Login

Privacy Policy

PRIVACYBESCHERMING

IDENTIFICATIE

 • Verantwoordelijke voor de verwerking: Ironhack Group INC Sucursal en España (hierna te noemen: “Ironhack”)
 • Belastingnummer [CIF]: W4009352H
 • Hoofdkantoor: C/ CASTELLÓ, 115, BAJOS 7 - 28006 MADRID
 • Data Protection Officer (DPO): De Gebruiker kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming - DPO - door zich schriftelijk te wenden tot het hoofdkantoor van Ironhack, ter attentie van "Data Protection Delegate", of per e-mail naar [email protected]

INFORMATIE EN INSTEMMING

Met het aanvaarden van dit Privacybeleid, verklaart de Gebruiker zich voldoende ingelicht en geeft hij in vrijheid, nadrukkelijk, ondubbelzinnig en voldoende geïnformeerd zijn toestemming voor de verwerking door Ironhack van de persoonlijke gegevens die hij verstrekt via de formulieren op de website met URL www.ironhack.com (hierna de "Website").

Ironhack zal niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens via websites die niet onder de verantwoordelijkheid van Ironhack vallen.

VERPLICHTING OM DE GEVRAAGDE GEGEVENS TE VERSTREKKEN

De gegevens die in de formulieren van de website worden gevraagd zijn in het algemeen verplicht (tenzij in het betreffende veld anders is aangegeven) voor de gestelde doelen. Als deze gegevens niet of niet correct worden verstrekt, zal niet kunnen worden voldaan aan het verzoek van de gebruiker, hoewel de inhoud van de website nog altijd vrij zal kunnen worden bekeken.

MET WELK DOEL VERWERKT IRONHACK DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER EN VOOR HOE LANG BLIJVEN ZE BEWAARD

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt via het contactformulier op de Website, worden door Ironhack verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen, suggesties en klachten die de gebruiker aan Ironhack toestuurt. Uw gegevens worden voor dit doel bewaard zolang uw vraag, suggestie en/of klacht in behandeling is, en voorts daarna tot het moment waarop eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw bericht zijn vervallen.
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij de aanmelding voor de commerciële nieuwsbrief van de Website, worden door Ironhack verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De verwerking van de aanmelding voor de commerciële nieuwsbrief, om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van nieuwe evenementen en het laatste nieuws van Ironhack. Uw gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt via het inschrijfformulier voor de cursussen van Ironhack, worden door Ironhack verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De administratieve afhandeling van uw inschrijving en de nodige verrichtingen voor de selectie van de studenten. Uw gegevens worden voor dit doel bewaard gedurende de tijd die is vereist voor de afhandeling van uw inschrijving, en voorts daarna tot het moment waarop eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw inschrijving zijn vervallen.
 • Als u het betreffende hokje heeft aangevinkt: de afhandeling van uw aanmelding voor de commerciële nieuwsbrief, om u op de hoogte te kunnen houden van nieuwe evenementen en het laatste nieuws van Ironhack. Uw gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.
De persoonlijke gegevens die worden verstrekt via het inschrijfformulier als samenwerkingsbedrijf worden door Ironhack verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De afhandeling van de inschrijving van de onderneming waar u werkzaam bent als samenwerkingsbedrijf van Ironhack. Uw gegevens worden voor dit doel bewaard gedurende de tijd van beheer van de onderneming als samenwerkingsbedrijf, en voorts daarna tot het moment waarop eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de inschrijving zijn vervallen.
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt via het sollicitatieformulier voor een vacature, worden door Ironhack verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De evaluatie van uw sollicitatie voor het selectieproces en, indien van toepassing, het ondernemen van de nodige actie in het kader van de sollicitatieprocedure of van toekomstige procedures die voor u interessant zouden kunnen zijn. Tenzij anders vermeld, worden uw gegevens bewaard gedurende de periode van één jaar na uw sollicitatie. Het is daarom voor u zaak de gegevens up-to-date te houden, want deze kunnen worden gebruikt om u mogelijk interessante, nieuwe vacatures van Ironhack toe te sturen.

INSCHRIJVING VOOR IRONHACK

Als u zich wilt inschrijven voor een Ironhack Bootcamp, moet u de volgende informatie indienen nadat u hebt geklikt op de knop “Apply now” (inschrijven) van deze Website:

 • Naam en voornaam;
 • Telefoonnummer;
 • Een actief e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Referentie; en
 • een korte beschrijving waarom u geïnteresseerd bent in Ironhack.
Tijdens het registratieproces kunt u ook optionele aanvullende informatie verstrekken, zodat wij u een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden wanneer u deze website gebruikt, maar die keuze laten wij aan u over. Nadat u de gevraagde informatie hebt ingediend, bepalen wij of uw inschrijving al dan niet wordt geaccepteerd. Indien uw inschrijving wordt goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de stappen die nodig zijn om het inschrijvingsproces te voltooien. Als u de bovenstaande informatie niet verstrekt, zullen wij uw inschrijvingsformulier niet kunnen verwerken en u onze diensten niet op de meest geschikte manier kunnen aanbieden.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden wanneer u deze website bezoekt. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur en technische diensten te verkrijgen en te onderhouden die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website, en om alle bijbehorende kosten te betalen. Het is ook uw verantwoordelijkheid om de informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw inschrijving voor een Ironhack Bootcamp vertrouwelijk te houden. Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie of beveiliging met betrekking tot deze website op enigerlei wijze is geschonden, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Als u meer informatie nodig hebt, bezoek dan de paginaPrivacybeleid.

COOKIEBELEID

Klik hier om ons cookiebeleid te bekijken

WAT IS DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

 • De legitimiteit van de gegevensverwerking in verband met behandeling van vragen, suggesties en/of klachten berust op de toestemming die de gebruiker heeft verleend bij de indiening van zijn verzoek.
 • De legitimiteit van de gegevensverwerking in verband met de aanmelding voor de commerciële nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe evenementen en het laatste nieuws van Ironhack berust op de toestemming die de gebruiker heeft verleend bij de indiening van zijn verzoek.
 • De legitimiteit van de gegevensverwerking in verband met de inschrijving op de cursussen van Ironhack berust op de uitvoering van de verbintenis tussen Ironhack en de gebruiker, zodat toestemming van de gebruiker niet nodig is.
 • De legitimiteit van de gegevensverwerking in verband met de inschrijving als samenwerkingsbedrijf van Ironhack, berust op de uitvoering van de verbintenis tussen beide, zodat toestemming niet nodig is.
 • De verwerking van de gegevens met betrekking tot de aanmelding voor een sollicitatieprocedure is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.
Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken, maar dat intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die voorafgaand aan de herroeping werd uitgevoerd.

BESTEMMING

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • de overheid, in de wettelijk voorziene gevallen;
 • rechtbanken en veiligheidsinstanties, in de wettelijk verplichte gevallen;
 • dienstenverleners voor informatieverwerking voor marketingdoeleinden:
  • Mailchimp
  • Pipedrive
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Facebook Custom Audience

INTERNATIONALE OVERDRACHT

De verzamelde informatie kan worden doorgestuurd naar:

 • Ironhack campussen in Mexico, VS & Brazilië
 • Mailchimp Inc. (VS)

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker:

 • Garandeert dat hij ouder is dan 18 jaar en dat de gegevens die hij aan Ironhack verstrekt naar waarheid, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn ingevuld. Hiertoe staat de Gebruiker ervoor in dat alle gegevens waarheidsgetrouw zijn en dat de verstrekte informatie voldoende up-to-date wordt gehouden en te allen tijde overeenkomt met zijn werkelijke situatie.
 • Hij garandeert dat hij eventuele derden van wie hij desgewenst de persoonsgegevens heeft verstrekt, op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van dit document. Hij garandeert bovendien dat hij, om die gegevens aan Ironhack te verstrekken voor de aangegeven doeleinden, van die derden toestemming heeft gekregen.
 • Hij zal aansprakelijk zijn voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige, via de Website verstrekte informatie, en voor eventuele directe of indirecte schade die hij daardoor aan Ironhack of aan derden zou kunnen berokkenen.

COMMERCIËLE KENNISGEVINGEN

Een van de doeleinden waarvoor Ironhack de door Gebruikers verstrekte persoonsgegevens verwerkt, is het langs elektronische weg verzenden van informatie over producten, diensten, reclame, aanbiedingen, evenementen of nieuws dat relevant is voor de Gebruikers. Bij dergelijke communicatie is elke mededeling van die aard uitsluitend en alleen gericht tot de Gebruiker, die daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Indien de Gebruiker niet langer reclame of commerciële informatie van Ironhack wenst te ontvangen, kan hij zich afmelden van de verzendlijst door een e-mail te sturen naar: [email protected]

UW RECHTEN

Als gebruiker kunt u te allen tijde, kosteloos contact opnemen met Ironhack door zich schriftelijk te richten tot Calle Castelló, 115B, Local 7, 28006, Madrid, met het kenmerk "Data Protection", of door een e-mail te sturen naar [email protected], met bijvoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs:

 • om de verleende toestemmingen in te trekken;
 • om te vragen of Ironhack al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt;
 • om toegang tot te krijgen tot uw persoonlijke gegevens;
 • om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren;
 • om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens;
 • om Ironhack een beperking te verzoeken in de verwerking van uw gegevens wanneer sprake is van één van de daartoe strekkende voorwaarden van de privacywetgeving;
 • in bepaalde gevallen en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (met name voor commerciële doeleinden door Ironhack): om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ironhack zal dan stoppen met de verwerking van die gegevens, behalve in geval van dwingende, gewettigde redenen, of voor het instellen van of zich verdedigen tegen mogelijke claims;
 • om te verzoeken om persoonlijk contact om uw standpunt weer te kunnen geven en bezwaar te kunnen maken tegen op geautomatiseerde wijze genomen beslissingen van Ironhack;
 • om te verzoeken om overdracht van uw gegevens;
 • om een klacht in te dienen over de bescherming van uw persoonsgegevens bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit (in het geval van Spanje: Agencia Española de Protección de Datos).
De uitoefening van voornoemde rechten is afhankelijk van de naleving van de vereisten als voorzien in de op elk moment geldende wetgeving.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Ironhack zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde vertrouwelijk behandelen en de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens van de gebruiker in acht nemen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, en de technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van de gegevens van de gebruiker te waarborgen, en om niet-geautoriseerde wijzigingen, verliezen of ongeoorloofde toegang of behandeling te voorkomen, in overeenstemming met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan deze zijn blootgesteld.

Laatste update: 10-8-2018

Copyright © Ironhack School S.L. Alle rechten voorbehouden.