Terug naar alle artikelen

9 maart 2023 - 26 minutes

Laten we het eens hebben over de genderkloof in de techniek...

De genderkloof in de techniek is alomtegenwoordig en vereist maatschappelijke en persoonlijke inspanningen om op te kunnen lossen. 

Juliette Erath - Tech Writer

Alle Cursussen

Je hoort ons vaak praten over hoe geweldig de technische industrie is (dat is vanzelfsprekend) en daar geloven we ook echt in. Het is een plek waar we verschillende soorten mensen zien die de carrières van hun dromen opbouwen, ongeacht hun achtergrond, socio-economische status, demografie of zelfs persoonlijkheidstype.  

Echter zou het onachtzaam zijn om de toestand van de technische industrie te bespreken en niet de genderkloof op de arbeidsmarkt erbij te betrekken als voorkomend probleem. Naast de duidelijke sociale gevolgen van een sector die door mannen wordt gedomineerd, heeft het ook invloed op politieke, economische en culturele gedragingen in het algemeen. De simpele waarheid is dat de arbeidsmarkt en vaardigheidskloof grotendeels toegekend kan worden aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; om deze zowel internationale als groeiende kloof te verkleinen moeten er serieuze maatregelen genomen worden om achter de oorzaak van dit probleem te komen en om dit op te lossen. 

We zien dat er op dit vlak dagelijks inspanningen worden gedaan vanuit alle hoeken van onze gemeenschap in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Maar het heeft geen zin om een probleem te bestrijden waar wij niet veel van begrijpen. We wilden daarom de huidige toestand van de genderkloof in de techniek onderzoeken, de kern van het probleem achterhalen en naar toekomstige oplossingen zoeken.

Seksisme en genderdiscriminatie

De technische industrie is niet uniek in de confrontatie met diversiteitsuitdagingen; verre van dat. Seksisme en genderdiscriminatie zijn ,helaas, verhalen zo oud als de wereld zelf.

Seksisme is een complex begrip, maar een waarvan de overtuiging is dat een sekse of geslacht beter is dan de andere. Genderdiscriminatie daarentegen is wanneer iemand wordt gediscrimineerd op basis van hun genderidentiteit. Historisch gekoppeld aan het begunstigen van mannen, kan dit soort discriminatie drastische gevolgen hebben. De maatschappij wordt zwaar beïnvloedt door genderverwachtingen en kan de carrière die we kiezen veranderen, wat onze opties zijn op de werkvloer, hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen, wat we zouden moeten studeren en nog veel meer. 

Een van de beste voorbeelden van de gevolgen van gender-gerelateerde maatschappelijke verwachtingen is de werkvloer. Zowel mannen als vrouwen worden zwaar beïnvloedt in de ontwikkeling van hun carrière, doordat ze geleerd worden wat de maatschappij verwacht dat ze doen. 97,78% van de verpleegkundigen en verpleegassistenten, 95,65% van de juridische secretarissen, 89,09% van de dansers en choreografen en 88,45% van de receptionisten zijn vrouw. Anderzijds zijn 99,19% van de monteurs, 98,97% van de timmerlieden en schrijnwerkers, 96,4% van de elektriciens en elektronici en 95,38% van de telecommunicatie-ingenieurs man. 

Maar deze grote verschillen in sommige banen is niet het enige waar je aan moet denken. Wereldwijd is de loonkloof tussen mannen vrouwen 20%, dat wil zeggen dat vrouwen gemiddeld 20% minder verdienen dan mannen. Dit wordt natuurlijk verergerd door de functies die mannen en vrouwen bezetten: als hoogwaardige en goedbetaalde functies door mannen worden bezet, is het logisch dat zij meer verdienen. Echter is dat helaas niet de enige reden: 

 • Zoals we al eerder vernoemd hebben, werken vrouwen vaak in sectoren waar minder betaald wordt dan in sectoren die door mannen worden gedomineerd.

 • Leidinggevende functies worden over het algemeen bezet door mannen.

 • Mannen krijgen vaker een promotie.

 • In elk land op de wereld verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk.

 • Vrouwen worden geconfronteerd met enorm veel druk wanneer ze zwanger worden of ervoor kiezen om thuis te blijven met de kinderen.

 • Vrouwen nemen veel onbetaalde taken op zich, zoals het verzorgen van kinderen of een ziek familielid.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is het gevolg van eeuwenlange patriarchale overtuigingen die mannen in een positie van macht over vrouwen hebben geplaatst. Op de meeste plekken op de wereld is de kloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk gedicht; mannen hadden volledig de macht over vrouwen bij het openen van een bankrekening, autorijden, hoe ze zich kleedden, hun toegang tot gezondheidszorg, hun toegang tot het onderwijs en stemrechten.

Ook al kunnen velen van ons geen enkele situatie bedenken waarbij de vorige voorbeelden van genderdiscriminatie voorkwamen in onze levens, zijn er nog veel problemen met gendergelijkheid in de wereld van vandaag. Iedereen ondervindt de gevolgen ervan; slechts 50% van de vrouwen in de wereld bevinden op de arbeidsmarkt in vergelijking tot 80% van de mannen. 

Genderongelijkheden 

Om de genderkloof per land te meten, gebruikt het jaarlijkse Global Gender Gap Index, door het World Economic Forum, vier categorieën om de mate van genderongelijkheid in een land vast te stellen: economische participatie en kansen, opleidingsniveau, gezondheid en levensverwachting, en politieke macht. Aan elk land wordt een score gegeven van 0-100 in elk onderdeel; 100% betekent dat de gendergelijkheid volledig is behaald. 

Economische participatie en kansen 

In dit onderdeel worden 5 factoren geëvalueerd: arbeidsparticipatiecijfer, inkomensgelijkheid voor hetzelfde werk, geschat inkomen uit arbeid, wetgevers, hoge ambtenaren en managers, en professionele en technische werknemers. Uit het rapport blijkt dat economieën met een hoger inkomensniveau gemiddeld 69% scoorden, economieën met een hoger-midden inkomensniveau gemiddeld 68% scoorden, economieën met een lager-midden inkomensniveau gemiddeld 63% scoorden en economieën met een lager inkomensniveau gemiddeld 66% scoorden. 

Gendergelijkheid staat gekoppeld aan economische kansen en landen waarbij de economische prestaties beter zijn, scoren iets beter. 

Opleidingsniveau 

Dit onderdeel bepaalde de alfabetiseringsgraad en inschrijving in het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Hierbij slaagden 29 landen erin volledige gendergelijkheid te bereiken over drie verschillende economische niveaus. Wereldwijd variëren de percentages tussen 48% en 100% en naarmate het rapport de lager scorende landen bereikt, worden de verschillen nóg groter. 

Gezondheid en levensverwachting 

Deze index gebruikte de geslachtsverhouding bij de geboorte en de gezonde levensverwachting voor de creatie van het onderdeel met de minste variatie en de kleinste genderkloof. Geen enkel land heeft gendergelijkheid bereikt, maar 141 landen hebben de genderkloof voor tenminste 95% gedicht; Qatar, Pakistan, Azerbaijan, China en India zijn de enige landen waarbij de genderkloof groter is dan 5%.

Politieke macht 

Het aantal vrouwen in het parlement en op ministerposten en het aantal jaren met een vrouwelijk staatshoofd (in de laatste 50 jaar) worden geëvalueerd om de genderkloof die betrekking heeft tot politieke macht vast te stellen. Dit is het onderdeel dat de grootste genderkloof heeft met een wereldwijd percentage van 22%; de reikwijdte is hier ook gigantisch met als laagst scorende land Vanuatu met 0% en IJsland op de eerste plaats met 87%. Slechts 11 landen wereldwijd hebben meer dan 50% van hun genderkloof gedicht. Finland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Costa Rica, Rwanda, Duitsland, Bangladesh, Zweden, Ierland en Zuid-Afrika. Slechts 39% van de landen zitten boven het wereldwijde gemiddelde, dat wil zeggen dat meer dan 60% eronder zit. 

Het traject naar gendergelijkheid van de Verenigde Naties 

De Verenigde Naties hebben duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld die tegen  2030 bereikt moeten zijn. Gendergelijkheid staat op de vijfde plaats. De volgende negen stappen zijn de prioriteiten van de VN als het gaat om het bereiken van gendergelijkheid. 

 1. Een einde maken aan alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld. 

 2. Een einde maken aan alle vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen over de hele wereld, waaronder ook mensenhandel en uitbuiting. 

 3. Een einde maken aan alle schadelijke gender gerelateerde praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. 

 4. Het erkennen en waarderen van onbetaalde zorg en thuiswerk door middel van openbare diensten en civiele bescherming die gedeelde ouderlijke verantwoordelijkheden bevorderen.

 5. Het verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus in het politieke, economische en openbare leven. 

 6. Verzekeren van universele toegang tot voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 7. Hervormingen doorvoeren om vrouwen gelijke rechten te bieden op economische middelen en toegang tot eigenaarschap en controle over land, financiële diensten, en erfenissen en natuurlijke hulpbronnen. 

 8. Technologie gebruiken om vrouwelijke versterking te bevorderen. 

 9. Beleidsmaatregelen en wetgevingen aannemen en versterken om de bescherming van gendergelijkheid voor alle vrouwen en meisjes te handhaven

De genderkloof in de techniek

Gender gerelateerde digitale uitsluiting heeft serieuze gevolgen voor de maatschappij en de technische industrie. 

“Hindernissen voor toegang, betaalbaarheid, (gebrek aan) onderwijs en vaardigheden en technologisch alfabetisme, en intrinsieke gendervooroordelen en socio-culturele normen zijn de basis van gender-gerelateerde digitale uitsluiting. Verbeterde, veiligere en meer betaalbare toegang tot digitale middelen is belangrijk, evenals beleidsinterventies die de langdurige structurele vooroordelen aanpakken.

De eerste kwestie met betrekking tot gendergelijkheid zijn de ethische en rechtvaardige implicaties. Echter brengt een meer gelijkwaardige wereld op veel gebieden voordelen met zich mee, vooral voor de wereldwijde economie; uit onderzoek blijkt dat een kleinere genderkloof het mondiale BBP verbeterd, productiviteit verhoogt en innovatie bevordert. Meer overtuiging nodig? Geëmancipeerde vrouwen blijken: 

 • De consumentenbestedingen te verhogen

 • Het besluitvormingsproces te verbeteren

 • Meer inclusieve samenlevingen aan te moedigen 

 • Duurzame inspanningen te verhogen

Het IMF rapporteert: 

“We weten dat het dichten van de kloof in de arbeidsparticipatie van vrouwen in landen met een groter genderongelijkheid de economische productie met gemiddeld 35% kan verhogen [...] In Noorwegen heeft de uitbreiding van de universele kinderopvang de kans op werk voor moeders vergroot met 32 procentpunten.”

De Gender Employment Gap Index (GEGI) van World Bank meldt dat als de genderkloof gedicht zou worden en mannen en vrouwen gelijke toegang hadden tot betaald werk, het BBP per hoofd van de bevolking met bijna 20% zou verhogen.  Maar vooral in de technische industrie is de genderkloof redelijk groot in vier gebieden: internetgebruik en toegang, digitale vaardigheden en middelen, STEM-participatie en leiderschap en ondernemerschap in de technische sector. 

De genderkloof en internetgebruik 

Internetgebruik is essentieel voor het bieden van meer kansen aan vrouwen in de techniek en andere sectoren. Europa en de Amerikaanse continenten hebben de hoogste percentages van internetgebruik en hebben gendergelijkheid bereikt of zijn er heel dichtbij; Echter heeft bijna de helft van de wereldpopulatie geen toegang tot het internet. De meerderheid van deze groep bestaat uit vrouwen in onderontwikkelde landen. 

Universele toegang tot het internet is een van de SDG’s van de VN en is uitermate essentieel voor het dichten van de kloof. Wereldwijde toegang zou vrouwen voorzien van educatieve opties, uitgebreidere zorg en nog meer kansen. 

De genderkloof en digitale vaardigheden 

Digitale vaardigheden zijn niet alleen vereist voor technische banen; iedereen heeft digitale vaardigheden nodig om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappij en voor toegang tot financiële diensten, educatieve kansen, gezondheidszorg en meer. Maar de genderkloof zou nog kleiner worden als vrouwen dezelfde geavanceerde digitale vaardigheden hadden om het gat in de markt te dichten. Zoals de Digital SME Alliance rapporteert: 

“Genderongelijkheden zijn het meest duidelijk in ontwrichtende technische vaardigheden die sterk worden gevraagd in opkomende sectoren zoals AI, robotica en cloud computing. Volgens het World Economic Forum bezetten vrouwen wereldwijd slechts 26% van de AI-functies. De situatie is nog erger in cloud en data, waar de percentages respectievelijk 15% en 12% zijn.

De digitale economie is razendsnel aan het groeien en technische professionals zijn in vrijwel elke industrie nodig. Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot digitale vaardigheden zal ervoor zorgen dat gendergelijkheid bereikt wordt en de wereldwijde economie verbeteren. 

De genderkloof en STEM-participatie 

Wereldwijd gezien hebben vrouwen bijna gelijkheid bereikt in hun studies: bacheloronderwijs (45%-55%), masteronderwijs(53%) en doctoraatstudies (43%). Echter vormen zij slechts 35% van de STEM-studenten. Dit is problematisch door twee hoofdredenen: ten eerste worden STEM-velden steeds belangrijker en als vrouwen hier geen studies in doen, kunnen ze geen toegang krijgen tot deze functies in die industrieën. Ten tweede zijn STEM-functies enkele van de bestbetaalde functies ter wereld, als vrouwen geen toegang hebben tot deze functies, omdat zij niet de benodigde vaardigheden of scholing hebben, zal de loonkloof tussen mannen en vrouwen alleen maar groter worden. 

We kunnen het gebrek aan vrouwen in de STEM-industrie toeschrijven aan deze drie oorzaken: een gebrek aan zelfvertrouwen, stereotypen van technische werknemers en een cultuur gedomineerd door mannen. Deze statistieken uit 2020 helpen de ernst van deze kloof te benadrukken: 

 • Vrouwen vormden slechts 16% van de afgestudeerden met een bachelorsdiploma in computer- en informatiediensten, 21% in techniek, 27% in economie en 38% in natuurwetenschappen. 

 • Vrouwen bezetten minder dan 20% van leidinggevende functies in de techniek.

 • Slechts 19% van de senior-onderdirecteuren en 15% van de directeuren is vrouw.

 • 39% van de vrouwen in de techniek zien gendervooroordelen als een belemmering voor het krijgen van een promotie.

 • 34% van de werknemers bij Apple zijn vrouwelijk maar slechts 24% van hun technische functies worden bezet door vrouwen. 

 • Tijdens de COVID-19 pandemie, hadden vrouwen bijna twee keer zoveel kans om hun baan op te zeggen, verlof te nemen, of om ontslagen te worden. 

De genderkloof en leiderschap en ondernemerschap in de techniek 

Aangezien we al de obstakels hebben besproken waar vrouwen mee te maken hebben wanneer ze de technische sector bestreden, zal dit onderdeel zich richten op de problemen waar degenen die zich al in de industrie bevinden mee te maken hebben, vooral wanneer ze een promotie willen maken. Vrouwen krijgen vaak te maken met problemen waar mannen niet aan denken, zoals het oppakken van zorgverantwoordelijkheden, het gebrek aan rolmodellen en andere vrouwen in dezelfde functies en grotere druk om hun vaardigheden aan te tonen. 

Ondanks dat wereldwijd 40% van de beginnende ondernemers uit vrouwen bestaat, starten mannen toch meer ondernemingen op dan vrouwen. Door enquêtes onder ondernemers te houden, hebben we geleerd dat vrouwen meer geneigd zijn om ondernemingen te starten om zo een verschil te kunnen maken of door een krapte op de arbeidsmarkt, terwijl mannen ondernemingen starten om zo vermogen op te bouwen of een familietraditie voort te zetten. Slechts 2,7% van de vrouwen waren betrokken bij technische startups, in vergelijking tot 4,7% van de mannen. 

De genderkloof per land 

Wereldwijde statistieken helpen ons een idee te krijgen van de algehele genderkloof in de technische industrie, maar het is essentieel om naar de gegevens per land te kijken om zo een beter beeld te krijgen van elke markt, haar verbeterpunten en de specifieke acties die we kunnen ondernemen om gendergelijkheid te bereiken. 

Het Verenigd Koninkrijk

Er werken vijf miljoen mensen in de technische industrie van het VK, maar slechts 17% van die functies worden bezet door vrouwen. Wanneer we kijken naar de gehele arbeidsmarkt van het VK vormen vrouwen slechts 49% van alle werknemers. Dit verschil tussen het aantal werkende vrouwen en vrouwen die werken in de techniek is precies wat wij de genderkloof noemen. 

Dit probleem begint al voordat vrouwen op de arbeidsmarkt treden – slechts 35% van de STEM-studenten in het hoger onderwijs in het VK is vrouw. We kunnen drie oorzaken van dit probleem onderscheiden: 

 1. Meisjes kiezen minder snel een STEM-studie. Dit komt onder andere doordat de industrie gedomineerd wordt door mannen, meisjes zien geen rolmodellen of een plek voor zichzelf. Docenten zijn ook niet goed voorbereid om meisjes de mogelijkheden te laten zien van technische functies en worden daardoor niet eens aangemoedigd om meisjes in STEM te bevorderen. 33% van de mannen wordt een carrière in de technische industrie aangeraden in vergelijking tot slechts 16% van de vrouwen

 2. Meisjes overwegen geen carrière in de techniek. Meisjes overwegen vaker dan jongens hun toekomstige carrière bij het kiezen van hun A-level vakken en wanneer ze de techniek niet als een mogelijkheid zien, volgen ze ook geen STEM-cursussen. 

 3. Er is een gebrek aan rolmodellen. Vertegenwoordiging is heel erg belangrijk; als meisjes geen vrouwen in leidinggevende functies zien in de techniek, maar in plaats daarvan een grote hoeveelheid mannen, dan hebben ze niet het gevoel dat een technische carrière iets voor hen is. 

Deze cijfers hangen rechtstreeks samen met salarissen. Volgens het UK Tech Workplace Equality Report, is het gemiddelde inkomen van mannelijke technische werknemers £66,000 en voor vrouwen £63,000. 

Om deze kloof te bestrijden en vrouwen aan te moedigen de technische industrie te betreden, hebben sommige Britse bedrijven ‘empowerment mentoren’ aangenomen om vrouwen te helpen hun zelfvertrouwen op te bouwen bij het solliciteren, om het juiste salaris te vragen, zich uit te spreken over mishandeling en andere problemen, en nieuwe banen aan te nemen. Echter is dit niet een persoonlijke keuze die vrouwen maken; het is een systemisch maatschappelijk probleem en vereist een proactieve aanpak van de gehele maatschappij om het op te lossen. 

De Verenigde Staten

Op de Amerikaanse technische arbeidsmarkt zijn slechts 26% van de werknemers vrouw, ondanks een bijna gelijke verdeling op de gehele arbeidsmarkt (49%). En ondanks het feit dat 45% van de STEM-afgestudeerden in 2020 vrouw waren, waren er slechts 22% en 20% afgestudeerd in respectievelijk techniek en informatica. De gegevens die over twee jaar verzameld zijn, helpen ons vast te stellen wat de oorzaak van dit probleem is: 

 1. Er zijn weinig vrouwelijke rolmodellen. Aangezien de technische industrie grotendeels gerund wordt door en bestaat uit mannen, zien meisjes zichzelf niet zo snel als toekomstige technische werknemers. 

 2. Stereotypes zijn veel voorkomend in de techniek. Veel meisjes worden weggeleid van de techniek door de stereotypen en opvattingen dat techniek een carrière is voor mannen en dat meisjes ‘vrouwelijke’ carrières moeten kiezen. 44% van de ondervraagde vrouwen tussen de 18 en 28 jaar oud kregen nooit informatie of hulpbronnen om de techniek in te gaan; slechts 33% van de mannen zeiden hetzelfde. 

 3. De STEM-industrie is vijandig tegenover vrouwen. Vrouwen in de STEM-industrie melden dat ze zich uitgesloten voelen, het doelwit zijn van micro-agressies en weinig zelfvertrouwen hebben op de werkvloer. Naast het feit dat niemand op werk hun mening wil horen, zijn dit allemaal redenen waarom vrouwen de techniek niet kiezen of ervoor kiezen de technische industrie te verlaten. 

Een ander probleem doet zich voor wanneer vrouwen daadwerkelijk de technische industrie betreden. 38% van de vrouwen met een diploma in informatica zijn werkzaam in de industrie, in vergelijking tot 53% van de mannen; techniek heeft soortgelijke gegevens. Vrouwen voelen ook dat het glazen plafond, een metaforische barrière die voorkomt dat vrouwen en minderheden vooruitgang boeken zoals mannen, hen tegenhoudt om leidinggevende functies te bezetten. 48% van de vrouwen bestaat uit aanwervingen op instapniveau, maar slechts 40% zijn eerstelijnsmanagers; deze kloof blijft groeien naarmate leidinggevende functies steeds belangrijker worden. 

Toch zijn de gegevens veelbelovend. De National Science Foundation meldt dat meer vrouwen dan ooit tevoren STEM-diploma’s behalen. Naarmate generatie Z toegelaten wordt tot de universiteit en daarna op de arbeidsmarkt toetreedt, kunnen we verwachten dat steeds meer vrouwen zich aansluiten bij de technische industrie, dankzij hun status als eerste digitale generatie.

Spanje

In Spanje zijn slechts 20,6% van de technische werknemers vrouwen. En in de technische industrie verdubbelt het aantal benodigde professionals elk jaar, wat een groot gat openlaat voor vrouwen om in de techniek te komen. Maar in Spanje verdienen vrouwen 9,4% minder dan mannen; dat lijkt misschien niet veel, maar dat betekent dat vrouwen jaarlijks 34 dagen gratis werken. 

Zoals we al zeiden, het gebrek aan vrouwen in de techniek komt voort uit problemen die al beginnen voordat vrouwen de arbeidsmarkt toetreden. Slechts 35% van de STEM-studenten op het hoger onderwijs zijn vrouw en 3% studeert Informatica en Communicatie Technologie en aanverwante vakken. Vrouwen vormden 55,3% van alle studenten tussen 2020-2021, maar slechts 29% daarvan deden mee aan technische programma’s en 13,4% aan informatica. Opvallend is dat de wetenschappelijke sector in Spanje gedomineerd wordt door vrouwen. 75% van de medische biologie studenten, 68,7% van de geneeskunde studenten, 65,8% van de biochemie studenten en 61,7% van de biotechnologie studenten zijn vrouwen. Met name in technische functies zit 87% van de mannen in de telecommunicatie, 74% in de industriële sector en 73% in natuurkunde.

Deze grote onderscheiding komt voornamelijk door het verschil in socialisatie voor jongens en meisjes; sterke genderstereotypen domineren het leven van Spaanse jongeren en jongens worden verwacht uit te vinden en te berekenen terwijl meisjes een meer verzorgende rol aannemen. 

Vrouwen vormen slechts 20% van het Spaanse startup ecosysteem en dat getal is onveranderd gebleven in de laatste acht jaar. 51% Van de vrouwen zijn serie-ondernemers; 62% zijn mannelijk. 42% van de vrouwen hebben in een eerdere onderneming gefaald en slechts 24% melden dat ze succesvol een startup hebben verkocht, in vergeleken met 33% van de mannen. Toch heeft Spanje de meeste vrouwelijke FinTech startup leidinggevenden in Europa (25%). 

Spanje neemt concrete stappen voor het dichten van de genderkloof; in 2012 was de loonkloof 18,7%, bijna 10% hoger dan wat dat nu is. De Spaanse regering is ook bezig om gelijke beloning te garanderen door middel van haar Real Decreto 902/2020, wat werknemers leert over de loonkloof en loondiscriminatie, wat elk bedrijf openstelt voor transparantie. 

Duitsland

In Duitsland wordt 17% van alle technische functies bezet door vrouwen, hoewel er een gelijk aantal mannen en vrouwen zijn op de arbeidsmarkt. Ondanks dat vrouwen meer dan de helft van de studenten aan de universiteit zijn (52%), vormen vrouwen slechts 35% van de STEM-studenten. 

Negatieve stereotypen dragen bij aan de terughoudendheid van Duitse vrouwen om de technische industrie te betreden, daarnaast hebben de lagere niveaus van digitalisering voor vrouwen de volgende gevolgen: 

 • Beperkte toegang tot informatie

 • Moeilijke arbeidsmogelijkheden 

 • Verminderde industriële efficiëntie 

 • Toenemende kloof tussen verschillende socio-economische groepen 

 • Verhoogde kans op cybercriminaliteit 

Een enquête gedaan door Microsoft laat ons zien dat meisjes op 11-jarige leeftijd geïnteresseerd zijn in STEM, maar veranderen van gedachten op 15-jarige leeftijd met als oorzaak het gebrek aan rolmodellen. Bovendien is de genderkloof in Duitsland de grootste in Europa; mannelijke technische werknemers verdienen ongeveer €15,000 meer per jaar dan vrouwelijke medewerkers met dezelfde functie. In de technische sector bijvoorbeeld geloven experts dat vrouwen sociaal geconditioneerd worden om lager-betaalde functies te kiezen en en zijn meer bereid parttime-banen aan te nemen. Vrouwen verlaten de technische industrie ook eerder dan mannen; op 45-jarige leeftijd is nog maar 9% van de vrouwen werkzaam in hun technische sector. 

In het startup-ecosysteem hebben Duitse vrouwen meer moeite met het verkrijgen van financiering en ondersteuning om hen te helpen hun balans tussen werk en privé te beheren. Sterker nog, 63% van de startups worden volledig opgericht door mannen en slechts 6% van de vrouwelijke oprichters zijn actieve business angels. 

Wat Duitsland nu nodig heeft is een op gelijkheid gerichte aanpak die zich richt op het elimineren van zowel structurele als culturele barrières voor vrouwen. 

Portugal

Een belangrijk onderdeel van de gegevens van de Portugese arbeidsmarkt is dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de techniek en mannen en vrouwen in andere sectoren vrijwel hetzelfde is, dat wil zeggen dat het kiezen van een technische functie niet zoveel financieel risico met zich meebrengt, wat wel zo is in andere landen. Ondanks dat de loonkloof niet zo groot is als in andere landen, is het salaris van mannelijke technische werknemers gemiddeld 16% hoger dat dat van vrouwen in dezelfde functies. Dit weerhoudt vrouwen ervan de industrie te betreden: slechts 18% van de technische professionals zijn vrouw; velen noemen het beperkte aantal groeimogelijkheden en de lage lonen als redenen voor het verlaten of vermijden van de industrie. 

Veel van haar buurlanden hebben een groot gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging in STEM-studies in het hoger onderwijs, maar Portugal heeft juist een vrouwelijke meerderheid van studenten in een STEM-opleiding van 57%. Toch daalt dit cijfer doordat de opleidingen steeds meer ontwikkelen en studenten melden dat ze zich buitengesloten voelen of niet geïntegreerd voelen in de opleidingen. Evenzo melden studenten dat ze werken op afdelingen met één à twee vrouwen voor elke tien mannen en 10% werkt op een afdeling met alleen mannen. 

Groepen zoals Portuguese Women in Tech en PWIT Salary Transparency Project werken aan het dichten van deze kloven en het voorlichten van de bevolking over deze problemen; deze problemen zijn ontstaan door het gebrek aan diversiteit op de werkvloer en naarmate de techniek de economie van Portugal aandrijft, zullen vrouwen er een belangrijke rol in spelen.

Nederland

Lange tijd beschouwd als een door mannen gedomineerde sector, begint de tech-industrie in Nederland zich open te stellen voor vrouwen. In de digitale industrie, vertegenwoordigen vrouwen 38% van de gehele arbeidsmarkt; dit nummer daalt naar 18% in de IT-sector. En slechts 36% van de vrouwen bezetten leidinggevende functies (25% daarvan zijn CEO). Voor ondernemers is dit cijfer gestegen van 2% naar 8% sinds 2005. 

Geheimhouding rondom diversiteit, inclusie en salarissen helpt de Nederlandse technische sector ook niet om vrouwen aan te trekken. 88% van de bedrijven vermelden geen salarissen en 99% hebben geen publieke strategie als het gaat om het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland. Niet duidelijk zijn over het salaris, praktijken op het gebied van gelijkheid en de diversiteit binnen het bedrijf kan stereotypen, mythen en onjuiste informatie voeden, wat vrouwen er nog meer van weerhoudt de technische industrie het betreden. 

Nederland heeft last van specifieke maatschappelijke opvattingen en normen over geslacht, onderwijs en carrièrekeuzes die de mogelijkheden van vrouwen aanzienlijk beperken. Vreemd genoeg beschikken industrieën die gedomineerd worden door vrouwen zoals de gezondheidszorg (70%) en het onderwijs (48%) over merendeels vrouwen die parttime werken en meer dan de helft daarvan werkt parttime zodat ze zich kunnen richten op het zorgen voor de kinderen, huishoudelijke taken en mantelzorg; slechts 27% van de mannen zeggen hetzelfde. Deze maatschappelijke opvattingen hebben ook invloed op de studiekeuzes die Nederlandse jongeren maken; Nederland heeft het laagste aantal vrouwen in STEM in Europa en het gebrek aan vrouwelijk rolmodellen maakt het betreden van de technische sector onaantrekkelijk voor vrouwen, naast de aloude stereotypen of seksistische opvattingen. 

Ook al lijkt het misschien alsof deze problemen onoverkomelijk zijn, de sleutel tot succes in de Nederlandse technische industrie ligt bij vrouwen. Als vrouwen op de arbeidsmarkt in dezelfde mate als mannen toetreden, zou het nationale bbp kunnen stijgen met €100 miljard. Om dit te bereiken, suggereert het PwC om netwerkmogelijkheden op te stellen voor vrouwen binnen de industrie, vrouwen om te scholen, succesverhalen van vrouwelijke rolmodellen te delen, inclusieve omgevingen te stimuleren en te richten op het aannemen en trainen van vrouwen voor technische functies. 

Brazilië

Ondanks dat Brazilië kan zeggen dat 39% van de functies binnen de technische industrie bezet worden door vrouwen, is er een belangrijk onderscheid te maken: slechts 20% bezetten technisch-gerelateerde functies en de meerderheid werkt in ondersteunende of administratie functies. Tot 1964, hadden Braziliaanse vrouwen geen toegang tot hun financiën en tot 1963 hadden ze niet eens een ID, wat hun toegang tot bankrekeningen beperkte; Braziliaanse vrouwen beginnen nu te wennen aan financiële onafhankelijkheid.

Door sterke maatschappelijke stereotypen, is er een gebrek aan zowel genderdiversiteit als etnische diversiteit; zwarte vrouwen zijn extreem ondervertegenwoordigd. Maar uit onderzoek blijkt dat meer gevarieerde en inclusieve werkplekken over het algemeen productiever en positiever zijn, waar werknemers zich meer gewaardeerd en versterkt voelen. Net als in veel andere Latijns-Amerikaanse landen zijn de Braziliaanse stereotypen sterk en moeilijk te veranderen: vrouwen worden verwacht verpleegsters te worden en mannen technici. 

In 2019, was slechts 26% van de afgestudeerden in STEM-velden vrouw. Hier zijn een paar van de veranderingen die bedrijven kunnen aanbrengen om diversiteit en inclusie te stimuleren: 

 • Ervoor zorgen dat functiebeschrijvingen inclusieve taal gebruiken

 • Anonieme sollicitatiegesprekken houden om zo bewuste en onbewuste vooroordelen te elimineren.

 • Werknemers training bieden om voorvallen te kunnen identificeren en te melden. 

 • De balans tussen werk en privé te bevorderen, zodat vrouwen niet het gevoel krijgen dat ze hun huishoudelijke verplichtingen moeten missen, als ze ervoor kiezen om te gaan werken.

De waarheid is dat deze methoden niet alleen vrouwen helpen; ze verbeteren de algemene werkplek ervaring en het werkplezier voor iedereen. Als het gaat om vrouwelijk leiderschap, zijn er 20 keer meer ondernemingen die door mannen worden gedomineerd dan ondernemingen die opgericht worden door vrouwen. En ondernemingen die opgericht worden door vrouwen groeien langzamer en zijn beperkt in wat ze kunnen bereiken. De onevenwichtigheid van vrouwen in leidinggevende functies kan het moeilijker maken voor meisjes om zichzelf te zien in de techniek en opleidingen te kiezen in de STEM-gerelateerde sectoren. 

Maar vrouwen hebben meer nodig dan alleen een zetje om de techniek in te gaan; Braziliaanse meisjes moeten de juiste training en versterking krijgen om te zien dat ze thuishoren in de techniek en om te zien dat zowel succes als leiderschap een mogelijkheid voor ze zijn. 

Frankrijk

Ondanks de nooit eerder vertoonde groei van de Franse tech-scene en het algemene arbeidstekort, vormen vrouwelijke werknemers slechts 20% van het totale aantal werknemers in de industrie sector. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van 2020 toen het percentage zo’n 17% was, maar er is nog een lange weg te gaan. Slechts 12% van de Franse startup-oprichters zijn vrouw en maar 11% bezetten een c-suite functie; de financiering die ze krijgen om hun startups op te richten is ook minder dan wat mannen krijgen voor de door hun opgerichte startups, wat vrouwen niet bepaald aanmoedigt om ondernemer te worden in de techniek. 

Daarnaast melden maar liefst 46% van de vrouwen in de techniek dat ze seksistisch gedrag ervaren, zoals gender-gebaseerde bespotting en het gebrek aan vrouwen in de techniek zorgt voor minder innovatie en een minder inclusieve cultuur over het algemeen. Anderen vrezen oplichterssyndroom, het gevoel dat ze nergens thuishoren of dat ze te maken krijgen met oneerlijke stereotypen. Echter proberen organisaties zoals La French Tech dit te bestrijden door middel van hun 2022 Gelijkheidsverdrag dat erop is gericht om het volgende te garanderen bij hun aangesloten bedrijven: 

 • Een minimumdrempel van 20% vrouwen in het bestuur van de onderneming bereiken tegen 2025 en 40% tegen 2028.

 • Alle managers scholen op diversiteit en inclusie en hoe ze discriminatie en pesterij kunnen tegengaan. 

 • Garanderen dat alle gepubliceerde functiebeschrijvingen gericht zijn op mannen en vrouwen. 

En vanaf 2023 moeten bedrijven die lid willen worden van de French Tech Next 40/120, grote bedrijven die in aanmerking komen voor de CAC 40 aandelenindex zich ertoe verbinden om de genderongelijkheden te verbeteren en om toezicht te krijgen op gendergelijkheid. 

Mexico

In Mexico is de oorzaak van de genderkloof in de techniek een veel groter systematisch probleem: digitale vaardigheden en toegang tot het internet voor de bevolking en, natuurlijk, vrouwen. In vergelijking tot de genderkloven in de technische industrie in andere landen scoort Mexico ver onder het wereldwijde gemiddelde. Dit komt omdat de digitale toegang per staat aanzienlijk varieert, waarbij landelijke gebieden extreem beperkte toegang ervaren. 

Mannen hebben over het algemeen meer digitale vaardigheden dan vrouwen, dit geldt voor zowel basis- als geavanceerde vaardigheden, van een email sturen tot codering. En voor vrouwen ouder dan 36 wordt deze kloof alleen maar groter; echter zijn meisjes en vrouwen tussen de 16 en 25 het meest digitaal geletterd, wat ruimte schept om meer vrouwen in de techniek te verwelkomen. Slechts 12% van de universitaire technici zijn vrouw en slechts 10% van de vrouwen die afstuderen met een graad in een STEM-gerelateerde sector bezetten daar ook daadwerkelijk functies. 

In Mexico, vormen vrouwen 44% van de arbeidsmarkt, in vergelijking tot 77% van de mannen; betreffende managementfuncties hebben slechts 9% van de digitale en technische bedrijven een vrouw in een leidinggevende functie en hebben 23% een vrouwelijke medeoprichter. De vooruitzichten zijn niet bepaald positief op het gebied van salarissen: mannelijke software-ontwikkelaars verdienen 26% meer dan vrouwen met dezelfde vaardigheden en ervaring. We kunnen het gebrek aan vrouwen op de arbeidsmarkt toeschrijven aan een paar factoren: 

 • Financiële onafhankelijkheid: weinig vrouwen in Mexico zijn financieel onafhankelijk en een cursus doen of een nieuwe baan aannemen betekent dat ze zich minder kunnen bezighouden met de verantwoordelijkheden van kinderzorg of mantelzorg.

 • COVID-19: Mexico heeft 1,1 miljoen werknemers verloren aan COVID-19 en vrouwen werden slachtoffer van ontslag naast het aannemen van extra mantelzorg verantwoordelijkheden. 

 • Onbetaald huishoudelijk werk: uit onderzoek blijkt dat Mexicaanse vrouwen van alle socio-economische statussen meer dan 30 uur per werk toewijden aan onbetaald huishoudelijk werk en verzorging.

Ondanks de problemen waar Mexicaanse vrouwen in de techniek mee te maken hebben, nemen veel organisaties de volgende stap om gendergelijkheid te bereiken. De Women in Digital award werd voor het eerst uitgereikt op 8 maart 2022 aan president Salma Jalife Villalón van Centro México Digital, wat jaarlijkse verslagen publiceert over de digitale en technische industrieën. De Confederación Patronal de la República Mexicana verstrekt beurzen aan vrouwen om extern werk en de ontwikkeling van digitale vaardigheden te bevorderen. NIÑASTEM PUEDEN werkt eraan om techniek onder meisjes te bevorderen en Codigo X werkt met alle onderwijsniveaus om meisjes en vrouwen aan te moedigen om deel te nemen aan techniek. 

Vrouwen in de techniek zijn de toekomst

Het kan afschrikwekkend zijn om die eerste stap te nemen in de techniek, zeker als vrouw. Maar geen zorgen; het is een goede keuze waar jij en toekomstige generaties van vrouwen in de techniek profijt van zullen hebben. Als je niet weet waar je moet beginnen, zijn hier een paar dingen die jij kunt doen om in de technische industrie terecht te komen: 

 • Bouw een goed netwerk op: gebruik LinkedIn, connecties binnen je universiteit of mensen in de techniek die je al kent om zo je zelfvertrouwen op te bouwen, advies en ondersteuning te krijgen van andere vrouwen die al in de techniek werkzaam zijn. 

 • Wees volhardend en veerkrachtig: je zult tegen moeilijkheden aanlopen en je zult je soms misschien ontmoedigd voelen, maar onthoud dat je altijd om hulp kunt vragen, blijf leren en blijf je doelen nastreven. 

 • Onthoud dat je thuishoort in de techniek: vrouwen horen in de technische industrie en elke andere industrie. Zelfs als je er niet veel ziet, ze zijn er en wachten op je.

 • Kom op voor jezelf: weet wat je waard bent en vraag om promoties, loonsverhogingen, nieuwe kansen en andere dingen die je wilt op het werk. Je hoort thuis in de techniek en je kunt alles bereiken. 

Zoals je kunt zien verschillen de problemen waar vrouwen in de techniek mee te maken hebben per land, maar er zijn problemen die wereldwijd aanwezig zijn. We hebben met een paar internationale deskundigen gepraat over de zeven grootste uitdagingen wereldwijd en wat de maatschappij eraan kan doen om ze aan te pakken. 

Gendervooroordelen van kinds af aan elimineren

De genderkloof begint van kinds af aan en op hele onschuldige manieren: door meisjes poppen te geven om mee te spelen en jongens auto’s en lego moedigen we verschillende soorten gedragingen aan en bepalen we daarbij de manier waarop meisjes en jongen hun carrière kiezen. Als kinderen zien dat de meerderheid van de verpleegkundige of zorgfuncties worden vervuld door vrouwen en STEM-functies en functies waarbij je kritisch moet nadenken worden bezet door mannen, nemen ze aan dat dat ook hun pad is om te volgen. Mannen worden ook vaak de gevaarlijkere functies gegeven bij groepsactiviteiten, in vergelijking tot vrouwen die “veiligere” taken worden gegeven zoals organiseren, ontwerpen of detailwerk. 

Veel landen besteden hier al hun aandacht aan, maar ervoor zorgen dat kinderen worden opgevoed in een genderneutrale omgeving zonder maatschappelijk opgelegde genderverwachtingen, helpt kinderen hun geest uit te breiden en ze voor te bereiden om welke functie die ze ook willen, aan te nemen.

Het zelfvertrouwen van vrouwen opbouwen

Hier is een korte statistiek: vrouwen solliciteren sneller voor functies waar ze er zeker van zijn dat ze aan tenminste 90% van de eisen voldoen; mannen solliciteren ongeacht of ze aan de eisen voldoen of niet. De oorzaak hiervan is maatschappelijke verwachtingen; mannen worden aangemoedigd om risico’s te nemen en niet bang te zijn voor falen, terwijl vrouwen voorzichtiger zijn. Daarnaast kunnen vrouwen te maken krijgen met verschillende soorten controle op het werk en gevraagd worden over hun plannen om een gezin te stichten, hun burgerlijke staat en andere vragen die alleen voorbehouden zijn voor vrouwen. 

De toenemende aandacht op onpartijdigheid tijdens een sollicitatiegesprek en inclusieve taal zou vrouwen meer op hun gemak kunnen stellen wanneer ze zich in nieuwe situaties bevinden. Bedrijven die zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof aanbieden, wat beide ouders gelijkmatig ondersteunt, zou stereotypes kunnen bestrijden. 

Meer vrouwelijke technische rolmodellen creëren  

Vrouwen hebben een gebrek aan rolmodellen en voorbeelden van succesvolle vrouwen in de techniek; als vrouwen de grootste technische bedrijven zien met een personeelsbestand dat gedomineerd wordt door mannen, kan het moeilijk zijn om je aangemoedigd te voelen. Toch kunnen vrouwenorganisaties en gemeenschappen vrouwen helpen contact op te nemen met andere vrouwelijke technische werknemers en toegang krijgen tot bronnen, hulpmiddelen en mentorprogramma’s. 

Bedrijven kunnen ook helpen door vrouwen meer kansen, studiebeurzen en mentorschappen aan te bieden. 

Een gezond balans tussen werk en privé creëren

Vrouwen kunnen onevenredig worden getroffen door huishoudelijke en familie-gerelateerde verantwoordelijkheden, waardoor ze parttime werk moeten aannemen of zelfs hun werk moeten opgeven. Door vrouwen te voorzien van hybride of externe opties, naast kinderopvang en flexibel ouderschapsverlof, kunnen technische functies voor veel meer vrouwen een optie worden. 

De genderkloof in de techniek kan intimiderend zijn, maar hier is de sleutel: het verbeterd wereldwijd en steeds meer landen ondernemen actie om ervoor te zorgen dat iedere vrouw toegang heeft tot technisch onderwijs en dezelfde carrièrekansen als mannen. 

Vrouwen in de techniek zijn de toekomst en het feit is dat gendergelijkheid bereiken in de techniek en op alle andere gebieden het leven van iedereen in elke industrie zou verbeteren. 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

 • Het STAP-Budget Aanvragen - Hoe Doe Je Dat?

  Ellen Merryweather - 2022-08-01

  Amsterdam

  Financiering

  Ieder jaar lijken we ons steeds bewuster te worden van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Continu zijn we bezig met zelfontwikkeling, het vinden van een juiste werk- en privébalans en het nastreven van persoonlijke doelen. Waar er tussen 2008 & 2012 een schaarste was op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden, is er nu juist een overvloed aan banen te vinden. Maar, wat als je niet op de juiste plek zit? Als jij je graag zou willen omscholen, maar hier zelf de middelen niet voor hebt? Of als je juist nóg beter wil worden in jouw huidige functie? Dan kan je sinds dit jaar gebruik maken van het STAP-budget van het UWV. Benieuwd naar meer? Lees dan gauw hoe jij in aanmerking kan komen voor het STAP-budget. Wat is het STAP-budget STAP is een afkorting voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Dit houdt kortweg in dat werkenden en werkzoekenden een STAP-budget kunnen aanvragen van maximaal €1.000,- per jaar voor scholing en ontwikkeling. Deze STAP-subsidie is bedoeld voor opleidingen, trainingen en/of cursussen. In 2022 is er € 160 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget is verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Hierdoor kunnen er ruim 160.000 mensen een opleiding volgen tot bovengenoemd bedrag. Voor wie is het bedoeld? Het STAP-budget is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar en indien je nog geen AOW ontvangt. Daarnaast is het van belang dat je het STAP-budget gebruikt voor een nieuwe cursus, training of opleiding en mag je hier nog niet mee begonnen zijn. Het programma is door de overheid in het leven geroepen om individuen te helpen vooruitgang te boeken in hun loopbaancarrière. Door een opleiding te volgen kunnen ze evolueren in hun werk, stappen zetten in hun loopbaan of zich omscholen richting een andere sector op de arbeidsmarkt. Zo vergroten zij hun kansen om hun baan te behouden of juist om een nieuwe job te vinden. Wie komt hiervoor in aanmerking? Alle werkenden en werkzoekenden komen in aanmerking voor het STAP-budget mits je 18 jaar of ouder bent en dus nog niet gebruik maakt van een AOW-uitkering en de overige bovengenoemde voorwaarden. Dit STAP-budget kan één keer per jaar worden aangevraagd onder het mom van zelfontwikkeling. De eerstvolgende periode om dit UWV STAP-budget aan te vragen is 1 september 2022. Hoe krijg je een STAP budget? Om het STAP-budget aan te kunnen vragen heb je rekening te houden met een aantal voorwaarden: elke twee maanden is er, zoals eerder gemeld, een mogelijkheid tot aanvraag. Voor nu is er bijvoorbeeld geen STAP-budget meer beschikbaar. De eerstvolgende aanvraagperiode is 1 september om 2022 via het STAP portaal . Je kan het STAP-budget aanvragen via het UWV. Daarnaast is het van belang dat je in het bezit bent van een rechtsgeldig BSN-nummer. Ook is het van belang dat het STAP-budget minimaal vier weken voor de start van de opleiding aangevraagd dient te worden. Zodra deze wordt goedgekeurd, wordt het bedrag betaalt aan de opleiding en wordt de rest afgehandeld door het UWV. Een laatste voorwaarde is dat je in het bezit bent van een DigiD. Deze heb je nodig om de aanvraag bij het UWV voor het STAP-budget te kunnen voltooien. Mocht je deze nog niet hebben dan kan je jouw persoonlijke DigiD hier aanvragen. Web3 Fundamentals cursus -  Gratis met STAP Het STAP-budget is voor vele doeleinden in de zetten. Eén van deze mogelijkheden is het inzetten van het budget voor korte cursussen zoals Web3 Fundamentals, uitgebracht door Ironhack. In deze cursus, Leer alles over Web3 en blockchain-technologie. Wordt een expert in deze geavanceerde technologie en krijg de juiste handvatten om de volgende stap te maken in deze industrie. Deze cursus leert studenten alles wat ze moeten weten om aan de slag te gaan met web3, inclusief concepten zoals Blockchain, Cryptocurrencies (zoals Ethereum en Bitcoin), Smart Contracts, DApps, DAO's, NFT's en meer. Aan het einde van de cursus zijn de studenten Web3-gecertificeerd en klaar om de volgende stap in deze geavanceerde technologie te zetten. Waarom deze cursus? Het web is in de loop der jaren drastisch veranderd en is vanaf het begin bijna onherkenbaar. Web3 leren is daarom een cruciale vaardigheid voor iedereen die in tech of finance werkt, of simpelweg meer wil weten over deze snel groeiende technologie. De ambitie van Web3 is werken naar een echt gedecentraliseerd internet. Voor het web en alles daaromheen heeft decentralisatie een enorm potentieel. Het ecosysteem biedt hiermee ruimte en kansen voor iedereen om een carrière te maken in deze revolutie in verschillende vormen en maten. Om je eerste stappen te zetten in Web3, is het van belang om de basis goed onder de knie te krijgen. Daarom is deze cursus essentieel voor iedereen die interesse heeft in tech. Voor wie? Als je een oprechte interesse hebt in Web3 en de kansen rond deze industrie ziet, dan is het meer dan logisch dat je de fundering van deze technologie onder de knie krijgt. Deze cursus is met onze experts ontwikkeld om jou alle handvatten te geven om jou entree in deze wereld te maken. Deze cursus is de ultieme basis in de wereld van Web3. Meer weten over de inhoud van de cursus Web3 Fundamentals? Ga dan naar onze website . Wil je deze cursus volgen? Meld je dan direct aan! Pre-registreer hier

 • Leer Alles Over Web3 Met De Web3 Fundamentals Cursus - Gratis Met STAP

  Ellen Merryweather - 2022-08-03

  Amsterdam

  Financiering

  Het web is in de loop der jaren drastisch veranderd en is vanaf het begin bijna onherkenbaar. Web3 leren is daarom een cruciale vaardigheid voor iedereen die in tech of finance werkt, of simpelweg meer wil weten over deze snel groeiende technologie. De ambitie van Web3 is werken naar een echt gedecentraliseerd internet. Voor het web en alles daaromheen heeft decentralisatie een enorm potentieel. Het ecosysteem biedt hiermee ruimte en kansen voor iedereen om een carrière te maken in deze revolutie in verschillende vormen en maten. Om je eerste stappen te zetten in Web3 of om goede onderbouwde beslissingen te maken als je investeert in blockchain projecten, is het van belang om de basis goed onder de knie te krijgen. In een digitale tijdperk waar veel informatie beschikbaar is, met name over dit onderwerp, is het moeilijk om onderscheid te maken wat als betrouwbaar beschouwd kan worden en wat niet. Om de juiste handvatten te geven en meer grip te krijgen omtrent deze technologie, is de cursus Web3 Fundamentals ontwikkeld. Wil jij een Web3 expert worden? Leer hier dan alles over de Web3 Fundamentals cursus, aangeboden door Ironhack en tevens gratis met het STAP budget. Wat is de Web3 Fundamentals cursus? In deze cursus, leer je alles alles over Web3 en blockchain-technologie. Je leert niet alleen de basis van concepten zoals cryptocurrencies, NFTs, DAOs en DeFI. Maar ook hoe je je kennis uiteindelijk in de praktijk toepast. Je gaat begrijpen hoe je naar blockchain projecten moet kijken en kunt bepalen of het potentie heeft of simpelweg een scam is. Wordt een expert in deze geavanceerde technologie en krijg de juiste handvatten om de volgende stap te maken in deze industrie. Het is een online on-demand cursus van 10 tot 20 uur die met het STAP budget gratis verkrijgbaar is. Deze Web3 Fundamentals korte cursus biedt een 100% online training aan in vorm van onder andere video en tekstuele lesmateriaal. Ook komen er interactieve opdrachten en activiteiten aanbod om je alle kneepjes van het vak te leren. Wat leer je? Wat blockchain-technologie is met voorbeelden. Het uitleggen hoe Bitcoin werkt. Het beschrijven enkele van de belangrijkste kenmerken van blockchains en wat het trilemma van evolutie activiteit is. Het begrijpen van de afwegingen die blockchains moeten maken in hun ontwerp. Het beschrijven van het verschil tussen proof-of-work en proof-of-stake. Het begrijpen van de basisprincipes van asymmetrische sleutelcodering, definiëren het concept van hashing en leg technieken uit die algoritmen gebruiken om de integriteit van transacties en blokken in de blockchain te beheren. Wat Ethereum en rollup-centric is. Wat smart contracts zijn en hoe ze werken. Wat een NFT is en hoe je een er een creëert. Wat een dApp is en wat hun huidige en toekomstige toepassing potentieel is. Het begrijpen van de belangrijkste technologieën (solidity, ethereum, web.js etc.) die nodig zijn voor de werking en ontwikkeling van web3-applicaties. Het begrijpen van de basisprincipes van decentralized finance (DeFi) en wat een decentralized exchange (DEX) is. Je eigen cryptocurrency wallet in te stellen en te laten communiceren met dApps. Wat een DAO (Decentralized Autonomous Organization) is. Hoe je scams kunt herkennen en voorkomen. Het begrijpen van de basisprincipes van de crypto cultuur en hoe je trends kunt volgen. De uitdagingen en mogelijke toepassingen van Web3 te begrijpen en uit te leggen Het begrijpen van de beloften van Web3 (bijv. Metaverse en GameFi). Hoe je je eigen onderzoek moet uitvoeren en ken de belangrijkste hulpmiddelen die je moet gebruiken. Meer weten over de inhoud en modules van de cursus Web3 Fundamentals? Ga dan naar de website van Ironhack. Voor wie is deze cursus? Als je een oprechte interesse hebt in Web3 en de kansen rond deze industrie ziet, dan is het meer dan logisch dat je de fundering van deze technologie onder de knie krijgt. Deze cursus is met onze experts ontwikkeld om jou alle handvatten te geven om jou entree in deze wereld te maken. Deze cursus is de ultieme basis in de wereld van Web3. Verder is de cursus bedoeld voor: Mensen die meer kennis willen vergaren in Web3 Mensen die interesse hebben om te investeren in concepts zoals blockchain, crypto, NFT's. Mensen die in de Web3/blockchain industrie willen werken. Hoe lang is deze cursus? De cursus van Web3 Fundamentals behelst in totaal zo’n 10-20 uur. Deze kan je naar eigen tijd en mogelijkheden invullen en de cursus afronden. Het online cursuspakket is inclusief: ✓ Video's in begrijpende taal ✓ Interactieve assessments ✓ Hands on activiteiten en opdrachten ✓ Downloadbare templates, handleidingen en worksheets ✓ Samengestelde lijst met nuttige bronnen ✓ Certificaat in Web3 Gebruik het STAP-budget Het STAP-budget is voor vele doeleinden in de zetten. Eén van deze mogelijkheden is het inzetten van het budget voor korte cursussen zoals Web3 fundamentals, uitgebracht door Ironhack. Deze cursus is dus gratis via het STAP-budget te volgen. De stappen die hiervoor moeten worden ondernomen zijn: Pre-registreer je hier om een aandeelbewijs van de cursus te ontvangen. Rond je aanvraag af met je DigiD op het STAP portaal Start met leren na goedkeuring van je subsidie bij het UWV. Op de Web3 Fundamentals website vind je alle informatie terug en wordt je stap voor stap begeleid naar een succesvolle subsidie aanvraag. Meld je aan voor Web3 Fundamentals en pre-registreer je alvast om verzekerd te zijn van een plek. Ironhack - Het meest ervaren in tech Ironhack is met haar 10 campussen en meer dan 10.000 afgestudeerde studenten in Web Development, Data Analytics, UI/UX Design en Cybersecurity, een van de grootste tech scholen wereldwijd. Sluit je aan bij deze tech community en wees onderdeel van een wereldwijd netwerk. Vergroot niet alleen je kennis maar ook je zakelijke netwerk.

 • 9 minutes

  10 beste tech bedrijven om te werken in Nederland

  Whitney van der Zanden - 2023-08-08

  Amsterdam

  De tech industrie is momenteel een van de grootste werkgevers, als gevolg van de verschuiving van veel bedrijven naar remote werken en data-opslag in de cloud. Het beste is dat ze bereid zijn om te betalen voor dat talent en ervoor te zorgen dat hun werknemers gelukkig blijven. Dus met een beetje onderzoek kun je de beste functie en het beste bedrijf vinden dat aansluit bij wat je zoekt in een technische wereld. Hier is een lijst van een aantal van de beste techbedrijven om voor te werken in Nederland, en waarom! De Nederlandse tech scene Volgens het jaarverslag van Techleap.nl over het tech-ecosysteem in Nederland, vielen enkele punten op: terwijl de EU vertraagt in vergelijking met ecosystemen in de VS en Azië, staat de Amsterdam-Delta voor het tweede jaar op rij bovenaan in de ranglijst van startup ecosystemen. In 2022 overtrof het Amsterdamse systeem Parijs, en het kwam ook boven Berlijn en Stockholm uit. Met Amsterdam als onze thuisbasis is het interessant om te zien hoe het ecosysteem zich blijft ontwikkelen. Bovendien richten we ons op het betreden van de Londense markt in 2023, en het is goed om te zien dat het zijn positie als nummer 2 in de wereld behoudt. Ondanks de groei van het ecosysteem laat de Nederlandse startup scene elk jaar veel groeikansen liggen. Het rapport trekt meerdere conclusies over wat hiervan de oorzaak is, met name een gebrek aan kapitaal. Beste tech bedrijven waar je in Nederland voor kan werken Met alle investeringen van de overheid in digitale infrastructuur en tech bedrijven kun je er zeker van zijn dat er geweldige plekken zijn om te werken. Bekijk onze lijst van de meest veelbelovende tech bedrijven in Nederland! Lees waarom ze geweldig zijn en beslis waar je je cv naar toe wilt sturen. 1. Booking.com Booking.com is een van 's werelds toonaangevende online reisplatforms, ooit opgericht in Nederland. In 2023 won Booking.com de "Europese Werkgever van het Jaar"-prijs vanwege hun intersectorale benadering van welzijn. Wat vooral opviel bij Booking.com is het holistische begrip van de verschillende behoeften van verschillende gemeenschappen. Naast het begrip van wat nodig is om een goede mentale gezondheid op de werkplek te behouden, biedt Booking.com verschillende aantrekkelijke kenmerken die het tot een gewilde werkgever maken: Booking.com heeft internationaal veel erkenning, waardoor werknemers de kans krijgen om in een diverse omgeving te werken. Ze moedigen werknemers aan om buiten de gebaande paden te denken en bij te dragen aan het vormgeven van de toekomst van de reisindustrie. Booking.com zet zich in voor de professionele ontwikkeling van haar werknemers, via leer- en trainingsprogramma's ter ondersteuning van loopbaangroei en vaardighedenverbetering. Ze benadrukken samenwerking en teamwork. Het leiderschap van het bedrijf staat bekend om zijn ondersteunendheid en benaderbaarheid, wat een positieve en motiverende werkomgeving bevordert. Werknemers hebben aantrekkelijke reis voordelen en kortingen. Het bedrijf zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 2. Google Google is een van de meest iconische en gerenommeerde tech bedrijven wereldwijd, en het biedt een overvloed aan aantrekkelijke kenmerken die het tot een zeer wenselijke plek maken om te werken. Hier zijn enkele redenen waarom Google als werkgever als aantrekkelijk wordt beschouwd: Google staat bekend om zijn innovatieve en vooruitstrevende cultuur. Moedigt werknemers aan om creatief te denken en nieuwe ideeën te verkennen, wat leren en groei bevordert. Werknemers dragen bij aan baanbrekende technologie en producten die de toekomst vormgeven. Google biedt concurrerende salarissen en uitgebreide voordelen, waaronder gezondheids- en wellness programma's, pensioenregelingen en diverse extra's zoals gratis maaltijden, fitnessfaciliteiten op locatie en transport opties. De campus heeft unieke voorzieningen, zoals ontspanningsruimtes, diensten op locatie en recreatiegebieden. Werknemers Ontwikkeling is belangrijk en Google ondersteunt dit met verschillende mogelijkheden voor vaardigheidsverbetering en loopbaanontwikkeling. Het belang van een goede balans tussen werk en privé wordt ondersteund door het bedrijf (flexibele werkregelingen). Google is toegewijd om een positieve impact op de samenleving te hebben via filantropische initiatieven, het ondersteunen van onderwijs, duurzaamheid en maatschappelijke doelen. 3. ASML ASML is een toonaangevend en zeer aantrekkelijk Nederlands bedrijf om voor te werken in de tech industrie. Het staat bekend om zijn geavanceerde technologie en innovaties die een cruciale rol spelen in de productie van microchips die worden gebruikt in diverse elektronische apparaten. Werken bij ASML biedt medewerkers de kans om deel uit te maken van baanbrekende projecten en bij te dragen aan de vooruitgang van technologie die de wereld vormgeeft: ASML staat aan de voorhoede van technologische innovatie in de branche. Je zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van geavanceerde machines en technologieën. Werknemers werken aan complexe, uitdagende projecten en leren hun grenzen te verleggen. Een samenwerkingsgerichte en innovatieve werkcultuur, die teamwork en kennisdeling met anderen stimuleert. Waardeert zijn medewerkers en investeert in hun groei en ontwikkeling door middel van trainingsprogramma's en kansen voor loopbaanontwikkeling. Een competitief beloningspakket, inclusief aantrekkelijke salarissen, voordelen en kansen voor prestatiegerichte bonussen. Geeft medewerkers de mogelijkheid om in een internationale omgeving te werken. 4. Capgemini Capgemini is een wereldwijd advies-, technologie- en digitale semiconductor bedrijf dat een scala aan aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor medewerkers. Hier zijn enkele redenen waarom Capgemini als aantrekkelijk wordt beschouwd om voor te werken: Een breed scala aan klanten in verschillende sectoren, waardoor medewerkers blootgesteld worden aan diverse projecten en uitdagingen. Ze leggen een sterke nadruk op innovatie en technologie, waardoor medewerkers kunnen werken met de nieuwste technologieën. Capgemini is aanwezig in meer dan 50 landen, waardoor hun medewerkers de kans krijgen om in een internationale omgeving te werken. Ze hechten waarde aan de ontwikkeling van medewerkers en bieden trainingsprogramma's en middelen ter ondersteuning van professionele groei. Ze zijn toegewijd aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Capgemini bevordert een inclusieve en diverse cultuur en heeft oog voor het welzijn van medewerkers, met verschillende wellness programma's en voordelen ter ondersteuning van fysieke en mentale gezondheid. Het stimuleert samenwerking en teamwork. 5. Miro Miro is een samenwerkingsplatform voor online whiteboards dat teams de kans geeft om op afstand samen te werken en visueel te brainstormen. Er zijn verschillende redenen waarom werken voor Miro aantrekkelijk kan zijn: Medewerkers kunnen werken aan geavanceerde technologie. Miro stimuleert een samenwerkingsgerichte en inclusieve werkomgeving, waarin medewerkers worden aangemoedigd van elkaar te leren. Medewerkers hebben de flexibiliteit om overal te werken en het bedrijf biedt een gezonde balans tussen werk en privé. Het bedrijf biedt kansen voor groei. De medewerkers zijn divers en afkomstig uit verschillende achtergronden en nationaliteiten. Miro hanteert een set kernwaarden, waaronder klantgerichtheid, bescheidenheid, eigenaarschap en passie voor excellentie. 6. Just Eat Takeaway Just Eat Takeaway.com (voorheen bekend als Just Eat en Takeaway.com) is een toonaangevende online marktplaats voor food delivery die opereert in meerdere landen over de hele wereld. Takeaway.com werd opgericht in 2000 in Nederland, terwijl Just Eat slechts een jaar later werd opgericht in Denemarken. Het is een populair platform geworden voor het bestellen van eten van een breed scala aan restaurants en eetgelegenheden. Hier zijn enkele redenen waarom Just Eat Takeaway.com wordt beschouwd als een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken: Het bedrijf is internationaal gevestigd, waardoor medewerkers de kans krijgen om te werken in een wereldwijde en multiculturele omgeving. Just Eat Takeaway.com investeert zwaar in technologie en digitale innovatie. Ze hechten waarde aan diversiteit en streven ernaar een inclusieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Ze bieden verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers. Een competitief beloningspakket en voordelen: ziektekostenverzekering, pensioenplannen en andere extra's. Ze zijn toegewijd aan maatschappelijke en milieubewuste verantwoordelijkheid en proberen hun ecologische voetafdruk te beheren. 7. Adyen Adyen is een toonaangevend wereldwijd betaling technologiebedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Het werd opgericht in 2006 en is sindsdien uitgegroeid tot een van 's werelds meest waardevolle fintech-bedrijven. Adyen biedt een uitgebreid platform waarmee bedrijven betalingen online, in de winkel en op mobiele apparaten kunnen accepteren, en het levert naadloze en veilige betalingsoplossingen aan zijn klanten. Er zijn verschillende redenen waarom Adyen wordt beschouwd als een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken: Medewerkers hebben de mogelijkheid om te werken met geavanceerde technologieën en oplossingen. Het bedrijf moedigt een startup-cultuur aan, die creativiteit, innovatie en het vermogen om snel aan te passen aan marktveranderingen bevordert. Ze benadrukken persoonlijke en professionele ontwikkeling. Medewerkers worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun projecten, en het bedrijf biedt kansen voor groei en carrièreontwikkeling. Adyen hecht waarde aan diversiteit en inclusie. 8. IBM IBM, ook bekend als International Business Machines Corporation, is een wereldwijd gerenommeerd technologie- en adviesbedrijf met een lange en invloedrijke geschiedenis in de technologiesector. Hier zijn enkele redenen waarom IBM wordt beschouwd als een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken: IBM biedt een breed scala aan carrièremogelijkheden in verschillende sectoren en industrieën. Werken bij IBM stelt medewerkers in staat om deel uit te maken van baanbrekende projecten en te werken met de nieuwste tools en technologieën, wat professionele groei en vaardigheidsontwikkeling bevordert. Medewerkers krijgen de vrijheid om nieuwe ideeën te verkennen en bij te dragen aan baanbrekende oplossingen. IBM biedt verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma's om medewerkers zowel professioneel als persoonlijk te laten groeien. Het bedrijf legt sterk de nadruk op duurzaamheid. IBM biedt competitieve compensatie pakketten aan, inclusief voordelen zoals ziektekostenverzekering, pensioenregelingen en programma's voor een goede balans tussen werk en privé. 9. Tesla Tesla, Inc. is een gerenommeerd bedrijf voor elektrische voertuigen (EV) en schone energie, opgericht door Elon Musk. Het heeft brede erkenning gekregen voor zijn innovatieve producten, geavanceerde technologieën en ambitieuze missie om de overgang naar duurzame energie wereldwijd te versnellen. Werken voor Tesla kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn: De missie van Tesla is om een duurzame toekomst te creëren door de adoptie van schone energie en elektrisch transport te bevorderen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van een bedrijf dat innovatie stimuleert in de auto- en energiesectoren. Voor tech-liefhebbers biedt werken bij Tesla de kans om betrokken te zijn bij baanbrekende ontwikkelingen. De organisatie bevordert een samenwerkingsgerichte en snelle werkcultuur, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om ideeën te delen en samen te werken aan het oplossen van complexe uitdagingen. Het bedrijf stimuleert interne mobiliteit en moedigt medewerkers vaak aan om nieuwe rollen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Tesla biedt competitieve compensatiepakketten en voordelen aan zijn medewerkers, waaronder ziektekostenverzekering, aandelenopties en toegang tot korting programma's voor medewerkers. Tesla is een iconisch merk geworden met een wereldwijde reputatie en internationale kansen. 10. NXP Semiconductors NXP Semiconductors is een toonaangevend Semiconductor dat bekend staat om zijn innovatieve chip-oplossingen, voornamelijk gericht op de IoT- en auto-industrie. Het bedrijf is opgericht in Eindhoven, Nederland. Werken voor NXP kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn: Medewerkers hebben de kans om te werken met geavanceerde technologieën en bij te dragen aan baanbrekende innovaties. Het bedrijf is een wereldleider in semiconductor bedrijven en heeft een sterke marktpositie. Medewerkers kunnen werken aan uiteenlopende projecten, wat bijdraagt aan hun professionele groei en veelzijdigheid. Het bedrijf biedt trainingsprogramma's ter ondersteuning van de groei van medewerkers. NXP biedt competitieve compensatie pakketten en voordelen om toptalent aan te trekken en te behouden. Voor personen die op zoek zijn naar internationale blootstelling en mogelijkheden om op wereldschaal te werken, biedt NXP een aantrekkelijk platform. Het bedrijf is toegewijd aan duurzaamheid en zoekt actief naar manieren om de milieueffecten te minimaliseren. Professionele en persoonlijke ontwikkeling is erg belangrijk voor NXP. Het bedrijf bevordert een inclusieve werkcultuur waarin alle medewerkers zich welkom en empowered voelen. Als je geïnteresseerd bent in een carrière in de tech industrie en bij een van deze bedrijven wilt werken, meld je dan nu bij Ironhack!

 • Leren programmeren: welke talen zijn er en welke leermethode is het beste?

  Whitney van der Zanden - 2022-12-19

  Amsterdam

  Web Development

  Er is veel werk te vinden als programmeur, er is namelijk een groot tekort ontstaan omdat er zoveel vraag naar is. Als je kunt programmeren, kun je websites, software en apps bouwen, maar ook games en slimme apparaten ontwikkelen en zelfs robots maken! Een goed salaris is gegarandeerd, omdat er een tekort is aan programmeurs en er specifieke kennis voor nodig is. Als programmeur schrijf je namelijk een reeks instructies aan een computer, die vervolgens worden uitgevoerd. Hiervoor moet je de taal van de computer leren spreken. Wil je ook leren programmeren? Om te voorkomen dat je het hele internet moet afstruinen op zoek naar informatie, vertellen wij je in dit artikel alles wat je moet weten over de verschillende programmeertalen en de mogelijkheden om deze te leren. Je hoeft hiervoor gelukkig niet opnieuw de schoolbanken in! Programmeren voor beginners Je kunt programmeur worden zonder een beroepsopleiding, zoals bijvoorbeeld informatica, te hebben gevolgd. Je kunt zelf leren programmeren, hier zijn genoeg manieren voor. Het komen we later in dit artikel op terug. Het voordeel is: wanneer je één programmeertaal kent, is het makkelijker om er meer te leren. Begin dus met een relatief makkelijke taal, zoals bijvoorbeeld Python. Deze staat algemeen bekend als de makkelijkste programmeertaal om te leren. Ook hoeft het niet lang te duren om programmeur te worden, maar je moet het wel efficiënt aanpakken. Zo is het bijvoorbeeld sneller als je fulltime leert, dan wanneer je dit naast een (andere) studie of baan doet. Begin bij jezelf de vraag te stellen waarom je wil leren programmeren. Wat is je doel? Wat wil je ermee kunnen doen? Waar wil je in werken? Wil je bijvoorbeeld websites kunnen bouwen, iPhone apps ontwikkelen of aan de slag voor Instagram? Dit bepalen is een goed startpunt voor het leren van programmeren. Welke programmeertalen zijn er? De eerste stap in het leren, na het vaststellen van je doel, is het kiezen van de juiste programmeertaal. Schrik niet: er zijn meer dan 700 programmeertalen! Er is niet één het beste, met sommige kun je wel meer dan met andere, maar het gaat erom welke bij jouw doel past. Als je met websites en applicaties aan de slag wil, zijn HTML, CSS en JavaScript een goed beginpunt, aangezien ze voor vrijwel iedere website en applicatie worden gebruikt. PHP, Python en Java worden door grote techbedrijven gebruikt. Elke programmeertaal heeft zijn eigen syntaxis, zijn eigen grammatica. In dit artikel bespreken we de meest populaire programmeertalen. HTML HTML staat voor HyperText Markup Language en is de moedertaal van het web, geïntroduceerd in 1990. Deze is vooral bedoeld om ‘platte’ webpagina’s mee te maken, de structuur. Het geeft aan welke content wordt gebruikt, welke soorten afbeeldingen worden getoond en waar bezoekers naartoe kunnen navigeren. Je kunt eenvoudig beginnen met het opzetten van een website met behulp van een HTML-document. Deze website kun je vervolgens steeds verder uitbreiden, naarmate je meer leert over alle HTML-tags. Na twee uur leren over HTML kun je je eerste paar regels aan codes schrijven. CSS CSS staat voor Cascading Style Sheet en wordt gebruikt voor de opmaak van de webpagina. Dit beschrijft hoe HTML-elementen moeten worden weergegeven op het scherm. Het gaat bijvoorbeeld om lettertypes, kleuren en posities van elementen. Deze is dus iets gedetailleerder dan de algemene lay-out die je kunt creëren met HTML. Het stelt ons in staat het uiterlijk van een website aan te passen voor verschillende apparaten, zoals een laptop of een telefoon. Als je de basis eenmaal beheerst, is de syntaxis van CSS vrij eenvoudig. JavaScript Deze programmeertaal wordt toegevoegd aan de HTML-code. Met JavaScript kun je meer dan HTML en CSS, deze wordt namelijk veel gebruikt om acties te koppelen aan webpagina’s. Dit maakt webpagina’s interactief en dynamisch. Hiermee kun je inloggen op social media, content delen, berichten versturen en animaties maken. Platformbedrijven zoals Instagram en Uber zijn hiervan afhankelijk. Het wordt zowel aan de front-end als back-end gebruikt. Het is dus een volledige taal om een webpagina te maken met een verhaal én animaties. Het faciliteert meer creativiteit, maar het is ook lastiger om te leren dan bovengenoemde twee. Toch zou je dit in een aantal weken moeten kunnen leren. PHP PHP, ook wel Hypertext Preprocessor genoemd, is naast Javascript de belangrijkste taal om een webpagina te voorzien van uitvoerbare scripts en om deze interactief en dynamisch te maken. De taal wordt ook direct in de HTML code verwerkt. Deze was eerder de enige optie om dynamische inhoud te bewerken en is nog steeds veruit de meest populaire taal op het web. Ongeveer 89% van de websites zijn gebouwd met deze programmeertaal. PHP is gratis en open source, dus je kunt ermee aan de slag zonder iets te investeren. Ook is het een eenvoudige taal om te begrijpen. PHP kan echter inconsistent, onhandig en slordig zijn. Het is een moeilijk te onderhouden programmeertaal op het gebied van beveiliging. Populaire PHP-platforms zoals Wordpress zijn vaak het doelwit. Het leren van deze taal is dus geen slimme zet. Python Python is een zogenoemde general purpose language en staat bekend als eenvoudig, ongecompliceerd en logisch. Het is verreweg de meest gebruikte programmeertaal en enorm populair met Linux en voor de open source-wereld. Het wordt gebruikt door een aantal van de grootste websites ter wereld, maar ontwikkelaars gebruiken het voor allerlei soorten projecten. Deze staat algemeen bekend als de meest toegankelijke taal om te leren omdat deze relatief eenvoudig is. Dit is ook de taal die op hogescholen en universiteiten vaak wordt onderwezen. Java Dit is het zwaargewicht van de programmeertalen en de meest veelzijdige en onafhankelijke taal. Het is de taal van het moderne web. Het aantal banen waarbij kennis van Java vereist wordt, neemt overal toe, ook bij startups. Het is makkelijk om mee te beginnen, de syntax is niet zo duidelijk als die van Python, maar het is eenvoudig te begrijpen. Deze taal heeft als unieke eigenschap dat het zowel aan de front-end als back-end kan worden gebruikt. Je kunt met Java in de browser aan de front-end experimenteren, zonder daarbij rekening te hoeven houden met andere zaken. Zo hoef je je geen zorgen te maken over frameworks, servers of gebruikelijke problemen met de back-end. Zelfs bij applicaties die aan de back-end een andere taal gebruiken, kan Java nog steeds aan front-end worden toegepast. Welke taal kun je het beste leren? Dus welke taal kun je het beste leren als je programmeur wil worden? Je raadt het al: hierop bestaat helaas geen eenduidig antwoord. Als we kijken naar de taal die bijna iedere taak op het internet kan uitvoeren, dan is het JavaScript. Als je van plan bent om in web development te werken, moet je enige kennis van JavaScript hebben. Zoals je ziet heb je verschillende mogelijkheden met de verschillende talen. Het is dus belangrijk van tevoren te bedenken wat je ermee wil. Het kan zelfs zo zijn dat je voor het bouwen van één applicatie gebruik moet maken van meerdere programmeertalen. Gelukkig is het, na het leren van je eerste programmeertaal, dus makkelijker om een tweede taal te leren. Hoe kun je het beste leren programmeren? Als je je doel hebt vastgesteld en de eerste taal hebt gekozen om te leren, bepaal je vervolgens hoe je deze gaat leren. Kies voor een leermethode met duidelijke uitleg en eentje die bij je past. Als je te moeilijk begint, kan dit demotiverend werken. Web development Bootcamp Ironhack Als je het echt professioneel wil aanpakken, kun je een opleiding of cursus volgen. Zo kun je bijvoorbeeld onze Webdevelopment Bootcamp volgen. Dit is een 9-weekse fulltime of 24-weekse parttime cursus. Hierna beschik je over de skills van een Full-Stack Developer en kun je apps bouwen in HTML, CSS, JavaScript en React 9. Je leert de grondbeginselen van programmeren, met focus op best practices . Tegen het einde van de opleiding kun je de beste oplossing voor een probleem selecteren, gebruikmakend van de programmeertaal die het beste past. Ook leer je om te leren: constant leren is van cruciaal belang, omdat de technologie zich blijft ontwikkelen. Bovendien bouw je al aan je portfolio tijdens de bootcamp. Je creëert database gedreven webapplicaties gebruikmakend van relationele databases en ODM’s. Ook bouw je goed geteste applicaties op basis van TDD principes. Daarnaast ontwikkel je een robuuste full-stack web applicatie door middel van JavaScript. Elke cursus komt met een Career Services program, waarbij je, gedurende de gehele bootcamp en in het bijzonder in de tiende en laatste week, door carrière coaches klaar wordt gestoomd voor het hele proces van leadgeneratie tot het sluiten van deals. Zelfs na het afronden van de bootcamp wordt je door hen ondersteund. Ook is er het Alumni Program, waarbij je kunt blijven doorleren en onderdeel blijft van de Ironhack community, waardoor je je netwerk kunt blijven uitbreiden. Meerdere betaal- en financieringsopties zijn beschikbaar voor de bootcamp. Meer informatie over de Web development bootcamp vind je op onze website.

 • Hoeveel verdient een Junior Web Developer?

  Ironhack - 2021-02-17

  Web Development

  Alle Cursussen

  De keuze om een Web Development Cursus of Bootcamp te volgen en een nieuw vak te leren, gaat niet over één nacht ijs. Het is niet alleen een investering in jezelf, maar ook een financiële investering. Daarom is het ook belangrijk om te kijken naar het mogelijke salaris voor het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. De hoogte van het salaris van een startende developer of ontwikkelaar hangt van een aantal factoren af. Maar van welke factoren hangt het af? En hoeveel kan je uiteindelijk verdienen wanneer je aan de slag gaat als junior programmeur? In dit artikel leggen we deze punten uit. Ook geven we een aantal eenvoudige, maar vaak vergeten tips tijdens het sollicitatiegesprek. Gemiddeld salaris van een startende developer Met behulp van het Salariskompas van Intermediar.nl in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode is er naar salarissen gekeken. Het gemiddelde salaris van een startende mannelijke ontwikkelaar ligt tussen de €30.936 en €33.480 bruto per jaar. Dat komt neer op een bruto maandsalaris tussen de €2.578 en €2.790.* Helaas ligt het gemiddelde bruto jaarsalaris voor vrouwen nog steeds iets lager: tussen de €28.116 en €30.648. Het bruto loon per maand ligt dan tussen €2.343 en €2.554.* Maar zoals al eerder vermeld, hangt dit van een aantal zaken af. Je kunt zelf het Salariskompas gebruiken om te bekijken wat het marktconform salaris als startende ontwikkelaar zou zijn in de door jou gewenste organisatie, regio en branche. Welke factoren spelen een rol bij de hoogte van het salaris van een developer? Eerdere werkervaring Allereerst speelt eerdere werkervaring een rol bij hoeveel een programmeur verdient. Dat is normaal bij het zoeken naar een nieuwe baan, maar ook wanneer je een carrièreswitch wilt maken. In het geval van een ontwikkelaar is eerdere ervaring in het bedrijfsleven natuurlijk een voordeel. Zo is opgedane kennis als bijvoorbeeld digital marketeer, HR-adviseur of finance-medewerker een pluspunt. Soort bedrijf of organisatie waar je solliciteert Daarnaast is het soort bedrijf of organisatie van belang. Zo is het bekend dat het loon van een developer normaal gesproken wat hoger ligt in een corporate bedrijf of financiële institutie dan een start-up. Daarentegen kan je bij een start-up vaak sneller doorgroeien, wat ook een positief effect (normaal gesproken) op je salaris heeft. Maar het belangrijkste blijft dat je solliciteert bij het type bedrijf of organisatie dat bij jou past en dat jou leuk lijkt. Inzet tijdens de Web Development Bootcamp Als laatste is maximale inzet tijdens de cursus belangrijk. Uiteraard krijg je een persoonlijk certificaat na het succesvol afronden van de cursus. Maar hoeveel vaardigheden en kennis je uiteindelijk opdoet, ligt ook aan jezelf. Wanneer je besluit om extra uren te steken in bijvoorbeeld het leren van Node.js, maakt je dat een completere developer. Kortom, je wordt meer waard! Tips tijdens het solliciteren Alle genoemde factoren zijn van belang bij het starten van je carrière als ontwikkelaar. Maar misschien nog wel een belangrijker moment voor het salaris is hoe het sollicitatieproces en -gesprekken verlopen. Daarom hebben we een aantal nuttige tips voor je samengesteld. Sommige lijken vanzelfsprekend, maar zijn het zeker niet. 1) Kennis over het bedrijf Wanneer je de vraag krijgt wat je salarisverwachtingen voor een junior developer-functie zijn, is het handig om een aantal details van het bedrijf te weten. Zoek op wat het oorspronkelijk vestigingsland van het bedrijf is en hoeveel werknemers het heeft (op LinkedIn bijvoorbeeld). Dat wordt nog wel eens vergeten, maar het is belangrijke informatie. 2) Kennis over de sector Naast informatie over het bedrijf, is kennis over de respectievelijke sector of industrie ook belangrijk. Wanneer je weet in welke sector het bedrijf opereert, is het makkelijker om een schatting van het startsalaris te maken. Zo liggen de salarissen van een startende ontwikkelaar in de financiële sector vaak wat hoger. 3) Geef een salarisbereik Het kan voorkomen een interviewer je vraagt om een salarisindicatie en dat je het gevoel hebt dat dit noodzakelijk is. Geef in deze situaties altijd een salarisbereik, nooit een absoluut getal. Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen: “Kijkend naar de vergelijkbare junior developer functies in de sector, ligt mijn verwachting tussen de X en X.” Ironhack helpt bij de zoektocht naar een baan Bij Ironhack kunnen we je altijd helpen bij het solliciteren naar een baan als junior full stack programmeur of front end ontwikkelaar. Dat doen we door middel van loopbaanondersteuning en persoonlijke Career Coaches. Ook kunnen we afgestudeerde Ironhackers na de bootcamp in contact te brengen met recruiters. Ben je ervan overtuigd dat je een developer worden? Bekijk dan vooral onze Web Development pagina voor meer informatie. Bron *Met behulp van het Salariskompas van Intermediair.nl in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit is er gekeken naar salarissen van mannelijke en vrouwelijke startende developers. Daarbij is er gekeken naar de startleeftijd van 23 én 33 jaar zonder enige werkervaring, een 40-urige werkweek en met mbo als hoogst voltooide opleiding. Verder zijn de volgende criteria gebruikt om gemiddelde salarissen in te zien: een lager kader/uitvoerend functieniveau, geen leidinggevend, geen budgetverantwoordelijkheid, werklocatie Utrecht, 51 tot 11 werknemers binnen het bedrijf en Automatisering / ICT als branche. De gemiddelde salarissen met de genoemde criteria zijn bekeken op 11 februari 2021.

 • Ironhack News

  Coderen kun je leren

  Whitney van der Zanden - 2023-04-13

  Amsterdam

  Zit je vast in je carrière en zoek je een efficiënte en betaalbare manier om je te laten omscholen tot een goedbetaald beroep mét baangarantie? Dan zit je goed in de IT-sector. Deze sector blijft groeien en naar verwachting wel met 4,5 procent dit jaar. De sector profiteert nog altijd van de tijdens de pandemie versnelde digitalisering. Het aanhoudende personeelstekort remt de groei af, terwijl de vraag naar IT-dienstverlening, zoals het uitbesteden van IT-diensten en software-abonnementen, groot blijft. Dit is goed nieuws voor (aanstaande) IT’ers. Er zijn ontelbaar veel manieren om te leren programmeren als beginner. Er zijn opleidingen, online cursussen en zelfstudies. Je kunt dus ook zonder diploma aan de slag. Hierbij geldt over het algemeen wel: hoe hoger je opleiding, hoe beter je baankansen zijn en hoe hoger je salaris is. Het is dus zaak de opleiding of cursus te kiezen die het minst lang duurt en het meest betaalbaar is, waarmee je snel een goedbetaalde baan vindt. Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Hoe lang het duurt om programmeur te worden, verschilt van persoon tot persoon en hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld of je al kennis hebt van programmeertalen en het aantal uren dat je per week hiervoor vrij kunt maken. Er is geen vooropleiding nodig om je te laten omscholen. Om programmeur te worden volg je bijvoorbeeld een opleiding Informatica op MBO-, HBO- of WO-niveau. Het volgen van een bachelor duurt gemiddeld 3 jaar. Dit is echter geen vereiste, want er zijn ook cursussen of trainingen die volstaan. Je laten omscholen kan zowel voltijd als deeltijd, dus je kunt ook werkend leren en naast je huidige baan aan de slag. Natuurlijk geldt: hoe meer tijd je er per week aan kunt besteden, hoe korter de duur van het proces. De duur hangt ook af van wat voor type programmeur je wil worden. Er zijn verschillende soorten programmeurs, waaronder front-end, back-end en full-stack ontwikkelaars. Front-end ontwikkelaars richten zich op de visuele aspecten van een website of applicatie, terwijl back-end ontwikkelaars zich concentreren op de achterliggende systemen die nodig zijn om de applicatie te laten werken. Full-stack ontwikkelaars zijn bedreven in beide aspecten van ontwikkeling. Zo duurt de cursus om full-stack programmeur te worden wat langer en om front-end of back-end programmeur te worden wat minder lang. Iemand kan zich bijvoorbeeld na 210 uur een junior back-end developer noemen als diegene 20 uur per week voor 14 weken studeert. Ongeacht het soort programmeur dat je wil worden, kunnen deze opleidingen enkele maanden tot enkele jaren duren, afhankelijk van het niveau. Het is in elk geval belangrijk dat je een opleiding volgt die flexibel is en continu wordt aangepast, omdat de sector zich razendsnel ontwikkelt. De meeste omscholers vinden na een studie van vier maanden al binnen drie maanden een baan in de IT, blijkt uit onderzoek van TechMeUp, partner van Ironhack. Dit is te verklaren door de alsmaar groeiende kloof tussen vraag naar en aanbod van IT'ers. Welke financieringsopties zijn er? Uit het onderzoek van TechMeUp bleek ook dat zonder een studievoorschot ruim driekwart van de respondenten geen IT-studie zou zijn gaan volgen, omdat dit voor hen financieel niet haalbaar zou zijn. En dat is begrijpelijk, want of je nu een opleiding, cursus of training volgt, het vergt een (financiële) investering om je te laten omscholen tot programmeur. Het is wel een slimme investering, gezien de baankansen en het goede salaris. Als je in Nederland woont, kun je gelukkig profiteren van verschillende subsidies voor opleiding en scholing. Regionaal mobiliteitsteam Door heel Nederland kun je bij één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) terecht als je in Nederland woont, een geldig BSN-nummer hebt en je je werk of inkomen kwijt bent of dreigt kwijt te raken. De teams zijn er ook voor mensen in de bijstand en mensen die niet-uitkeringsgerechtigd zijn. Ze helpen kosteloos om (ander) werk te vinden. Als je je wil laten omscholen tot ICT’er, kom je in aanmerking voor 5000 euro subsidie. STAP budget Het STAP-budget staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie en is een persoonlijk opleidingsbudget voor alle Nederlanders boven de 18 jaar. Je kunt een vergoeding van maximaal 1.000 euro per jaar aanvragen om te gebruiken voor omscholing. Het budget is beperkt per keer, de eerstvolgende aanvraag mogelijkheid is op 1 mei 2023 om 10:00 uur. TechMeUp TechMeUp is een opleidingsfonds dat studievoorschotten verstrekt aan mensen die zich willen omscholen naar de ICT. Het geld mag zowel voor de opleiding als voor leefkosten, zoals kinderopvang, worden gebruikt. Je betaalt het maandelijks in delen terug, vanaf het moment dat je een baan hebt gevonden. Hierbij betaal je geen rente over het geleende bedrag. TechMeUp is één van de partners van Ironhack en één van de eerste 5 scholen sinds de lancering in 2020. UWV Scholingsbudget Het UWV biedt verschillende scholings- en omscholingsmogelijkheden aan voor mensen met een WW- of WIA-uitkering, die willen overstappen naar een krapteberoep. Het UWV heeft banen binnen de IT-sector aangemerkt als krapteberoepen, omdat er veel vraag is naar personeel. Het budget bedraagt 5000 euro. Dit budget is niet beschikbaar voor werkenden, zoals het STAP-budget dat wel is. Wat zijn de baankansen? Als omscholing naar de IT-branche overweegt, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te doen met baangarantie. Zo grijpen bedrijven verschillende manieren aan om toch aan geschikt personeel te komen, zoals samenwerkingen met onderwijsinstellingen. Zoals eerder genoemd, vinden de meeste omscholers na hun studie al binnen drie maanden een baan in de IT. Over het algemeen geldt dat het krijgen van een baan makkelijker gaat met een erkend diploma, maar dit is lang niet altijd meer zo. Dit komt vooral door het tekort aan IT’ers. Is dit een goedbetaald beroep? Het salaris van een programmeur hangt af van verschillende factoren, waaronder de programmeertaal en technologieën die worden gebruikt, de ervaring van de programmeur en de locatie van de werkgever. Een developer in Nederland verdient gemiddeld tussen de 2.865 en 3.870 bruto per maand. Over het algemeen verdien je meer met een hoger gewaardeerd diploma: universitair geschoolden verdienden het eerste kwartaal van 2018 3.702 euro, HBO-gediplomeerden 3.587 euro en MBO-gediplomeerden 3.380 euro. In de regel zijn de salarissen in de IT-branche hoog en blijft de vraag naar programmeurs toenemen. Mensen uit ondervertegenwoordigde groepen die zich laten omscholen tot IT'er, verdienen na hun opleiding gemiddeld 211 procent meer dan voorheen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Van bijstand naar baan in tech’, van opleidingsfonds TechMeUp. Gemiddeld stijgt het maandelijks netto inkomen na de omscholing van 1.375 euro naar 2.901 euro . Ironhack biedt een intensieve cursus Web Development van 9 weken fulltime of 24 weken parttime, waarin full-stack web development wordt onderwezen. Het volgen van deze cursus is zowel fysiek als remote mogelijk. Er gaat slechts een week van toelatings- en sollicitatieprocedures aan vooraf. Je bouwt al aan je portfolio tijdens het bootcamp. Elke cursus komt met een Career Services Program met persoonlijke begeleiding en focus op arbeidsbemiddeling. Dit programma heeft een plaatsingspercentage van 88%. Ook is er het Alumni Program, waarbij je kunt blijven doorleren en onderdeel blijft van de Ironhack community, waardoor je je netwerk kunt blijven uitbreiden. Want: eens een Ironhacker, altijd een Ironhacker.

 • De verschillen tussen HTML, CSS en Javascript (en enkele goede tips om je eerste website te bouwen!)

  Ironhack - 2021-07-30

  Web Development

  UX/UI Design

  Heb je ooit geknikt om te bevestigen dat je iets begrijpt, maar stiekem begreep je het niet? En dan denk je, OMG, waarom deed ik dat? En vervolgens wordt er een vraag gesteld over hetgeen waarvan je zei dat je het wist , of erger nog, je krijgt een taak toegewezen om hetgeen te doen waarvan je zei dat je het wist. Nachtmerrie! Nou, gelukkig voor jou, als je verder leest, heb je dat probleem niet als het gaat om CSS, HTML en Javascript. Maar misschien zul je het nog steeds doen in andere aspecten van je leven, zoals proberen indruk te maken op iemand tijdens een date. Jij: "o ja, ik houd van die band" - *googelt de band in de badkamer* (trouwens, daar moet je echt mee ophouden), maar ach, één ding tegelijk, we zijn ook maar mensen ;). Hoe dan ook, laten we er niet omheen draaien. Als je hebt gespeeld met het idee om je eigen website te bouwen of ooit die van iemand anders hebt moeten beheren, ben je waarschijnlijk HTML, CSS en Javascript tegengekomen. Dit zijn de drie belangrijkste bouwstenen van elke website of webpagina. Ze werken samen, maar, zoals we zullen uitleggen, spelen ze allemaal een eigen rol als het gaat om codering en het maken van websites. Wat is HTML? Misschien heb je ooit op het kleine HTML-pictogram (</>) geklikt en een heleboel wat leek op willekeurige, verwarrende tekst en symbolen gezien, waar je je te pletter van schrok en die je het gevoel gaven dat je in een lowbudgetversie van The Matrix was gestapt en dat je een paar keer op Esc hebt gedrukt in de hoop dat het wegging? En dat je bad dat je niets had verprutst? Dat, mijn vriend, is de wereld van HTML; we beloven dat het niet zo eng of zelfs verwarrend is als het lijkt. Als je het eenmaal gaat begrijpen, is het een andere taal of wereld die je gaat waarderen en waar je misschien zelfs van gaat houden. Laten we beginnen met waar HTML voor staat; het is de afkorting voor Hypertext Markup Language. Hypertext is in wezen de "structurele tekst" en een opmaaktaal. Het is een speciale "taal" of "inhoud" die computers begrijpen , die oorspronkelijk is ontworpen om webpagina's te beschrijven en de inhoud interactief te maken; beschouw het als het skelet van een website. HTML werd in 1989 uitgebracht als een officiële publicatietaal van het world wide web en is de eerste bouwsteen voor het maken van webpagina's. Er zijn drie hoofdelementen van HTML: tags, elementen en attributen, en de meest recente versie is HTML5. HTML5 heeft nog alle originele kenmerken van het reguliere HTML, maar is dynamischer, bevat veel minder code en stelt je toch in staat om in een mum van tijd iets briljants te bouwen! Wat is CSS? CSS is twee cruciale dingen. Het is een moordwijf van een alternatieve rockband uit de jaren 2000 waarvan we je sterk aanraden om er een oogje op te hebben! Maar CSS, voor het doel van dit artikel en jouw kennis, is ook een essentiële bouwsteen voor het coderen van je website! CSS staat in de techwereld dus voor Cascade Styling Sheets (hoe gaaf is dat?!). Zoals de naam al doet vermoeden, bepaalt CSS het uiterlijk en de stijl van je website. Het helpt bij het bepalen van: kleur, lettertypen, positionering van bepaalde elementen en zelfs een klein beetje animatie. Dit betekent dat CSS een vrij belangrijk deel van je website vormt, namelijk de visuele elementen en esthetiek. CSS volgde HTML om websites er mooier uit te laten zien, en inderdaad deed het dat, anders zouden websites er allemaal hetzelfde uitzien, zwart en wit, wat hyperlink-blauw en soms een nieuw Romeins lettertype (SAAI!). Dus als HTML het skelet is, is CSS de huid, ogen, haar, neus en voeten van een website die deze uniek en herkenbaar maakt. Dus hoewel HTML en CSS goed samenwerken, zijn het behoorlijk verschillende talen. En als je ze allebei leert, kun je ze ook afzonderlijk gebruiken, omdat ze allebei een groot aantal verschillende toepassingen hebben! Je kan je op deze twee concentreren en GRATIS een website bouwen met onze expert Uros Cirkovic in slechts 60 minuten. Klinkt best goed, een beetje té goed, maar we beloven dat er geen verborgen verrassingen zijn, alleen uitstekende kennis, en aan het einde ervan heb je je eigen website. Geïnteresseerd? Bekijk " Hoe een website te bouwen met HTML en CSS in 60 min ". Oké, we zijn er bijna... Wat is Javascript? Hier gaat het een beetje ingewikkelder worden. Javascript is aanwezig op bijna elke functionele website en zorgt ervoor dat websites dynamisch en interactief zijn. Het is de taal die webontwikkelaars gebruiken om websites te maken die reageren op de opdrachten en bewegingen van de gebruiker. En Javascript kan je zelfs het vermogen geven om de HTML en CSS op een website te wijzigen. Het is als de poppenspeler. Met Javascript kan je bijvoorbeeld het volgende doen: Speel een voorproefje af wanneer je cursor over een video beweegt Speel een animatie af wanneer je naar beneden scrolt Een menu laten verschijnen wanneer je op een knop op het toetsenbord drukt Sneltoetsen maken voor je site Maak een bewegende fotogalerij zodat gebruikers tussen dia's kunnen wisselen En de lijst gaat maar door... Hoe werken deze drie samen? Een kort voorbeeld: als je een online modewinkel hebt en het eerste wat men op je website krijgt is een pop-up "10% korting als je je vandaag aanmeldt", dan is dat Javascript. De prijs, maten, beschrijving, afbeeldingen van items, enzovoorts doet HTML. En CSS is hoe jouw online winkel eruitziet: de kleuren, het lettertype, de afbeeldingsgrootte, panelen en meer. Nu je het verschil weet tussen HTML, CSS en Javascript en hoe ze elkaar versterken, hebben we enkele essentiële tips om te beginnen met het plannen van je website. En onthoud, dit is een proces waar je echt van kunt genieten! 8 tips die je moet volgen om een geheel nieuwe website te bouwen: 1. Kies! Kies wat je wilt toepassen zoals het schrijven van: een cv, portfolio of landingspagina over een bepaald serviceaanbod. 2. Wil je je alsjeblieft niet focussen op hoe het er in dit stadium uitziet? Laat die stress maar weg! Je zal je website binnenkort snel "opleuken", maar je hoeft in dit stadium alleen nog maar de structuur en inhoud op orde te krijgen. 3. Schets je concept! Er is een reden voor het woord concept; het is een ruwe uitwerking van je briljante idee dat binnenkort tot volle wasdom zal komen. Zie het als een ruwe diamant die binnenkort gepolijst wordt. 4. Denk aan de structuur Je kunt voor inspiratie altijd naar andere websites kijken die je leuk vindt, maar je houdt het in het begin eenvoudig. Bedenk bijvoorbeeld waar je de hoofdnavigatie wilt hebben en wat je in de voettekst wilt. Eerlijk gezegd, velen van ons ontwikkelaars pakken gewoon pen en papier en tekenen snel iets om ons de basislayout voor te stellen (velen van ons tekenen nog steeds slechter dan 7-jarigen, dus verwacht geen meesterwerk; je hebt dat hier niet nodig). 5. Oefen je vaardigheden als tekstschrijver Je kunt op dit moment wat opvullende dummytekst toevoegen, maar als je creatieve ingevingen krijgt, schrijf ze dan grofweg op. Dit voorkomt dat je overnieuw moet beginnen, aangezien je tekst dan al een eind klaar is. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om je portfolio te oefenen, denk dan eens na over wat je doet, wie je bent, de vakgebieden waarin je werkt en je werk- en opleidingservaring. 6. Controleer vooraf enkele ontwerpvoorbeelden. Doe wat onderzoek voor inspiratie . Als het op CSS aankomt, moet je nadenken over het ontwerp zelf, zoals breedte, hoogte, marge, opvulling, positie, achtergrondkleur, lettergrootte, enz. Dus we raden je aan om een aantal websites te bezoeken die je leuk vindt om als referentiepunt of maatstaf te dienen zodat je een duidelijker concept voor ogen hebt. 7. Doe het door ons webinar te bekijken :) Laat ons je helpen! Vertrouw ons, het is veel gemakkelijker en we zijn echt vriendelijk :). We zijn er dus van overtuigd dat de leerervaring leuk en gemakkelijk zal zijn, in plaats van dat je alles zelf moet lezen en uit moet proberen. Ons webinar is bijna een privéles en je bent in slechts 60 minuten klaar! Dus klik hier om het te beleven! 8. Feestje! Yes! Het is je gelukt! Hoe het er ook uitziet, je hebt een grote stap voorwaarts gemaakt! Dus om het proces aangenamer te maken, wordt het tijd dat je het viert! Glaasje wijn? In je kamer swingen op je favoriete liedje? Iemand van wie je houdt knuffelen? Wat het ook is, we moedigen het ten zeerste aan! Dus nu je dit artikel hebt gelezen en het een en ander weet over het helemaal opnieuw bouwen van een website, denk je misschien: "Dit is interessant", "Ik vind dit leuk", "Ik zou dit als baan kunnen doen". Denk aan al het feestvieren dat je gaat doen. Maar alle gekheid op een stokje, je kunt hier een serieuze carrière van maken en een totale pro worden (geloof ons maar, er zal veel vraag naar je zijn!). Dus als je groot droomt en een meester in webontwikkeling wilt worden, check dan onze bootcamps hier !

 • 6 minutes

  Dus je hebt op je werk een fout gemaakt ... Wat nu?

  Ironhack - 2022-11-15

  Carrières

  Fouten worden gemaakt, de hele tijd . Dus waarom voelt het zo verschrikkelijk? Moet het echt zo zijn? Hier is een minigids om onder je fouten uit te komen en er zelfs iets van te maken. Je zult zien dat je zonder kleerscheuren een fout kunt overleven en zelfs nog iets van kan opsteken voor je werk. Laten we beginnen. Je hebt net je eerste fout gemaakt! Wat nu? Het pakket is net aangekomen. Je maakt het gehaast open, benieuwd naar de mooie mokken en waterflessen met het bedrijfslogo voor de nieuwe medewerkers. En dan besef je dat je vergeten bent het nieuwe logo en de kleur voor de rebranding naar de drukker te sturen. Er zijn 500 artikelen, de rest van het jaarbudget is op en je moet je baas over de fout inlichten. Je staat op het punt om flauw te vallen, je zweet heftig en je kunt geen woord uitbrengen. Wat moet je doen? Bij de koffieautomaat vertel je je verhaal aan je collega-ontwikkelaar. Zij vertelt je dat ze een coderingsfout heeft gemaakt die de JavaScript-infrastructuur van een van jullie klanten heeft beschadigd, die daar nog niet van op de hoogte is, en dat ze haar fout niet kan herstellen. Jullie begrijpen beide dat fouten (zelfs fouten met ernstige gevolgen) door iedereen kunnen worden gemaakt. Echt door iedereen! Je relativeert het door jezelf te zeggen dat je niet in een ziekenhuis of in een koelruimte van een kerncentrale werkt. Een stapje terug zetten en rustig blijven is de eerste stap om met een fout om te gaan , hoe groot of klein ook. Haal diep adem en zet je brein in de oplossingsmodus . Wat kunt je doen om het probleem op te lossen? Als je je fout toegeeft en tegelijkertijd met een oplossing komt, zal je baas het je niet lang kwalijk nemen. Waarom je je fouten niet moet verzwijgen Bekennen of niet bekennen, dat is de kwestie ... Dit Shakespeareaanse dilemma is eigenlijk helemaal geen dilemma. Net als een boemerang kan je kleine of grote leugen terugkomen als je je blunder verbergt. Je zult leven met een zwaard van Damokles dat boven je hoofd hangt, en dat wil je toch zeker niet? Verzamel daarom de moed om je bazen alles te vertellen. Hoe verwoord je het op de meest geschikte manier? - Leg het duidelijk uit en vraag om hulp. ➤ "Ik heb een fout gemaakt en ik wil je er graag over vertellen, zodat je ervan afweet en we het samen kunnen oplossen. - Zeg dat je met zowel het probleem als de oplossing komt. ➤ "Het is gênant, maar ik ga je twee manieren vertellen die ik heb bedacht om mijn fout te herstellen." - Vat de fout samen. ➤ "Kortom, ik... het had als gevolg dat ..., enz". - Leg het beknopt, maar nauwkeurig uit en noem alleen de belangrijke details. - Stel de oplossing(en) die je hebt bedacht voor. Wees nederig en kalm, en luister naar de reactie van je baas. Je kunt zeggen dat je er spijt van hebt of uitleggen hoe de fout heeft kunnen gebeuren, zonder te hard te proberen je naam te zuiveren of het te rechtvaardigen. Met deze houding kun je zeker op meer begrip van je baas rekenen! Bij een goed bedrijf mag je fouten maken Goede bedrijven en goede leiders weten dat fouten onderdeel uitmaken van het proces. Maar er zijn grenzen en je moet op de juiste manier fouten maken ... Hier zijn drie tips die je helpen om fouten te maken in stijl en optimaal van je fouten te profiteren (voor jezelf en voor anderen). Geef je fout toe De stress van ongelijk hebben kan ertoe leiden dat we defensief worden, onszelf proberen te rechtvaardigen of zelfs ontrouw of agressief worden. Vermijd deze veelvoorkomende trekjes en neem je fouten met een heldere geest en kalme houding op je. Deze volwassen houding maakt je tot een veel betrouwbaardere professional. Je bazen zullen ook meer gerustgesteld zijn als ze zien dat je verantwoordelijkheid neemt en je hoofd koel houdt. Dit is een veel beter uitgangspunt voor de discussie die je zult voeren over hoe je het probleem gaat oplossen. 2. Maak geen twee keer dezelfde fout De sleutel tot het succesvol maken van fouten is om te laten dat je ervan leert. Een van mijn bazen zei vaak dat ik zoveel fouten kon maken als ik wilde, maar nooit op dezelfde wijze. En hij had gelijk. Vergissen is menselijk en sommige fouten zijn niet te vermijden. Wat belangrijk is, is dat we snappen hoe ze konden gebeuren en waarom, zodat we ze geen tweede keer maken. Als we de twee voorbeelden aan het begin van dit artikel nemen, zal het opstellen van een checklist alvorens een opdracht naar de drukker te sturen, ervoor zorgen dat de grafische elementen de volgende keer niet worden vergeten. Ook kan de ontwikkelaar op ervaren collega's vertrouwen om de bug bij de klant op te lossen en een team samenstellen om ervoor te zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt. Hier zijn drie beproefde tips om aan te tonen dat je van je fouten leert: - Verander het proces dat ertoe heeft geleid dat je een fout hebt gemaakt om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. - Train jezelf op datgene waar je geen raad mee wist en waardoor je in de fout ging. - Deel de redenen voor de fout met je collega's om anderen te helpen dezelfde ongelukkige situatie te vermijden! 3. Voer een autopsie uit Sterker nog, delen wat je hebt geleerd door fouten te maken is belangrijk op bedrijfsniveau. Het doet een aantal dingen: - Maak aan iedereen duidelijk hoe de fout is gebeurd. Was het vermoeidheid? Was het een ogenblik van onoplettendheid? Waren de bedrijfsgegevens onduidelijk? - Laat het team een plan opstellen om ervoor te zorgen dat de fout in de toekomst niet nogmaals wordt gemaakt. Er zijn een aantal manieren om dat te doen: - Eenvoudigweg een mededeling per e-mail sturen of op een social netwerkkanaal van het bedrijf (Slack ...) plaatsen - In de interne bedrijfsdocumentatie, bijvoorbeeld door een subpagina met ideeën voor het project aan te maken. - Bij een vergadering, waar je even de tijd krijgt om het onderwerp te bespreken. - Door een miniconferentie te houden in het bijzijn van collega's tijdens de lunchpauze, als het echt een grote fout was. Praten over je fout met je team of zelfs het complete bedrijf is de eerste keer overweldigend. Maar het zijn de professionals met de meeste ervaring die het het beste doen. Daarom is het zonder meer een teken van doorgewinterde professionaliteit. En als je onze lange ervaring met knoeiers op het werk kunt geloven, zal het je op den duur alleen maar meer respect opleveren. In een notendop Het is een beetje een vicieuze cirkel ... We maken meer fouten als we op het werk gestrest zijn, maar het toegeven ervan legt veel druk op ons. Het toegeven van fouten is de beste oplossing om een bedrijfsklimaat met meer rust te bevorderen. We hopen dat deze tips je helpen groeien in de manier waarop je met grote en kleine fouten omgaat.

 • 5 minutes

  ChatGPT voor web developers

  Juliette Erath - 2023-02-21

  Web Development

  Ongetwijfeld heb je al een keer gehoord van ChatGPT en daar is een reden voor: deze door kunstmatige intelligentie aangestuurde chatbot is ontwikkeld door OpenAI en baseert op het taalmodel van de Generative Pretrained Transformer, waarbij gebruik wordt gemaakt van deep learning-technieken om gebruikers te voorzien van mensachtige antwoorden op de tekst die ze invoeren. De eind november 2022 gelanceerde ChatGPT heeft het internet op zijn kop gezet en veel discussies losgemaakt over de toekomst van soortgelijke AI-tools. ChatGPT zal de wereld op verschillende manieren revolutioneren: Klantenservice: ChatGPT kan klanten van gepersonaliseerde en nauwkeurige informatie voorzien over hun bestelling, verzoek en meer. Onderzoek : ChatGPT kan gebruikers razendsnel de exacte informatie geven die ze zoeken. Ideeën creëren : ChatGPT kan ontwerpers inspiratie geven voor kunstwerken, recepten, verjaardagscadeaus en meer. Ouders : ChatGPT kan een schema voor taken schrijven, vakanties plannen en opvoedtips geven. Codering : ChatGPT kan developers helpen met hun kennis van talen als Python, JavaScript en Ruby. Zoals bij elke nieuwe tool en vooral bij een die zo revolutionair is, zijn er een aantal nadelen en het is belangrijk die te herkennen; De feitelijke nauwkeurigheid van ChatGPT is niet 100% en de tool kan soms niet met alle potentiële gebruikers tegelijk overweg. Maar het gebruik ervan fascineert ons en de manier waarop het ons en in het bijzonder web developers ten goede kan komen. Zie hier een aantal aspecten die ChatGPT onderscheiden van soortgelijke tools: De tool onthoudt voorgaande inputs van dezelfde sessie, waardoor deze in toenemende mate kan worden gepersonaliseerd naarmate de sessie vordert. Het kan helpen schadelijke of bedrieglijke antwoorden te verwijderen, en moderne opvattingen over historische gebeurtenissen toevoegen. De reacties zijn gedetailleerd en mensachtig. Laten we eens kijken naar een aantal toepassingen van deze tool in web development. ChatGPT voor web development Een van de meest bekende toepassingen van ChatGPT is het schrijven van code en de kennis van programmeertalen . Afgezien van zijn kennis van programmeertalen, kan ChatGPT helpen met debuggen, het samenvatten van informatie, en bij de probleemoplossing. Deze verregaande tool kan met slechts één verzoek code schrijven en een website bouwen, in het bijzonder bedreven vanuit de backend. Er zijn natuurlijk nog wel enkele functionaliteiten die menselijke kennis vereisen, maar dit is nog maar het begin. In tegenstelling tot andere eerdere versies van GPT kan ChatGPT fouten erkennen, conversatiegericht antwoorden en vervolgvragen beantwoorden met behulp van eerder in de sessie ingevoerde informatie, onnauwkeurigheden tegengaan en de antwoorden controleren. Je hebt op het internet waarschijnlijk al een paar doemscenario's gezien die de verdwijning van webdevelopers voorspellen, maar de waarheid is dat er geen reden is om je zorgen te maken. De ontwikkeling van hooggekwalificeerde AI-tools zal juist voordelig zijn voor web developers. En dit is waarom: Vooralsnog zijn de coderingscapaciteiten van ChatGPT beperkt tot basiscodering en kan de tool niet overweg met de complexe codering die bijvoorbeeld bankapplicaties of websites vereisen. Dit betekent dat ChatGPT in staat is om de basiscodering te verzorgen die softwareontwikkelaars in hun slaap zouden kunnen maken en dat zij zich in plaats daarvan kunnen richten op meer complexe taken. Aangezien de code van ChatGPT wordt gebaseerd op eerder geziene code, kan het geen foutloze, veilige, onderhoudsvriendelijke en goed gedocumenteerde code beloven. De taak van web developers is niet alleen het coderen; zij moeten de structuur van een programma opbouwen, wijzigingen aanbrengen, rekening houden met verzoeken en exact genereren wat nodig is. Een toekomst waarin ChatGPT dit allemaal kan is nog ver weg. ChatGPT zou kunnen leiden tot nieuwe functies , zoals AI-experts. ChatGPT zal, zelfs als het wordt uitgebreid en verbeterd, een vaardigheid en hulpmiddel voor webdevelopers zijn om onder de knie te krijgen, zodat ze zich meer kunnen concentreren op complexere taken. ChatGPT-suggesties voor web development Als je de kracht van ChatGPT in je voordeel wilt gebruiken, ben je op het goede adres. Laten we onze suggesties in een paar categorieën indelen: verzoeken, advies en vragen. Verzoeken voor ChatGPT Maak een website voor een lokaal festival met behulp van JavaScript. Ga door met het typen van deze code (voer de code in). Zoek in deze code naar bugs (voer de code in). Zoek fouten in deze code (voer de code in). Noem 5 redenen om JavaScript te gebruiken. Advies voor ChatGPT Noem het belangrijkste onderdeel van web development. Welke code werkt het best voor dit soort website? Geef me ideeën over het ontwerp van een website. Vragen voor ChatGPT Wat zijn de beste praktijken voor web design? Hoe kan ik (voeg hier een ontwerpaspect toe)? Hoe kan ik de bugs in deze code corrigeren? Op welke factoren moet ik letten bij het schrijven van code met Python? De toekomst van web development met ChatGPT De revolutionaire technologie van ChatGPT heeft tot heel wat commotie geleid. Hoewel de tool krachtig lijkt en praktisch alles aan lijkt te kunnen, moeten we het volgende in gedachten houden: De outputs van ChatGPT moeten worden beperkt tot begeleiding en advies en mogen niet als feit worden beschouwd. Als je ChatGPT vraagt code voor je te schrijven, gebruik die code dan alleen als referentie, niet als iets om te kopiëren en in je werk te plakken. Ook als je vrijwel iedereen op internet ziet genieten van ChatGPT, dan nog betekent het ongelooflijk krachtige aanbod van de tool dat het in professionele omgevingen alleen mag worden gebruikt door experts die weten wat ze doen. ChatGPT is in staat om de basis te verwerken, maar dat wil niet zeggen dat kennis niet belangrijk is; nieuwe programmeurs kunnen geneigd zijn ChatGPT te gebruiken voor de basis, maar web development bouwt voort op eerder opgedane kennis en misbruik hiervan kan een ernstige kennishiaat opleveren. Onthoud dat ook als de technologie wordt uitgebreid en zich verder ontwikkelt, zij nooit in staat zal zijn voor zichzelf te denken, complexe menselijke emoties te begrijpen, je persoonlijke ervaringen en situaties te doorgronden, of je bedrijfscontext te begrijpen. ChatGPT is een fantastisch hulpmiddel voor web developers dat hen in staat zal stellen meer vooruitgang te boeken en meer tijd te besteden aan complexe zaken, maar net als elke nieuwe technologie moet de tool binnen bepaalde grenzen en voorzichtig worden gebruikt totdat de technologie ervan volledig wordt begrepen. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in web development , wees dan niet bang! Je baan is veilig.

 • 7 minutes

  Google Bard: Wat betekent het voor jou

  Ironhack - 2023-06-02

  Data Analytics

  Iedereen heeft gehoord van ChatGPT, maar dat is zeker niet de enige optie als het gaat om gratis, publiekelijk toegankelijke, generatieve, grote taalmodellen . Wij denken dat, als je in tech werkt, je zeker het gebruik van Google Bard moet overwegen, vooral nu ze het platform hebben geüpdatet om code te kunnen genereren. Maar dat is niet het enige wat het kan doen; de Google Bard AI integreert direct met veel andere Google-services, zodat je direct code kunt exporteren in Colab, een samenvatting kunt exporteren naar Docs en zelfs een verzoek kunt versturen naar gmail. Hoe krijg je toegang tot Google Bard Laten we bij het begin beginnen! Voor je Google Bard kunt gebruiken, moet je voldoen aan drie basisvereisten: Je moet een persoonlijke Google-account hebben. Je moet 18 jaar of ouder zijn. Je moet Chrome, Safari, Firefox, Opera of Edgium gebruiken. Als je voldoet aan alle drie de voorwaarden, ga je gewoon naar https:/bard.google.com en klik je op "Aanmelden" in de rechter bovenhoek. Eerder dit jaar was er een wachtlijst om Bard te kunnen gebruiken, maar de laatste tijd hebben we dat niet meer meegemaakt. Maar je hoeft je geen zorgen te maken als je op de wachtlijst komt, naar onze ervaring krijg je in de volgende 2-3 dagen toegang. Als je niet voldoet aan alle vereisten, is er nog steeds een mogelijkheid om Google Bard te gebruiken. Laten we eens naar de oplossingen kijken: Als je nog geen persoonlijke Google-account hebt ( waar heb je al die tijd gezeten?! ), kun je er nu gelijk een aanmaken door op deze link te klikken. Als je nog geen 18 jaar oud bent, heb je helaas pech. Je kunt Google Bard niet gebruiken met een Google-account die wordt beheerd met Family Link of met een Google Workspace for Education-account die aangeeft dat je jonger bent dan 18. Dit is een strikte vereiste en ze maken geen uitzonderingen. Als je normaal gesproken geen Chromium-powered browser (of Safari) gebruikt, geeft Google je geen toegang tot Bard. Net als Microsoft met hun AI-powered Bing willen deze bedrijven dat je hun eigen software gebruikt om toegang te krijgen tot 'experimentele' functies. Gelukkig zijn browsers supereenvoudig te downloaden en, in geval van twijfel, download Firefox. Wat is Google Bard? Nu je weet hoe je toegang moet krijgen tot Google Bard, weten we zeker dat je volgende vraag is: "Wat betekent Bard, Google ?" Nou, we zijn er om alle vragen te beantwoorden, het maakt niet uit hoe groot of klein die zijn. Google publiceert meestal niet waarom het bepaalde producten bepaalde namen geeft, en dat is deze keer zeker niet anders, maar we willen een poging wagen. Een bard is een (oud-Engels) woord voor een dichter of verhalenverteller; iemand die kunst maakt met taal. Aangezien Google Bard een generatief, groot taalmodel is , is de naam "Bard" een woordgrapje voor het feit dat deze software reacties creëert met natuurlijk taalgebruik. Google Bard in vergelijking met ChatGPT Er zijn twee grote spelers op het gebied van generatieve taalmodellen: ChatGPT by OpenAI en Bard by Google. Maar wacht eens even, we weten wat je denkt. Hoe staat het met AI-powered Microsoft Bing? Is dat niet ook een chatbot die heel veel lijkt op Google Bard? Dat klopt, je hebt gelijk. Ze zijn gelijkwaardig, maar AI-powered Microsoft Bing maakt gebruik van ChatGPT 4.0. Google Bard en ChatGPT hebben veel overeenkomsten: het zijn allebei generatieve grote taalmodellen en ze kunnen worden gebruikt om dezelfde dingen te doen, van eenvoudige chatbot-achtige taken tot meer complexe taken zoals het genereren van code. Dit zijn de overeenkomsten van de twee producten: Bard: Werd gecreëerd door Google Gebruikt het Language Model for Dialogue Applications (LaMBDA) Gebruikt bronnen zoals Common Crawl, artikelen, boeken, Wikipedia en realtime zoekopdrachten Is gratis ChatGPT: Werd gecreëerd door OpenAI Gebruikt het Generative Pre-Trained Transformer (GPT)-model Gebruik bronnen zoals Common Crawl, artikelen, boeken, Wikipedia en realtime zoekopdrachten (alleen beschikbaar op GPT-4, waarvoor moet worden betaald). GPT-3.5 is gratis, maar om GPT-4 te gebruiken moet je betalen. Hoewel Bard na ChatGPT werd gereleased, heeft Google veel ervaring met het verwerken van natuurlijk taalgebruik door het verbeteren van Google Search en Google Assistant. In feite heeft Google Research de neurale netwerkarchitectuur die wordt gebruikt door veel taalmodellen, waaronder GPT 3.5 en GPT 4, uitgevonden en open-source gemaakt. Hoe je Google Bard AI kunt gebruiken Nu we weten wat Google Bard is en waar we er toegang toe kunnen krijgen, moeten we waarschijnlijk de volgende vraag aanpakken: " Nou ,hoe gebruik ik Google Bard ?!" Je hebt geluk. Er is geen foute of goede manier om producten zoals Bard te gebruiken. Het is een taalmodel dat is gebouwd om menselijke gesprekken te voeren; als je het een taak in woorden kunt geven, kan het dat waarschijnlijk doen (of je ten minste helpen dat zelf te doen). Maar weten dat dit wel heel breed is. Het is waarschijnlijk beter te begrijpen als we de dingen die Bard kan doen, opsplitsen in drie categorieën: verklarend, conversationeel en creatief . We geven een korte uitleg van elke categorie en een voorbeeldvraag of -taak met een fragment van het antwoord van Bard. Verklarend : Bard kan allerlei dingen uitleggen, van het geven van de definitie van een woord tot het beantwoorden van uitdagende en open vragen over het leven of het universum. V: "Wie heeft de Mona Lisa geschilderd?" A: "De Mona Lisa werd geschilderd door Leonardo da Vinci, een Italiaanse homo universalis uit de Hoogrenaissance, die actief was als schilder, tekenaar, ingenieur, wetenschapper, theoreticus, beeldhouwer en architect." Conversationeel : Bard kan een gesprek aangaan met je over vrijwel elk onderwerp. Het onthoudt je reacties en zal je versteld doen staan over hoe het complexe onderwerpen zorgvuldig kan aanpakken. V: "Je bent een webdeveloper die naar de 18e eeuw is geteleporteerd. Wat is het eerste dat je zou doen?" A: "[Het] eerste dat ik zou doen is proberen om een manier te vinden om te communiceren met mensen in mijn eigen tijd…" Creatief : Bard kan gedichten, verhalen, muziekstukken, e-mails en zelfs code maken. V: "Schrijf een haiku over zonsondergang in de woestijn." A: “Sunset blazes red, Ashes of day fade to night, Desert sky aglow.” Zoals je kunt zien, kan Bard vrijwel alles doen wat je vraagt; maar het heeft verschillende beperkingen. Laten we dit eens bespreken: Ten eerste, Bard controleert zelf geen feiten als het antwoord geeft. We kunnen dit niet genoeg benadrukken: generatieve AI mag je nooit als bron van waarheid gebruiken . Bijvoorbeeld, in de "creatieve" sectie hierboven hebben we het antwoord van Bard op de vraag "Schrijf een haiku over zonsondergang in de woestijn" laten zien. In het antwoord (en je mag het gerust zelf controleren) geeft Bard een gedicht van drie regels van 5, dan 7 en dan 5 lettergrepen. Dit is geweldig! Het is inderdaad een haiku. Het was echter niet het eerste antwoord van Bard. Dit is wat we eerst ontvingen: Sunlight fades to red, The desert sky ablaze with color, A perfect end to day. Als je nu de lettergrepen in dit gedicht leest, hebben we 5, dan 9 en dan 6 lettergrepen in de regels, maar dat hadden we niet gevraagd. Oeps, een Google Bard-fout. Pas toen we Bard informeerde dat de tweede en derde regels te veel lettergrepen hadden, kwam het met een gedicht met de juiste indeling. Recente updates Zoals we al hebben gezegd, kan Bard vrijwel alles doen wat je vraagt. Natuurlijk zal het sommige dingen beter doen dan andere, maar het doet altijd zijn best. En Google updatet Bard constant zodat het steeds meer dingen kan doen. Hier zijn enkele noemenswaardige veranderingen: Bard kan nu code genereren in talen zoals C++, Go, Java en Python Bij het genereren van Python-code kun je de code direct exporteren naar Google Colab Bard kan content direct exporten naar Google Docs en Gmail Bard kan bronnen direct in de reactie benoemen Bard kan afbeeldingen weergeven Wat is de volgende stap? Bard is de meest recente productrelease van Google en we vinden het ook een van de coolste projecten in de geschiedenis van het bedrijf. Google werkt al tientallen jaren aan generatieve taalmodellen en het is geweldig om eindelijk, na zoveel tijd, inspanning en zorg, een product te zien en daarmee te interacteren. Als je geïnteresseerd bent in werken in de tech-branche en het creëren van geweldige producten die helpen de wereld beter te maken, dan denken we dat je perfect past bij een van de bootcamps van Ironhack. Het platform biedt bootcamps voor vrijwel elke functie in tech en er is nog nooit een beter moment geweest om lid te worden van de sector. Wil je leren hoe je maximaal kunt profiteren van ChatGPT, Google Bard of andere generatieve taalmodellen? We kunnen niet wachten om je in de klas te zien!

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!