Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

9 maart 2023 - 26 minutes

Laten we het eens hebben over de genderkloof in de techniek...

De genderkloof in de techniek is alomtegenwoordig en vereist maatschappelijke en persoonlijke inspanningen om op te kunnen lossen. 

Juliette Carreiro - Tech Writer

Alle Cursussen

Je hoort ons vaak praten over hoe geweldig de technische industrie is (dat is vanzelfsprekend) en daar geloven we ook echt in. Het is een plek waar we verschillende soorten mensen zien die de carrières van hun dromen opbouwen, ongeacht hun achtergrond, socio-economische status, demografie of zelfs persoonlijkheidstype.  

Echter zou het onachtzaam zijn om de toestand van de technische industrie te bespreken en niet de genderkloof op de arbeidsmarkt erbij te betrekken als voorkomend probleem. Naast de duidelijke sociale gevolgen van een sector die door mannen wordt gedomineerd, heeft het ook invloed op politieke, economische en culturele gedragingen in het algemeen. De simpele waarheid is dat de arbeidsmarkt en vaardigheidskloof grotendeels toegekend kan worden aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; om deze zowel internationale als groeiende kloof te verkleinen moeten er serieuze maatregelen genomen worden om achter de oorzaak van dit probleem te komen en om dit op te lossen. 

We zien dat er op dit vlak dagelijks inspanningen worden gedaan vanuit alle hoeken van onze gemeenschap in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Maar het heeft geen zin om een probleem te bestrijden waar wij niet veel van begrijpen. We wilden daarom de huidige toestand van de genderkloof in de techniek onderzoeken, de kern van het probleem achterhalen en naar toekomstige oplossingen zoeken.

Seksisme en genderdiscriminatie

De technische industrie is niet uniek in de confrontatie met diversiteitsuitdagingen; verre van dat. Seksisme en genderdiscriminatie zijn ,helaas, verhalen zo oud als de wereld zelf.

Seksisme is een complex begrip, maar een waarvan de overtuiging is dat een sekse of geslacht beter is dan de andere. Genderdiscriminatie daarentegen is wanneer iemand wordt gediscrimineerd op basis van hun genderidentiteit. Historisch gekoppeld aan het begunstigen van mannen, kan dit soort discriminatie drastische gevolgen hebben. De maatschappij wordt zwaar beïnvloedt door genderverwachtingen en kan de carrière die we kiezen veranderen, wat onze opties zijn op de werkvloer, hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen, wat we zouden moeten studeren en nog veel meer. 

Een van de beste voorbeelden van de gevolgen van gender-gerelateerde maatschappelijke verwachtingen is de werkvloer. Zowel mannen als vrouwen worden zwaar beïnvloedt in de ontwikkeling van hun carrière, doordat ze geleerd worden wat de maatschappij verwacht dat ze doen. 97,78% van de verpleegkundigen en verpleegassistenten, 95,65% van de juridische secretarissen, 89,09% van de dansers en choreografen en 88,45% van de receptionisten zijn vrouw. Anderzijds zijn 99,19% van de monteurs, 98,97% van de timmerlieden en schrijnwerkers, 96,4% van de elektriciens en elektronici en 95,38% van de telecommunicatie-ingenieurs man. 

Maar deze grote verschillen in sommige banen is niet het enige waar je aan moet denken. Wereldwijd is de loonkloof tussen mannen vrouwen 20%, dat wil zeggen dat vrouwen gemiddeld 20% minder verdienen dan mannen. Dit wordt natuurlijk verergerd door de functies die mannen en vrouwen bezetten: als hoogwaardige en goedbetaalde functies door mannen worden bezet, is het logisch dat zij meer verdienen. Echter is dat helaas niet de enige reden: 

 • Zoals we al eerder vernoemd hebben, werken vrouwen vaak in sectoren waar minder betaald wordt dan in sectoren die door mannen worden gedomineerd.

 • Leidinggevende functies worden over het algemeen bezet door mannen.

 • Mannen krijgen vaker een promotie.

 • In elk land op de wereld verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk.

 • Vrouwen worden geconfronteerd met enorm veel druk wanneer ze zwanger worden of ervoor kiezen om thuis te blijven met de kinderen.

 • Vrouwen nemen veel onbetaalde taken op zich, zoals het verzorgen van kinderen of een ziek familielid.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is het gevolg van eeuwenlange patriarchale overtuigingen die mannen in een positie van macht over vrouwen hebben geplaatst. Op de meeste plekken op de wereld is de kloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk gedicht; mannen hadden volledig de macht over vrouwen bij het openen van een bankrekening, autorijden, hoe ze zich kleedden, hun toegang tot gezondheidszorg, hun toegang tot het onderwijs en stemrechten.

Ook al kunnen velen van ons geen enkele situatie bedenken waarbij de vorige voorbeelden van genderdiscriminatie voorkwamen in onze levens, zijn er nog veel problemen met gendergelijkheid in de wereld van vandaag. Iedereen ondervindt de gevolgen ervan; slechts 50% van de vrouwen in de wereld bevinden op de arbeidsmarkt in vergelijking tot 80% van de mannen. 

Genderongelijkheden 

Om de genderkloof per land te meten, gebruikt het jaarlijkse Global Gender Gap Index, door het World Economic Forum, vier categorieën om de mate van genderongelijkheid in een land vast te stellen: economische participatie en kansen, opleidingsniveau, gezondheid en levensverwachting, en politieke macht. Aan elk land wordt een score gegeven van 0-100 in elk onderdeel; 100% betekent dat de gendergelijkheid volledig is behaald. 

Economische participatie en kansen 

In dit onderdeel worden 5 factoren geëvalueerd: arbeidsparticipatiecijfer, inkomensgelijkheid voor hetzelfde werk, geschat inkomen uit arbeid, wetgevers, hoge ambtenaren en managers, en professionele en technische werknemers. Uit het rapport blijkt dat economieën met een hoger inkomensniveau gemiddeld 69% scoorden, economieën met een hoger-midden inkomensniveau gemiddeld 68% scoorden, economieën met een lager-midden inkomensniveau gemiddeld 63% scoorden en economieën met een lager inkomensniveau gemiddeld 66% scoorden. 

Gendergelijkheid staat gekoppeld aan economische kansen en landen waarbij de economische prestaties beter zijn, scoren iets beter. 

Opleidingsniveau 

Dit onderdeel bepaalde de alfabetiseringsgraad en inschrijving in het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Hierbij slaagden 29 landen erin volledige gendergelijkheid te bereiken over drie verschillende economische niveaus. Wereldwijd variëren de percentages tussen 48% en 100% en naarmate het rapport de lager scorende landen bereikt, worden de verschillen nóg groter. 

Gezondheid en levensverwachting 

Deze index gebruikte de geslachtsverhouding bij de geboorte en de gezonde levensverwachting voor de creatie van het onderdeel met de minste variatie en de kleinste genderkloof. Geen enkel land heeft gendergelijkheid bereikt, maar 141 landen hebben de genderkloof voor tenminste 95% gedicht; Qatar, Pakistan, Azerbaijan, China en India zijn de enige landen waarbij de genderkloof groter is dan 5%.

Politieke macht 

Het aantal vrouwen in het parlement en op ministerposten en het aantal jaren met een vrouwelijk staatshoofd (in de laatste 50 jaar) worden geëvalueerd om de genderkloof die betrekking heeft tot politieke macht vast te stellen. Dit is het onderdeel dat de grootste genderkloof heeft met een wereldwijd percentage van 22%; de reikwijdte is hier ook gigantisch met als laagst scorende land Vanuatu met 0% en IJsland op de eerste plaats met 87%. Slechts 11 landen wereldwijd hebben meer dan 50% van hun genderkloof gedicht. Finland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Costa Rica, Rwanda, Duitsland, Bangladesh, Zweden, Ierland en Zuid-Afrika. Slechts 39% van de landen zitten boven het wereldwijde gemiddelde, dat wil zeggen dat meer dan 60% eronder zit. 

Het traject naar gendergelijkheid van de Verenigde Naties 

De Verenigde Naties hebben duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld die tegen  2030 bereikt moeten zijn. Gendergelijkheid staat op de vijfde plaats. De volgende negen stappen zijn de prioriteiten van de VN als het gaat om het bereiken van gendergelijkheid. 

 1. Een einde maken aan alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld. 

 2. Een einde maken aan alle vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen over de hele wereld, waaronder ook mensenhandel en uitbuiting. 

 3. Een einde maken aan alle schadelijke gender gerelateerde praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. 

 4. Het erkennen en waarderen van onbetaalde zorg en thuiswerk door middel van openbare diensten en civiele bescherming die gedeelde ouderlijke verantwoordelijkheden bevorderen.

 5. Het verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus in het politieke, economische en openbare leven. 

 6. Verzekeren van universele toegang tot voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 7. Hervormingen doorvoeren om vrouwen gelijke rechten te bieden op economische middelen en toegang tot eigenaarschap en controle over land, financiële diensten, en erfenissen en natuurlijke hulpbronnen. 

 8. Technologie gebruiken om vrouwelijke versterking te bevorderen. 

 9. Beleidsmaatregelen en wetgevingen aannemen en versterken om de bescherming van gendergelijkheid voor alle vrouwen en meisjes te handhaven

De genderkloof in de techniek

Gender gerelateerde digitale uitsluiting heeft serieuze gevolgen voor de maatschappij en de technische industrie. 

“Hindernissen voor toegang, betaalbaarheid, (gebrek aan) onderwijs en vaardigheden en technologisch alfabetisme, en intrinsieke gendervooroordelen en socio-culturele normen zijn de basis van gender-gerelateerde digitale uitsluiting. Verbeterde, veiligere en meer betaalbare toegang tot digitale middelen is belangrijk, evenals beleidsinterventies die de langdurige structurele vooroordelen aanpakken.

De eerste kwestie met betrekking tot gendergelijkheid zijn de ethische en rechtvaardige implicaties. Echter brengt een meer gelijkwaardige wereld op veel gebieden voordelen met zich mee, vooral voor de wereldwijde economie; uit onderzoek blijkt dat een kleinere genderkloof het mondiale BBP verbeterd, productiviteit verhoogt en innovatie bevordert. Meer overtuiging nodig? Geëmancipeerde vrouwen blijken: 

 • De consumentenbestedingen te verhogen

 • Het besluitvormingsproces te verbeteren

 • Meer inclusieve samenlevingen aan te moedigen 

 • Duurzame inspanningen te verhogen

Het IMF rapporteert: 

“We weten dat het dichten van de kloof in de arbeidsparticipatie van vrouwen in landen met een groter genderongelijkheid de economische productie met gemiddeld 35% kan verhogen [...] In Noorwegen heeft de uitbreiding van de universele kinderopvang de kans op werk voor moeders vergroot met 32 procentpunten.”

De Gender Employment Gap Index (GEGI) van World Bank meldt dat als de genderkloof gedicht zou worden en mannen en vrouwen gelijke toegang hadden tot betaald werk, het BBP per hoofd van de bevolking met bijna 20% zou verhogen.  Maar vooral in de technische industrie is de genderkloof redelijk groot in vier gebieden: internetgebruik en toegang, digitale vaardigheden en middelen, STEM-participatie en leiderschap en ondernemerschap in de technische sector. 

De genderkloof en internetgebruik 

Internetgebruik is essentieel voor het bieden van meer kansen aan vrouwen in de techniek en andere sectoren. Europa en de Amerikaanse continenten hebben de hoogste percentages van internetgebruik en hebben gendergelijkheid bereikt of zijn er heel dichtbij; Echter heeft bijna de helft van de wereldpopulatie geen toegang tot het internet. De meerderheid van deze groep bestaat uit vrouwen in onderontwikkelde landen. 

Universele toegang tot het internet is een van de SDG’s van de VN en is uitermate essentieel voor het dichten van de kloof. Wereldwijde toegang zou vrouwen voorzien van educatieve opties, uitgebreidere zorg en nog meer kansen. 

De genderkloof en digitale vaardigheden 

Digitale vaardigheden zijn niet alleen vereist voor technische banen; iedereen heeft digitale vaardigheden nodig om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappij en voor toegang tot financiële diensten, educatieve kansen, gezondheidszorg en meer. Maar de genderkloof zou nog kleiner worden als vrouwen dezelfde geavanceerde digitale vaardigheden hadden om het gat in de markt te dichten. Zoals de Digital SME Alliance rapporteert: 

“Genderongelijkheden zijn het meest duidelijk in ontwrichtende technische vaardigheden die sterk worden gevraagd in opkomende sectoren zoals AI, robotica en cloud computing. Volgens het World Economic Forum bezetten vrouwen wereldwijd slechts 26% van de AI-functies. De situatie is nog erger in cloud en data, waar de percentages respectievelijk 15% en 12% zijn.

De digitale economie is razendsnel aan het groeien en technische professionals zijn in vrijwel elke industrie nodig. Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot digitale vaardigheden zal ervoor zorgen dat gendergelijkheid bereikt wordt en de wereldwijde economie verbeteren. 

De genderkloof en STEM-participatie 

Wereldwijd gezien hebben vrouwen bijna gelijkheid bereikt in hun studies: bacheloronderwijs (45%-55%), masteronderwijs(53%) en doctoraatstudies (43%). Echter vormen zij slechts 35% van de STEM-studenten. Dit is problematisch door twee hoofdredenen: ten eerste worden STEM-velden steeds belangrijker en als vrouwen hier geen studies in doen, kunnen ze geen toegang krijgen tot deze functies in die industrieën. Ten tweede zijn STEM-functies enkele van de bestbetaalde functies ter wereld, als vrouwen geen toegang hebben tot deze functies, omdat zij niet de benodigde vaardigheden of scholing hebben, zal de loonkloof tussen mannen en vrouwen alleen maar groter worden. 

We kunnen het gebrek aan vrouwen in de STEM-industrie toeschrijven aan deze drie oorzaken: een gebrek aan zelfvertrouwen, stereotypen van technische werknemers en een cultuur gedomineerd door mannen. Deze statistieken uit 2020 helpen de ernst van deze kloof te benadrukken: 

 • Vrouwen vormden slechts 16% van de afgestudeerden met een bachelorsdiploma in computer- en informatiediensten, 21% in techniek, 27% in economie en 38% in natuurwetenschappen. 

 • Vrouwen bezetten minder dan 20% van leidinggevende functies in de techniek.

 • Slechts 19% van de senior-onderdirecteuren en 15% van de directeuren is vrouw.

 • 39% van de vrouwen in de techniek zien gendervooroordelen als een belemmering voor het krijgen van een promotie.

 • 34% van de werknemers bij Apple zijn vrouwelijk maar slechts 24% van hun technische functies worden bezet door vrouwen. 

 • Tijdens de COVID-19 pandemie, hadden vrouwen bijna twee keer zoveel kans om hun baan op te zeggen, verlof te nemen, of om ontslagen te worden. 

De genderkloof en leiderschap en ondernemerschap in de techniek 

Aangezien we al de obstakels hebben besproken waar vrouwen mee te maken hebben wanneer ze de technische sector bestreden, zal dit onderdeel zich richten op de problemen waar degenen die zich al in de industrie bevinden mee te maken hebben, vooral wanneer ze een promotie willen maken. Vrouwen krijgen vaak te maken met problemen waar mannen niet aan denken, zoals het oppakken van zorgverantwoordelijkheden, het gebrek aan rolmodellen en andere vrouwen in dezelfde functies en grotere druk om hun vaardigheden aan te tonen. 

Ondanks dat wereldwijd 40% van de beginnende ondernemers uit vrouwen bestaat, starten mannen toch meer ondernemingen op dan vrouwen. Door enquêtes onder ondernemers te houden, hebben we geleerd dat vrouwen meer geneigd zijn om ondernemingen te starten om zo een verschil te kunnen maken of door een krapte op de arbeidsmarkt, terwijl mannen ondernemingen starten om zo vermogen op te bouwen of een familietraditie voort te zetten. Slechts 2,7% van de vrouwen waren betrokken bij technische startups, in vergelijking tot 4,7% van de mannen. 

De genderkloof per land 

Wereldwijde statistieken helpen ons een idee te krijgen van de algehele genderkloof in de technische industrie, maar het is essentieel om naar de gegevens per land te kijken om zo een beter beeld te krijgen van elke markt, haar verbeterpunten en de specifieke acties die we kunnen ondernemen om gendergelijkheid te bereiken. 

Het Verenigd Koninkrijk

Er werken vijf miljoen mensen in de technische industrie van het VK, maar slechts 17% van die functies worden bezet door vrouwen. Wanneer we kijken naar de gehele arbeidsmarkt van het VK vormen vrouwen slechts 49% van alle werknemers. Dit verschil tussen het aantal werkende vrouwen en vrouwen die werken in de techniek is precies wat wij de genderkloof noemen. 

Dit probleem begint al voordat vrouwen op de arbeidsmarkt treden – slechts 35% van de STEM-studenten in het hoger onderwijs in het VK is vrouw. We kunnen drie oorzaken van dit probleem onderscheiden: 

 1. Meisjes kiezen minder snel een STEM-studie. Dit komt onder andere doordat de industrie gedomineerd wordt door mannen, meisjes zien geen rolmodellen of een plek voor zichzelf. Docenten zijn ook niet goed voorbereid om meisjes de mogelijkheden te laten zien van technische functies en worden daardoor niet eens aangemoedigd om meisjes in STEM te bevorderen. 33% van de mannen wordt een carrière in de technische industrie aangeraden in vergelijking tot slechts 16% van de vrouwen

 2. Meisjes overwegen geen carrière in de techniek. Meisjes overwegen vaker dan jongens hun toekomstige carrière bij het kiezen van hun A-level vakken en wanneer ze de techniek niet als een mogelijkheid zien, volgen ze ook geen STEM-cursussen. 

 3. Er is een gebrek aan rolmodellen. Vertegenwoordiging is heel erg belangrijk; als meisjes geen vrouwen in leidinggevende functies zien in de techniek, maar in plaats daarvan een grote hoeveelheid mannen, dan hebben ze niet het gevoel dat een technische carrière iets voor hen is. 

Deze cijfers hangen rechtstreeks samen met salarissen. Volgens het UK Tech Workplace Equality Report, is het gemiddelde inkomen van mannelijke technische werknemers £66,000 en voor vrouwen £63,000. 

Om deze kloof te bestrijden en vrouwen aan te moedigen de technische industrie te betreden, hebben sommige Britse bedrijven ‘empowerment mentoren’ aangenomen om vrouwen te helpen hun zelfvertrouwen op te bouwen bij het solliciteren, om het juiste salaris te vragen, zich uit te spreken over mishandeling en andere problemen, en nieuwe banen aan te nemen. Echter is dit niet een persoonlijke keuze die vrouwen maken; het is een systemisch maatschappelijk probleem en vereist een proactieve aanpak van de gehele maatschappij om het op te lossen. 

De Verenigde Staten

Op de Amerikaanse technische arbeidsmarkt zijn slechts 26% van de werknemers vrouw, ondanks een bijna gelijke verdeling op de gehele arbeidsmarkt (49%). En ondanks het feit dat 45% van de STEM-afgestudeerden in 2020 vrouw waren, waren er slechts 22% en 20% afgestudeerd in respectievelijk techniek en informatica. De gegevens die over twee jaar verzameld zijn, helpen ons vast te stellen wat de oorzaak van dit probleem is: 

 1. Er zijn weinig vrouwelijke rolmodellen. Aangezien de technische industrie grotendeels gerund wordt door en bestaat uit mannen, zien meisjes zichzelf niet zo snel als toekomstige technische werknemers. 

 2. Stereotypes zijn veel voorkomend in de techniek. Veel meisjes worden weggeleid van de techniek door de stereotypen en opvattingen dat techniek een carrière is voor mannen en dat meisjes ‘vrouwelijke’ carrières moeten kiezen. 44% van de ondervraagde vrouwen tussen de 18 en 28 jaar oud kregen nooit informatie of hulpbronnen om de techniek in te gaan; slechts 33% van de mannen zeiden hetzelfde. 

 3. De STEM-industrie is vijandig tegenover vrouwen. Vrouwen in de STEM-industrie melden dat ze zich uitgesloten voelen, het doelwit zijn van micro-agressies en weinig zelfvertrouwen hebben op de werkvloer. Naast het feit dat niemand op werk hun mening wil horen, zijn dit allemaal redenen waarom vrouwen de techniek niet kiezen of ervoor kiezen de technische industrie te verlaten. 

Een ander probleem doet zich voor wanneer vrouwen daadwerkelijk de technische industrie betreden. 38% van de vrouwen met een diploma in informatica zijn werkzaam in de industrie, in vergelijking tot 53% van de mannen; techniek heeft soortgelijke gegevens. Vrouwen voelen ook dat het glazen plafond, een metaforische barrière die voorkomt dat vrouwen en minderheden vooruitgang boeken zoals mannen, hen tegenhoudt om leidinggevende functies te bezetten. 48% van de vrouwen bestaat uit aanwervingen op instapniveau, maar slechts 40% zijn eerstelijnsmanagers; deze kloof blijft groeien naarmate leidinggevende functies steeds belangrijker worden. 

Toch zijn de gegevens veelbelovend. De National Science Foundation meldt dat meer vrouwen dan ooit tevoren STEM-diploma’s behalen. Naarmate generatie Z toegelaten wordt tot de universiteit en daarna op de arbeidsmarkt toetreedt, kunnen we verwachten dat steeds meer vrouwen zich aansluiten bij de technische industrie, dankzij hun status als eerste digitale generatie.

Spanje

In Spanje zijn slechts 20,6% van de technische werknemers vrouwen. En in de technische industrie verdubbelt het aantal benodigde professionals elk jaar, wat een groot gat openlaat voor vrouwen om in de techniek te komen. Maar in Spanje verdienen vrouwen 9,4% minder dan mannen; dat lijkt misschien niet veel, maar dat betekent dat vrouwen jaarlijks 34 dagen gratis werken. 

Zoals we al zeiden, het gebrek aan vrouwen in de techniek komt voort uit problemen die al beginnen voordat vrouwen de arbeidsmarkt toetreden. Slechts 35% van de STEM-studenten op het hoger onderwijs zijn vrouw en 3% studeert Informatica en Communicatie Technologie en aanverwante vakken. Vrouwen vormden 55,3% van alle studenten tussen 2020-2021, maar slechts 29% daarvan deden mee aan technische programma’s en 13,4% aan informatica. Opvallend is dat de wetenschappelijke sector in Spanje gedomineerd wordt door vrouwen. 75% van de medische biologie studenten, 68,7% van de geneeskunde studenten, 65,8% van de biochemie studenten en 61,7% van de biotechnologie studenten zijn vrouwen. Met name in technische functies zit 87% van de mannen in de telecommunicatie, 74% in de industriële sector en 73% in natuurkunde.

Deze grote onderscheiding komt voornamelijk door het verschil in socialisatie voor jongens en meisjes; sterke genderstereotypen domineren het leven van Spaanse jongeren en jongens worden verwacht uit te vinden en te berekenen terwijl meisjes een meer verzorgende rol aannemen. 

Vrouwen vormen slechts 20% van het Spaanse startup ecosysteem en dat getal is onveranderd gebleven in de laatste acht jaar. 51% Van de vrouwen zijn serie-ondernemers; 62% zijn mannelijk. 42% van de vrouwen hebben in een eerdere onderneming gefaald en slechts 24% melden dat ze succesvol een startup hebben verkocht, in vergeleken met 33% van de mannen. Toch heeft Spanje de meeste vrouwelijke FinTech startup leidinggevenden in Europa (25%). 

Spanje neemt concrete stappen voor het dichten van de genderkloof; in 2012 was de loonkloof 18,7%, bijna 10% hoger dan wat dat nu is. De Spaanse regering is ook bezig om gelijke beloning te garanderen door middel van haar Real Decreto 902/2020, wat werknemers leert over de loonkloof en loondiscriminatie, wat elk bedrijf openstelt voor transparantie. 

Duitsland

In Duitsland wordt 17% van alle technische functies bezet door vrouwen, hoewel er een gelijk aantal mannen en vrouwen zijn op de arbeidsmarkt. Ondanks dat vrouwen meer dan de helft van de studenten aan de universiteit zijn (52%), vormen vrouwen slechts 35% van de STEM-studenten. 

Negatieve stereotypen dragen bij aan de terughoudendheid van Duitse vrouwen om de technische industrie te betreden, daarnaast hebben de lagere niveaus van digitalisering voor vrouwen de volgende gevolgen: 

 • Beperkte toegang tot informatie

 • Moeilijke arbeidsmogelijkheden 

 • Verminderde industriële efficiëntie 

 • Toenemende kloof tussen verschillende socio-economische groepen 

 • Verhoogde kans op cybercriminaliteit 

Een enquête gedaan door Microsoft laat ons zien dat meisjes op 11-jarige leeftijd geïnteresseerd zijn in STEM, maar veranderen van gedachten op 15-jarige leeftijd met als oorzaak het gebrek aan rolmodellen. Bovendien is de genderkloof in Duitsland de grootste in Europa; mannelijke technische werknemers verdienen ongeveer €15,000 meer per jaar dan vrouwelijke medewerkers met dezelfde functie. In de technische sector bijvoorbeeld geloven experts dat vrouwen sociaal geconditioneerd worden om lager-betaalde functies te kiezen en en zijn meer bereid parttime-banen aan te nemen. Vrouwen verlaten de technische industrie ook eerder dan mannen; op 45-jarige leeftijd is nog maar 9% van de vrouwen werkzaam in hun technische sector. 

In het startup-ecosysteem hebben Duitse vrouwen meer moeite met het verkrijgen van financiering en ondersteuning om hen te helpen hun balans tussen werk en privé te beheren. Sterker nog, 63% van de startups worden volledig opgericht door mannen en slechts 6% van de vrouwelijke oprichters zijn actieve business angels. 

Wat Duitsland nu nodig heeft is een op gelijkheid gerichte aanpak die zich richt op het elimineren van zowel structurele als culturele barrières voor vrouwen. 

Portugal

Een belangrijk onderdeel van de gegevens van de Portugese arbeidsmarkt is dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de techniek en mannen en vrouwen in andere sectoren vrijwel hetzelfde is, dat wil zeggen dat het kiezen van een technische functie niet zoveel financieel risico met zich meebrengt, wat wel zo is in andere landen. Ondanks dat de loonkloof niet zo groot is als in andere landen, is het salaris van mannelijke technische werknemers gemiddeld 16% hoger dat dat van vrouwen in dezelfde functies. Dit weerhoudt vrouwen ervan de industrie te betreden: slechts 18% van de technische professionals zijn vrouw; velen noemen het beperkte aantal groeimogelijkheden en de lage lonen als redenen voor het verlaten of vermijden van de industrie. 

Veel van haar buurlanden hebben een groot gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging in STEM-studies in het hoger onderwijs, maar Portugal heeft juist een vrouwelijke meerderheid van studenten in een STEM-opleiding van 57%. Toch daalt dit cijfer doordat de opleidingen steeds meer ontwikkelen en studenten melden dat ze zich buitengesloten voelen of niet geïntegreerd voelen in de opleidingen. Evenzo melden studenten dat ze werken op afdelingen met één à twee vrouwen voor elke tien mannen en 10% werkt op een afdeling met alleen mannen. 

Groepen zoals Portuguese Women in Tech en PWIT Salary Transparency Project werken aan het dichten van deze kloven en het voorlichten van de bevolking over deze problemen; deze problemen zijn ontstaan door het gebrek aan diversiteit op de werkvloer en naarmate de techniek de economie van Portugal aandrijft, zullen vrouwen er een belangrijke rol in spelen.

Nederland

Lange tijd beschouwd als een door mannen gedomineerde sector, begint de tech-industrie in Nederland zich open te stellen voor vrouwen. In de digitale industrie, vertegenwoordigen vrouwen 38% van de gehele arbeidsmarkt; dit nummer daalt naar 18% in de IT-sector. En slechts 36% van de vrouwen bezetten leidinggevende functies (25% daarvan zijn CEO). Voor ondernemers is dit cijfer gestegen van 2% naar 8% sinds 2005. 

Geheimhouding rondom diversiteit, inclusie en salarissen helpt de Nederlandse technische sector ook niet om vrouwen aan te trekken. 88% van de bedrijven vermelden geen salarissen en 99% hebben geen publieke strategie als het gaat om het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland. Niet duidelijk zijn over het salaris, praktijken op het gebied van gelijkheid en de diversiteit binnen het bedrijf kan stereotypen, mythen en onjuiste informatie voeden, wat vrouwen er nog meer van weerhoudt de technische industrie het betreden. 

Nederland heeft last van specifieke maatschappelijke opvattingen en normen over geslacht, onderwijs en carrièrekeuzes die de mogelijkheden van vrouwen aanzienlijk beperken. Vreemd genoeg beschikken industrieën die gedomineerd worden door vrouwen zoals de gezondheidszorg (70%) en het onderwijs (48%) over merendeels vrouwen die parttime werken en meer dan de helft daarvan werkt parttime zodat ze zich kunnen richten op het zorgen voor de kinderen, huishoudelijke taken en mantelzorg; slechts 27% van de mannen zeggen hetzelfde. Deze maatschappelijke opvattingen hebben ook invloed op de studiekeuzes die Nederlandse jongeren maken; Nederland heeft het laagste aantal vrouwen in STEM in Europa en het gebrek aan vrouwelijk rolmodellen maakt het betreden van de technische sector onaantrekkelijk voor vrouwen, naast de aloude stereotypen of seksistische opvattingen. 

Ook al lijkt het misschien alsof deze problemen onoverkomelijk zijn, de sleutel tot succes in de Nederlandse technische industrie ligt bij vrouwen. Als vrouwen op de arbeidsmarkt in dezelfde mate als mannen toetreden, zou het nationale bbp kunnen stijgen met €100 miljard. Om dit te bereiken, suggereert het PwC om netwerkmogelijkheden op te stellen voor vrouwen binnen de industrie, vrouwen om te scholen, succesverhalen van vrouwelijke rolmodellen te delen, inclusieve omgevingen te stimuleren en te richten op het aannemen en trainen van vrouwen voor technische functies. 

Brazilië

Ondanks dat Brazilië kan zeggen dat 39% van de functies binnen de technische industrie bezet worden door vrouwen, is er een belangrijk onderscheid te maken: slechts 20% bezetten technisch-gerelateerde functies en de meerderheid werkt in ondersteunende of administratie functies. Tot 1964, hadden Braziliaanse vrouwen geen toegang tot hun financiën en tot 1963 hadden ze niet eens een ID, wat hun toegang tot bankrekeningen beperkte; Braziliaanse vrouwen beginnen nu te wennen aan financiële onafhankelijkheid.

Door sterke maatschappelijke stereotypen, is er een gebrek aan zowel genderdiversiteit als etnische diversiteit; zwarte vrouwen zijn extreem ondervertegenwoordigd. Maar uit onderzoek blijkt dat meer gevarieerde en inclusieve werkplekken over het algemeen productiever en positiever zijn, waar werknemers zich meer gewaardeerd en versterkt voelen. Net als in veel andere Latijns-Amerikaanse landen zijn de Braziliaanse stereotypen sterk en moeilijk te veranderen: vrouwen worden verwacht verpleegsters te worden en mannen technici. 

In 2019, was slechts 26% van de afgestudeerden in STEM-velden vrouw. Hier zijn een paar van de veranderingen die bedrijven kunnen aanbrengen om diversiteit en inclusie te stimuleren: 

 • Ervoor zorgen dat functiebeschrijvingen inclusieve taal gebruiken

 • Anonieme sollicitatiegesprekken houden om zo bewuste en onbewuste vooroordelen te elimineren.

 • Werknemers training bieden om voorvallen te kunnen identificeren en te melden. 

 • De balans tussen werk en privé te bevorderen, zodat vrouwen niet het gevoel krijgen dat ze hun huishoudelijke verplichtingen moeten missen, als ze ervoor kiezen om te gaan werken.

De waarheid is dat deze methoden niet alleen vrouwen helpen; ze verbeteren de algemene werkplek ervaring en het werkplezier voor iedereen. Als het gaat om vrouwelijk leiderschap, zijn er 20 keer meer ondernemingen die door mannen worden gedomineerd dan ondernemingen die opgericht worden door vrouwen. En ondernemingen die opgericht worden door vrouwen groeien langzamer en zijn beperkt in wat ze kunnen bereiken. De onevenwichtigheid van vrouwen in leidinggevende functies kan het moeilijker maken voor meisjes om zichzelf te zien in de techniek en opleidingen te kiezen in de STEM-gerelateerde sectoren. 

Maar vrouwen hebben meer nodig dan alleen een zetje om de techniek in te gaan; Braziliaanse meisjes moeten de juiste training en versterking krijgen om te zien dat ze thuishoren in de techniek en om te zien dat zowel succes als leiderschap een mogelijkheid voor ze zijn. 

Frankrijk

Ondanks de nooit eerder vertoonde groei van de Franse tech-scene en het algemene arbeidstekort, vormen vrouwelijke werknemers slechts 20% van het totale aantal werknemers in de industrie sector. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van 2020 toen het percentage zo’n 17% was, maar er is nog een lange weg te gaan. Slechts 12% van de Franse startup-oprichters zijn vrouw en maar 11% bezetten een c-suite functie; de financiering die ze krijgen om hun startups op te richten is ook minder dan wat mannen krijgen voor de door hun opgerichte startups, wat vrouwen niet bepaald aanmoedigt om ondernemer te worden in de techniek. 

Daarnaast melden maar liefst 46% van de vrouwen in de techniek dat ze seksistisch gedrag ervaren, zoals gender-gebaseerde bespotting en het gebrek aan vrouwen in de techniek zorgt voor minder innovatie en een minder inclusieve cultuur over het algemeen. Anderen vrezen oplichterssyndroom, het gevoel dat ze nergens thuishoren of dat ze te maken krijgen met oneerlijke stereotypen. Echter proberen organisaties zoals La French Tech dit te bestrijden door middel van hun 2022 Gelijkheidsverdrag dat erop is gericht om het volgende te garanderen bij hun aangesloten bedrijven: 

 • Een minimumdrempel van 20% vrouwen in het bestuur van de onderneming bereiken tegen 2025 en 40% tegen 2028.

 • Alle managers scholen op diversiteit en inclusie en hoe ze discriminatie en pesterij kunnen tegengaan. 

 • Garanderen dat alle gepubliceerde functiebeschrijvingen gericht zijn op mannen en vrouwen. 

En vanaf 2023 moeten bedrijven die lid willen worden van de French Tech Next 40/120, grote bedrijven die in aanmerking komen voor de CAC 40 aandelenindex zich ertoe verbinden om de genderongelijkheden te verbeteren en om toezicht te krijgen op gendergelijkheid. 

Mexico

In Mexico is de oorzaak van de genderkloof in de techniek een veel groter systematisch probleem: digitale vaardigheden en toegang tot het internet voor de bevolking en, natuurlijk, vrouwen. In vergelijking tot de genderkloven in de technische industrie in andere landen scoort Mexico ver onder het wereldwijde gemiddelde. Dit komt omdat de digitale toegang per staat aanzienlijk varieert, waarbij landelijke gebieden extreem beperkte toegang ervaren. 

Mannen hebben over het algemeen meer digitale vaardigheden dan vrouwen, dit geldt voor zowel basis- als geavanceerde vaardigheden, van een email sturen tot codering. En voor vrouwen ouder dan 36 wordt deze kloof alleen maar groter; echter zijn meisjes en vrouwen tussen de 16 en 25 het meest digitaal geletterd, wat ruimte schept om meer vrouwen in de techniek te verwelkomen. Slechts 12% van de universitaire technici zijn vrouw en slechts 10% van de vrouwen die afstuderen met een graad in een STEM-gerelateerde sector bezetten daar ook daadwerkelijk functies. 

In Mexico, vormen vrouwen 44% van de arbeidsmarkt, in vergelijking tot 77% van de mannen; betreffende managementfuncties hebben slechts 9% van de digitale en technische bedrijven een vrouw in een leidinggevende functie en hebben 23% een vrouwelijke medeoprichter. De vooruitzichten zijn niet bepaald positief op het gebied van salarissen: mannelijke software-ontwikkelaars verdienen 26% meer dan vrouwen met dezelfde vaardigheden en ervaring. We kunnen het gebrek aan vrouwen op de arbeidsmarkt toeschrijven aan een paar factoren: 

 • Financiële onafhankelijkheid: weinig vrouwen in Mexico zijn financieel onafhankelijk en een cursus doen of een nieuwe baan aannemen betekent dat ze zich minder kunnen bezighouden met de verantwoordelijkheden van kinderzorg of mantelzorg.

 • COVID-19: Mexico heeft 1,1 miljoen werknemers verloren aan COVID-19 en vrouwen werden slachtoffer van ontslag naast het aannemen van extra mantelzorg verantwoordelijkheden. 

 • Onbetaald huishoudelijk werk: uit onderzoek blijkt dat Mexicaanse vrouwen van alle socio-economische statussen meer dan 30 uur per werk toewijden aan onbetaald huishoudelijk werk en verzorging.

Ondanks de problemen waar Mexicaanse vrouwen in de techniek mee te maken hebben, nemen veel organisaties de volgende stap om gendergelijkheid te bereiken. De Women in Digital award werd voor het eerst uitgereikt op 8 maart 2022 aan president Salma Jalife Villalón van Centro México Digital, wat jaarlijkse verslagen publiceert over de digitale en technische industrieën. De Confederación Patronal de la República Mexicana verstrekt beurzen aan vrouwen om extern werk en de ontwikkeling van digitale vaardigheden te bevorderen. NIÑASTEM PUEDEN werkt eraan om techniek onder meisjes te bevorderen en Codigo X werkt met alle onderwijsniveaus om meisjes en vrouwen aan te moedigen om deel te nemen aan techniek. 

Vrouwen in de techniek zijn de toekomst

Het kan afschrikwekkend zijn om die eerste stap te nemen in de techniek, zeker als vrouw. Maar geen zorgen; het is een goede keuze waar jij en toekomstige generaties van vrouwen in de techniek profijt van zullen hebben. Als je niet weet waar je moet beginnen, zijn hier een paar dingen die jij kunt doen om in de technische industrie terecht te komen: 

 • Bouw een goed netwerk op: gebruik LinkedIn, connecties binnen je universiteit of mensen in de techniek die je al kent om zo je zelfvertrouwen op te bouwen, advies en ondersteuning te krijgen van andere vrouwen die al in de techniek werkzaam zijn. 

 • Wees volhardend en veerkrachtig: je zult tegen moeilijkheden aanlopen en je zult je soms misschien ontmoedigd voelen, maar onthoud dat je altijd om hulp kunt vragen, blijf leren en blijf je doelen nastreven. 

 • Onthoud dat je thuishoort in de techniek: vrouwen horen in de technische industrie en elke andere industrie. Zelfs als je er niet veel ziet, ze zijn er en wachten op je.

 • Kom op voor jezelf: weet wat je waard bent en vraag om promoties, loonsverhogingen, nieuwe kansen en andere dingen die je wilt op het werk. Je hoort thuis in de techniek en je kunt alles bereiken. 

Zoals je kunt zien verschillen de problemen waar vrouwen in de techniek mee te maken hebben per land, maar er zijn problemen die wereldwijd aanwezig zijn. We hebben met een paar internationale deskundigen gepraat over de zeven grootste uitdagingen wereldwijd en wat de maatschappij eraan kan doen om ze aan te pakken. 

Gendervooroordelen van kinds af aan elimineren

De genderkloof begint van kinds af aan en op hele onschuldige manieren: door meisjes poppen te geven om mee te spelen en jongens auto’s en lego moedigen we verschillende soorten gedragingen aan en bepalen we daarbij de manier waarop meisjes en jongen hun carrière kiezen. Als kinderen zien dat de meerderheid van de verpleegkundige of zorgfuncties worden vervuld door vrouwen en STEM-functies en functies waarbij je kritisch moet nadenken worden bezet door mannen, nemen ze aan dat dat ook hun pad is om te volgen. Mannen worden ook vaak de gevaarlijkere functies gegeven bij groepsactiviteiten, in vergelijking tot vrouwen die “veiligere” taken worden gegeven zoals organiseren, ontwerpen of detailwerk. 

Veel landen besteden hier al hun aandacht aan, maar ervoor zorgen dat kinderen worden opgevoed in een genderneutrale omgeving zonder maatschappelijk opgelegde genderverwachtingen, helpt kinderen hun geest uit te breiden en ze voor te bereiden om welke functie die ze ook willen, aan te nemen.

Het zelfvertrouwen van vrouwen opbouwen

Hier is een korte statistiek: vrouwen solliciteren sneller voor functies waar ze er zeker van zijn dat ze aan tenminste 90% van de eisen voldoen; mannen solliciteren ongeacht of ze aan de eisen voldoen of niet. De oorzaak hiervan is maatschappelijke verwachtingen; mannen worden aangemoedigd om risico’s te nemen en niet bang te zijn voor falen, terwijl vrouwen voorzichtiger zijn. Daarnaast kunnen vrouwen te maken krijgen met verschillende soorten controle op het werk en gevraagd worden over hun plannen om een gezin te stichten, hun burgerlijke staat en andere vragen die alleen voorbehouden zijn voor vrouwen. 

De toenemende aandacht op onpartijdigheid tijdens een sollicitatiegesprek en inclusieve taal zou vrouwen meer op hun gemak kunnen stellen wanneer ze zich in nieuwe situaties bevinden. Bedrijven die zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof aanbieden, wat beide ouders gelijkmatig ondersteunt, zou stereotypes kunnen bestrijden. 

Meer vrouwelijke technische rolmodellen creëren  

Vrouwen hebben een gebrek aan rolmodellen en voorbeelden van succesvolle vrouwen in de techniek; als vrouwen de grootste technische bedrijven zien met een personeelsbestand dat gedomineerd wordt door mannen, kan het moeilijk zijn om je aangemoedigd te voelen. Toch kunnen vrouwenorganisaties en gemeenschappen vrouwen helpen contact op te nemen met andere vrouwelijke technische werknemers en toegang krijgen tot bronnen, hulpmiddelen en mentorprogramma’s. 

Bedrijven kunnen ook helpen door vrouwen meer kansen, studiebeurzen en mentorschappen aan te bieden. 

Een gezond balans tussen werk en privé creëren

Vrouwen kunnen onevenredig worden getroffen door huishoudelijke en familie-gerelateerde verantwoordelijkheden, waardoor ze parttime werk moeten aannemen of zelfs hun werk moeten opgeven. Door vrouwen te voorzien van hybride of externe opties, naast kinderopvang en flexibel ouderschapsverlof, kunnen technische functies voor veel meer vrouwen een optie worden. 

De genderkloof in de techniek kan intimiderend zijn, maar hier is de sleutel: het verbeterd wereldwijd en steeds meer landen ondernemen actie om ervoor te zorgen dat iedere vrouw toegang heeft tot technisch onderwijs en dezelfde carrièrekansen als mannen. 

Vrouwen in de techniek zijn de toekomst en het feit is dat gendergelijkheid bereiken in de techniek en op alle andere gebieden het leven van iedereen in elke industrie zou verbeteren. 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden