of verdragen, lokale of nationale wetgeving, staatswetgeving of buitenlandse of internationale wetgeving;
 • om een andere persoon te belagen, lastig te vallen of schade toe te brengen;
 • om u voor te doen als een andere persoon of entiteit of op een andere manier een verkeerde voorstelling te geven van uw band met een persoon of entiteit;
 • om deze website of de servers of netwerken die ermee verbonden zijn, te verstoren of te wijzigen;
 • om gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of verkrijgen van gegevens met betrekking tot deze Website; of
 • te pogen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig onderdeel van deze Website of elke mogelijke andere account of ander computersysteem of netwerk verbonden met deze Website, hetzij door hacken of password-mining, hetzij op andere wijze.
U stemt in met het inhuren van advocaten voor onze verdediging als u deze voorwaarden schendt en de schending een probleem voor ons oplevert. U accepteert tevens dat u de kosten zult dragen van elke mogelijke schade die wij zouden moeten betalen als gevolg van uw overtredingen. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor eventuele door u begane schendingen van deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de verdediging en exclusieve controle op ons te nemen van elke mogelijke zaak die in aanmerking komt voor schadeloosstelling door u, en in een dergelijk geval, gaat u ermee akkoord om samen te werken met onze verdediging tegen een zodanige vordering.

EIGENDOMSRECHTEN

"Ironhack” is een gedeponeerd handelsmerk waarvan wij eigenaar zijn. Andere handelsmerken, namen en logo's op deze website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, zijn alle Materialen, met inbegrip van de beschikbaarstelling ervan op deze Website, onze exclusieve eigendom - Copyright © 2018. Alle rechten die in dit document niet uitdrukkelijk worden gegarandeerd, zijn voorbehouden. Tenzij door de toepasselijke wetgeving anders bepaald, is elke reproductie, distributie, wijziging, overdracht of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of de licentie daarop, verboden.

Voordat u een handelsmerk, naam, logo of content in welke vorm dan ook gebruikt of reproduceert, dient u contact met ons op te nemen voor toestemming. Het niet hebben van een dergelijke toestemming leidt tot schending van de internationale wetgeving waaronder de auteur of eigenaar van het handelsmerk, de naam of het logo of elke mogelijke content, beschermd is, en zal u blootstellen aan specifieke economische of strafrechtelijke sancties.

SCHENDING VAN INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten van u dat u hetzelfde doet. Het is dan ook ons beleid om alle Gebruikersberichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen te verwijderen, en de toegang tot deze Website (of een onderdeel daarvan) op te schorten voor elke gebruiker die deze Website aanwendt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, of, wanneer de omstandigheden dit vereisen, door het opschorten van Ironhack Bootcamp voor elke gebruiker die deze Website gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Op grond van Titel 17 van de United States Code hebben wij procedures ingesteld om schriftelijke kennisgevingen te ontvangen van claims wegens inbreuk op intellectueel eigendom en deze claims te verwerken in overeenstemming met die wet. Als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door een gebruiker van deze Website, kunt u daarvan schriftelijk kennisgeving doen aan Ironhack:

T.a.v. Ironhack DMCA Agent

E-mailadres: [email protected]

Om ervoor te zorgen dat de kwestie onmiddellijk wordt behandeld, moet de schriftelijk kennisgeving:

 • met uw fysieke of elektronische handtekening zijn getekend;
 • het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop vermeend inbreuk is gemaakt aanduiden;
 • het vermeend geschonden materiaal voldoende gedetailleerd identificeren om ons in staat te stellen dat materiaal te lokaliseren;
 • de nodige informatie bevatten zodat wij contact met u kunnen opnemen (met inbegrip van uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • een verklaring bevatten dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal dat is beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten niet is toegestaan door de eigenaar, de agent van de eigenaar of de wet;
 • een verklaring bevatten dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving juist is; en
 • een verklaring bevatten, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Indien de kennisgeving niet verwijst naar een inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, kan de DMCA-agent van Ironhack de betreffende kwestie niet in behandeling nemen.

Verzending van een tegenbericht van DMCA

Ingeval we de toegang tot door u aangeleverd, auteursrechtelijk beschermd materiaal blokkeren of beperken, zullen we u op de hoogte stellen als een dergelijke blokkering onderworpen is aan de geldige ontvangst van een kennisgeving van verwijdering, zoals bepaald is in de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). In antwoord daarop kunt u de DMCA-agent van Ironhack een schriftelijk tegenbericht sturen dat het volgende dient te bevatten:

 1. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. identificatie van het materiaal dat werd verwijderd of waarvan de toegang werd beperkt, en de plaats waar het materiaal vóór de verwijdering of toegangsbeperking kon worden gevonden;
 3. een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of dat de toegang tot het materiaal is beperkt als gevolg van een vergissing of fout bij het identificeren van materiaal dat zou moeten worden verwijderd of waarvan de toegang zou moeten worden beperkt; 
 4. uw naam, postadres en telefoonnummer, en een verklaring dat u de jurisdictie accepteert van een federale rechtbank van het district van uw postadres, of, indien uw postadres buiten de Verenigde Staten is, van een gerechtelijk arrondissement waar wij een vestiging hebben, en dat u de dagvaarding zult accepteren van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan van het vermeende inbreuk makende materiaal, of van diens vertegenwoordiger. 
Schorsing van recidiverende gebruikers

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Ironhack Bootcamp of de toegang tot deze Website of Service op te schorten voor elke gebruiker die meerder malen een melding heeft gekregen van de DMCA of meerdere malen inbreuk heeft gepleegd. Berichten en tegenberichten dienen te voldoen aan de op elk moment geldende wettelijke eisen van de DMCA; voor meer informatie, zie https://www.copyright.gov/. Raadpleeg, voordat u een kennisgeving of tegenbericht indient, uw juridisch adviseur en lees artikel 512 van titel 17 van de United States Code, aangezien er onder de DMCA sancties zijn voor valse claims.

UITSLUITING VAN GARANTIE

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT", "MET ALLE MOGELIJKE FOUTEN" EN U AANVAARDT ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES ERVAN.

WIJ BELOVEN NIET DAT DE WEBSITE OF DE CONTENT, DE SERVICE OF DE FUNCTIES ERVAN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN AANGEBODEN, NOCH DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDT AANGEBODEN "IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" EN "NAAR GELANG BESCHIKBAARHEID”.

WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE BESTANDEN OF GEGEVENS DIE U VAN DEZE SITE DOWNLOADT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF VORMEN VAN BESMETTING, OF VAN DESTRUCTIEVE ELEMENTEN.

WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET, NOCH WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, ONDER ANDERE, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, OF EIGENDOM EN NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

WIJ WIJZEN OOK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR HET HANDELEN, NALATEN EN GEDRAG VAN DERDEN IN SAMENHANG OF VERBAND MET HET GEBRUIK DOOR U VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN VAN IRONHACK.

DIT BETEKENT DAT WE NIET KUNNEN BELOVEN DAT DE WEBSITE VOLLEDIG PROBLEEMLOOS ZAL ZIJN.

RESULTATEN

Wij geven geen garanties met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van deze website of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de via deze site verkregen informatie. Geen enkel advies, noch enige informatie, hetzij in mondelinge of schriftelijke vorm, die u van deze Website of van ons, onze filialen of verbonden ondernemingen heeft verkregen, geeft enige garantie. Wij verlenen geen enkele vorm van billijke compensatie.

Wij doen er alles aan om de beste instructeurs en medewerkers in te huren om u de best mogelijke Ironhack Bootcamp ervaring te bieden. Wij kunnen in onze reclame een specifieke Ironhack Bootcamp instructeur presenteren, maar dat betekent niet dat wij die instructeur specifiek aanbevelen en er is geen garantie dat de cursus waarvoor u zich inschrijft door die instructeur zal worden geleid. Wij doen geen uitspraken over de kwaliteit of de aard van een Ironhack Bootcamp instructeur.

Wij kunnen van tijd tot tijd in onze reclames op deze Website, op sociale media of op projectcentra de resultaten van bepaalde Ironhack Bootcamp studenten presenteren. Ironhack garandeert in geen geval resultaat, werk, salaris of beroepskansen. Ironhack Bootcamp is geen programma voor herintreding op de arbeidsmarkt en bepaalde resultaten zullen niet reproduceerbaar zijn. We streven ernaar om absoluut transparant te zijn met de gepresenteerde getuigenissen van Ironhack studenten en resultaten uit het verleden, inclusief gemiddelde scores en uitzonderingen. Ons doel is om Ironhack Bootcamp-deelnemers de nodige informatie te verschaffen om te kunnen begrijpen dat prestaties uit het verleden geen indicator zijn voor prestaties in de toekomst.

HET FEIT DAT EEN IRONHACK-LEERLING EEN GOEDE BAAN HEEFT GEKREGEN NA HET VOLTOOIEN VAN EEN IRONHACK BOOTCAMP GARANDEERT NIET DAT U HETZELFDE RESULTAAT ZULT BEHALEN. DE RESULTATEN ZIJN ZEER VARIABEL EN AFHANKELIJK VAN DE LOCATIE EN DE MARKTOMSTANDIGHEDEN, IETS WAAROP WIJ GEEN INVLOED HEBBEN. WIJ GARANDEREN GEEN ENKEL RESULTAAT.

Het afronden van een Ironhack Bootcamp garandeert niet dat u een expert wordt op het gebied van de leerstof. Onze instructeurs en medewerkers werken eraan om via het Ironhack Bootcamp het leerproces te sturen, maar sommige studenten eindigen niet met een bevredigend resultaat. Sommige studenten die afstuderen aan Ironhack Bootcamp vinden geen baan in hun vakgebied. Sommige studenten maken de studie niet af, en sommigen verwerven niet de vaardigheden en kennis van het vak dat op Ironhack Bootcamp werd aangeboden. Voordat u zich inschrijft voor een Ironhack Bootcamp, is het aan te raden om met een Ironhack Programleider te praten over de verschillende locaties en cursusduren, toelatingseisen, studiekosten en bijbehorende kosten en over uw eigen capaciteiten.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET BEKIJKEN, KOPIËREN OF DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BUITENGEWONE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, WINST, GEBRUIK OF ANDERE ECONOMISCHE VOORDELEN), ONGEACHT DE OORZAAK, ZELFS AL ZIJN WIJ BEKEND MET HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE.

Sommige rechtssystemen staan een aansprakelijkheidsbeperking niet toe, in welk geval het bovenstaande niet van toepassing zal zijn.

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in dat Ironhack, diens directeuren, bestuurders, aandeelhouders, werknemers, agenten, filialen en verbonden ondernemingen schadeloos gesteld worden en gevrijwaard blijven van alle claims, vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden of onkosten (met inbegrip van advocatenhonoraria), ingesteld of gevorderd door derden als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website.

LOKALE WETGEVING EXPORTCONTROLE

Wij controleren en beheren deze Website vanuit ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika, en het kan zijn dat delen van deze Website niet geschikt zijn voor, of niet beschikbaar zijn in andere delen van de wereld. Als u deze website buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke wetgeving na te leven.

OPLOSSING VAN GESCHILLEN EN ARBITRAGE AFZIEN VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN

Leest u deze bepaling aandachtig door. Deze betreft uw wettelijke rechten.

Deze bepaling betreffende “Oplossing van geschillen en Arbitrage; afzien van collectieve vorderingen” (de "Bepaling") staat een snelle en effectieve behandeling toe van mogelijke geschillen die kunnen ontstaan tussen u en ons; bijvoorbeeld, vorderingen of geschillen over contracten, wetten, voorschriften, verordeningen of delicten (zoals, onder andere, bedrog, valsheid, frauduleuze winsten of nalatigheid), of over elke mogelijke theorie in rechte of billijkheid, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of reikwijdte van deze bepaling (met uitzondering van de toepasbaarheid van de onderstaande clausule van afstand van collectieve vorderingen). Daarom moet het begrip "geschil" zo ruim mogelijk worden genomen als onder de wet mogelijk is; het omvat alle vorderingen in verband met de diensten of producten die u worden aangeboden of gefactureerd, tegen andere partijen (zoals licentiehouders, leveranciers, distributeurs of externe verkopers), voor zover u in dezelfde procedure ook tegen ons een vordering instelt.

Deze bepaling bepaalt dat alle geschillen tussen u en ons moeten worden beslecht door middel van bindende arbitrage, omdat aanvaarding van deze voorwaarden betekent dat u afziet van uw recht op een gerechtelijke vordering en de mogelijkheid om te worden gehoord door een rechter of jury. Wij geven hier de voorkeur aan, omdat wij van mening zijn dat arbitrage effectiever en minder controversieel is dan een rechtszaak. Voor alle duidelijkheid, in een arbitrage zijn er geen rechters of jury's en herziening door een rechtbank is beperkt. De arbiter dient zich te laten leiden door deze overeenkomst en heeft de bevoegdheid om dezelfde schadevergoedingen en rechtsmiddelen vast te stellen als een rechtbank (met inbegrip van de honoraria van advocaten). U kunt echter afstand doen van deze bepaling, wat u het recht of de mogelijkheid geeft om een vordering in te stellen voor de rechter of jury, of om deel te nemen aan of zich te laten vertegenwoordigen in een rechtszaak die door anderen wordt aangespannen (met inbegrip van maar niet beperkt tot collectieve vorderingen). U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT, MET UITZONDERING VAN HET HIERONDER BEPAALDE, ELK GESCHIL, ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD, OF HET NU ACTUEEL IS OF GEBASEERD IS OP VROEGERE OF TOEKOMSTIGE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN, UITSLUITEND EN DEFINITIEF ZAL WORDEN BESLECHT DOOR BINDENDE ARBITRAGE IN PLAATS VAN DOOR DE RECHTER, IN OVEREENSTEMMING MET DEZE BEPALING.

Beslissing over een claim voorafgaande aan de Arbitrage

Voor alle geschillen, of ze nu zullen worden behandeld door de rechter of door arbitrage, moet u ons eerst in de gelegenheid stellen een oplossing te zoeken. De eerste stap is om ons een e-mail te sturen naar het volgende adres [email protected], met de volgende informatie: (1) uw naam, (2) uw adres, (3) een schriftelijke beschrijving van de claim en de grond van het geschil, en (4) een beschrijving van de specifieke oplossing die u verwacht. Als wij voor uw geschil niet binnen 45 dagen na ontvangst van uw kennisgeving een oplossing bieden, kunt u het voorleggen aan arbitrage. Het geschil kan alleen worden voorgelegd aan de rechter onder de hierna beschreven omstandigheden.

Uitsluitingen van Arbitrage / Uitsluitingsrecht

Niettegenstaande het voorgaande kunt u of kunnen wij besluiten om een geschil te laten oplossen door de rechter in plaats van door arbitrage als: (a) het geschil voldoet aan de vereisten om te kunnen worden beschouwd als vordering van minder belang; of als (b) U ZICHZELF BINNEN 30 DAGEN NA DATUM VAN AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST UITSLUIT VAN DEZE ARBITRAGEBEPALING (de “Termijn voor het Uitsluitingsrecht"). U kunt zich van deze arbitragebepaling uitsluiten door een e-mail te sturen naar [email protected] met de volgende informatie: 1) uw naam, (2) uw adres, (3) een duidelijke verklaring dat u geen geschillen met ons wilt oplossen door middel van arbitrage. Wij zullen uw beslissing niet persoonlijk nemen en we beloven u dat de beslissing om zich uit te sluiten van deze arbitragebepaling geen negatieve gevolgen zal hebben voor uw relatie met ons. Maar wel moet de termijn voor het Uitsluitingsrecht worden gerespecteerd; houd er dus rekening mee dat elk verzoek om uitsluiting dat wordt ontvangen na de gestelde termijn niet in aanmerking kan worden genomen en dat u uw geschillen zult moeten beslechten door arbitrage of door de rechter die bevoegd is voor zaken van gering belang.

De Arbitrageprocedure

Als deze bepaling van toepassing is en het geschil niet wordt opgelost als hierboven beschreven (Beslissing over een claim voorafgaande aan de Arbitrage), kunnen zowel u als wij een arbitrageprocedure starten. De American Arbitration Association (AAA), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com, zullen bemiddelen voor de arbitrage in alle geschillen; geschillen zullen altijd voor één enkele arbiter worden gebracht. Arbitrage zal individueel worden ingeleid en nooit plaats vinden in de vorm van collectieve arbitrage of van een representatieve of geconsolideerde vordering of arbitrage. De arbiter beslist over alle zaken, ook over de reikwijdte van deze arbitragebepaling.

In het geval van AAA-arbitrage zullen, als de geschillen een belang vertegenwoordigen van minder dan $75.000, de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (aanvullende procedures voor consumentengeschillen) van toepassing zijn; bij geschillen van $75.000 of meer, zijn de Commercial Arbitration Rules (commerciële arbitrageregels) van de AAA van toepassing. In beide gevallen zijn de Optional Rules For Emergency Measures Of Protection (optionele regels voor noodmaatregelen van bescherming) van toepassing. De reglementen van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Bij arbitrage door JAMS zijn het Comprehensive Arbitration Rules & Procedures (algemeen reglement betreffende arbitrage en procedures) en de Recommended Arbitration Discovery Protocols For Domestic, Commercial Cases (aanbevolen arbitrageprotocollen voor binnenlandse, commerciële zaken) van toepassing. Het reglement van JAMS is beschikbaar op www.jamsadr.com of 1-800-352-5267. Deze Bepaling zal gelden in geval van strijdigheid van de toepasselijke arbitrageregels. De arbitrage zal in geen geval gehouden zijn aan de reglementen of procedures van de representatieve of collectieve vordering.

Omdat deze Website en deze Voorwaarden van toepassing zijn op de handel tussen staten, is het hier de Federal Arbitration Act (federale arbitragewet - "FAA") die de arbitrage van alle geschillen regelt. De arbiter zal echter, uit hoofde van de FAA, naar eigen inzicht het relevante materiële recht en de toepasselijke verjaringstermijn of opschortende voorwaarde toepassen.

Arbitrale uitspraak - De arbiter kan op individuele basis elke vergoeding toekennen die mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, doch is niet bevoegd om zich uit te spreken over vergoedingen ten koste of ten voordele van een persoon die geen partij is in de procedure. De arbiter doet schriftelijk kennisgeving van zijn beslissing, maar hoeft deze niet met redenen te omkleden, tenzij daartoe door een partij verzocht of door het toepasselijke recht verplicht. De beslissing is definitief, heeft kracht van gewijsde en is bindend voor de partijen, met uitzondering van de door de FAA of ander toepasselijk recht voorziene middelen van beroep, en kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die bevoegd is voor de partijen met het oog op de tenuitvoerlegging.

Plaats van arbitrage - U of wij kunnen zowel in Florida als in het federale gerechtelijk arrondissement dat overeenkomt met uw factuuradres een arbitrageprocedure starten.

Betaling van de tarieven en onkosten van arbitrage - Indien u dit vooraf, schriftelijk heeft verzocht, betalen wij alle kosten voor het inleiden van de arbitrageprocedure en de kosten voor de hoorzittingen van de AAA of JAMS, alsmede de kosten, uitgaven en honoraria van de arbiter, indien deze laatste daartoe voorafgaand aan of tijdens de eerste hoorzitting voor de bewijsvoering in de arbitrage schriftelijk heeft verzocht. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten die u tijdens de arbitrage maakt, met inbegrip van, onder andere, de honoraria van advocaten of deskundigen. Als u ons daarvan kennisgeving doet en daarover met ons te goeder trouw onderhandelt zoals uiteengezet in de bovenstaande paragraaf: "Beslissing over een claim voorafgaand aan de arbitrage" en de arbiter bepaalt dat u in de procedure de winnende partij bent, heeft u, naast de honoraria en kosten die op grond van het toepasselijk recht kunnen worden teruggevorderd, ook recht op uitkering van redelijke honoraria en onkosten van advocaten als vast te stellen door de arbiter. 

Afzien van Collectieve Vorderingen

Tenzij in deze arbitragebepaling anders bepaald, is de arbiter niet bevoegd om claims van meer dan één persoon te consolideren en mag hij zich niet buigen over enige andere vorm van collectieve of representatieve procedures (zoals een collectieve vordering, een geconsolideerde vordering, een representatieve vordering of een particuliere vordering), tenzij door u en ons uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen na het inleiden van de arbitrage. Als u besluit om het geschil voor de rechter te brengen nadat u zich, zoals hierboven vermeld, heeft uitgesloten van de toepassing van deze arbitragebepaling, dan is dit afzien van een collectieve vordering niet op u van toepassing. Noch u, noch andere gebruikers van deze Website mogen optreden als vertegenwoordigers van een collectief of leden van een collectief, noch anderszins deelnemen aan een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure, als niet eerder gebruik is gemaakt van het hierboven gespecificeerde Uitsluitingsrecht.

Afzien van een jury

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u en wij, door het aanvaarden van de arbitragebepaling van deze Voorwaarden, afzien van het recht op een juryrechtspraak of op een openbare behandeling van de zaak voor een rechter. Als deze arbitragebepaling niet bestaan zou hebben, dan hadden u en wij het recht of de mogelijkheid gehad om geschillen voor te leggen aan de rechter of jury, of om partij te zijn of vertegenwoordigd te worden in een zaak die door anderen voor de rechter aanhangig is gemaakt (met inbegrip van collectieve vorderingen). Tenzij hieronder anders aangegeven, komen deze rechten te vervallen. Andere rechten die u zou hebben gehad als u naar de rechter was gegaan (bijvoorbeeld het recht om in beroep te gaan of het recht op “discovery”) kunnen beperkt of zelfs vervallen zijn.

Deelbaarheid

Indien een clausule van deze Arbitragebepaling (anders dan de clausule van Afzien van Collectieve Vordering) onwettig of niet-toepasbaar wordt bevonden, zal deze bepaling uit deze Arbitragebepaling worden geschrapt en zal de rest van de Arbitragebepaling volledig geldig en toepasbaar blijven. Als de clausule van Afzien van Collectieve Vordering onwettig of niet-toepasbaar wordt geacht, zal de gehele Arbitrageclausule niet-toepasbaar zijn en zal het geschil worden beslecht door de rechter.

Continuïteit

Deze arbitragebepaling blijft van kracht ook nadat u uw Ironhack Bootcamp bij ons of bij een van onze filialen heeft afgerond en het gebruik van deze Website heeft gestaakt. Onverminderd elke mogelijke, andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, accepteren wij dat u, indien wij deze arbitragebepaling op enigerlei wijze veranderen (behoudens in het geval van adreswijzigingen voor kennisgevingen), dergelijke veranderingen kunt afwijzen en van ons kunt verlangen dat wij ons in geval van geschil houden aan de bewoordingen van de huidige bepaling.

TAAL

De hier betrokken Partijen hebben uitdrukkelijk verlangd dat deze overeenkomst en alle documenten en kennisgevingen in verband hiermee worden opgesteld in de Engelse taal.

ALGEMEEN

Wij zijn van mening dat een directe communicatie de meeste problemen kan voorkomen (als wij denken dat u zich niet aan een bepaalde voorwaarde houdt, zullen we u dat laten weten). Omdat we onze relatie zeer op prijs stellen, zullen we u zelfs aanbevelingen doen voor de nodige corrigerende maatregelen.

Het kan echter zijn dat naar ons oordeel bepaalde schendingen van deze Voorwaarden een onmiddellijke opschorting van uw toegang tot deze Website vereisen, zonder u daarvan voorafgaande kennisgeving te hebben gedaan. Ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen of het toepasselijk conflictenrecht, worden deze Voorwaarden beheerst door de Federal Arbitration Act, de wetten van de staat Florida en de toepasselijke federale wetten van de Verenigde Staten. Buitenlandse wetten zullen niet van toepassing zijn. Met uitzondering van de hierboven beschreven geschillen die onderworpen zijn aan arbitrage, zal elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of deze Website worden voorgelegd aan de rechter van Miami-Dade County, Florida. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig, inconsistent of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling voor zover strikt noodzakelijk worden beperkt of geschrapt, en worden vervangen door een geldige bepaling, die de bedoelingen van deze Voorwaarden zo goed mogelijk weergeeft, zodat deze Voorwaarden volledig van kracht kunnen blijven, zonder wijziging van andere bepalingen. De niet-toepassing van deze voorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en komen in de plaats van alle voorafgaande of lopende onderhandelingen, discussies of overeenkomsten met wie dan ook met betrekking tot deze Website. Intellectuele eigendomsrechten, het afzien van garanties, uw verklaringen, schadeloosstellingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene bepalingen blijven ook na afloop van deze Voorwaarden van kracht.

KENNISGEVING AAN DE CONSUMENT IN CALIFORNIË

In overeenstemming met sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben gebruikers recht op de volgende kennisgeving van consumentenrechten: De aanbieder van deze Website en van de Diensten is Ironhack, 990 Biscayne Blvd, Ste. 502, Miami FL 33132. Als u vragen of klachten heeft over deze website of de dienst, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via [email protected] U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar Ironhack, 990 Biscayne Blvd, Ste. 502, Miami FL 33132. Ingezetenen van Californië kunnen contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs , hetzij per post naar 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, hetzij per telefoon op (916) 445-1254 of (800) 952-5210; voor slechthorenden: TDD (800) 326-2297 of TDD (916) 322-1700.

OPMERKINGEN

Alles wat u ons via elk mogelijk communicatiemiddel toestuurt (bijv. opmerkingen, getuigenissen, citaten, vragen, suggesties of materialen, gezamenlijk te noemen: "Comentaren") van welke aard dan ook (bijv. oproepen, blogcommentaren, e-mails) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en van niet exclusieve eigendom. Tenzij anders bepaald door de wet, staat u hierbij alle rechten, aanspraken en belangen af, en wij kunnen vrijelijk en zonder beloning of tegenprestatie gebruik maken van alle ideeën, kennis, concepten, technieken of andere intellectuele eigendoms- of auteursrechten die in de commentaren zijn opgenomen, ongeacht of deze al dan niet patenteerbaar zijn, en voor elk mogelijk doel, met inbegrip van, onder andere, het ontwikkelen, produceren in het verleden, heden of in de toekomst, en het in licentie geven, op de markt brengen en rechtstreeks of indirect verkopen van producten en diensten met gebruikmaking van dergelijke commentaren. Voor in de gevallen waarin de bovenstaande overdracht bij wet verboden is, verleent u ons bij deze een exclusieve, overdraagbare, internationale, royaltyvrije, volledig betaalde licentie (met inbegrip van het recht om een sublicentie te verlenen) voor het gebruik en de exploitatie van alle commentaren zoals door ons naar eigen goeddunken te bepalen. Onverminderd het voorgaande, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn dergelijke ideeën, kennis, concepten of technieken uit de commentaren te gebruiken, te publiceren, te reproduceren of te distribueren, en dat u niet gerechtigd bent om gebruik, publicatie, reproductie of distributie te eisen.

CONTACT

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden of om andere redenen contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected].